Đời Sống - Xã Hội

Tᴜ̛̀ ᴠᴜ̣ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴀ̆ɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴠᴀ́ʏ 160ᴋ

Cᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜ̉ sʜᴏᴘ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ᴏ̛̉ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ ʙᴀ̆́ᴛ ᴋᴇ̉ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴠᴀ́ʏ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜᴏ̂̃ɪ ᴛʀᴀɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ. Tᴜ̛̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴛʀɪ̣ ᴋᴇ̉ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴠᴀ́ʏ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ đᴀ̆́ɴɢ ʜᴏ̛ɴ: Bɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴛʜᴜ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ʜᴀ̀ɴɢ ʜᴏ́ᴀ ᴄᴜ̉ᴀ sʜᴏᴘ.

 

Cᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴀ̀ ɢᴏ̣ɪ ᴘʜᴀ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ “Qᴜᴀ̉ ᴛᴀ́ᴏ ɴʜᴀ̃ɴ ʟᴏ̂̀ɴɢ” (Qᴜᴀ̉ ʙᴀ́ᴏ ɴʜᴀ̃ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ). Rᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴄᴀᴏ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̆́ᴛ.

Kʜɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴜ̉ sʜᴏᴘ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̀ɴɢ xᴜ̛̉ ᴀ́ɴ ᴄᴏ̂ ʙᴇ́ sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 2004 đᴀ̃ ᴄᴀɴ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴠᴀ́ʏ ᴛʀɪ̣ ɢɪᴀ́ 160ᴋ ᴛᴜ̛̀ sʜᴏᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̣ đᴀ̃ ʙɪ̣ “ǫᴜᴀ̉ ᴛᴀ́ᴏ ɴʜᴀ̃ɴ ʟᴏ̂̀ɴɢ” ʙᴀ̆̀ɴɢ 2 ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́: Lᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ đᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ. Cʜᴜ̛ᴀ ʜᴇ̂́ᴛ, ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ʜᴀ̀ɴɢ ʜᴏ́ᴀ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴛɪ̣ᴄʜ ʙɪᴇ̂ɴ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̃ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ xᴜᴀ̂́ᴛ xᴜ̛́.

Tᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄᴏ̂ ʙᴇ́ sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 2004, ᴛʜᴜ̉ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴠᴀ́ʏ 160ᴋ ᴋɪᴀ ɴʜᴀ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ “ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴜ̀ɴɢ” ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ. Cᴀ́ɪ ɢɪᴀ́ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̂ ʙᴇ́ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴀ̉ ᴄʜᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴠᴀ́ʏ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ǫᴜᴀ́ đᴀ̆́ᴛ, ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ xᴀ ᴍᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀ́ ɴɪᴇ̂ᴍ ʏᴇ̂́ᴛ 160ᴋ.

Dɪ̃ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛᴀ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ʙᴇ́ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ʟᴀ̀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ᴘ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴇ̃ đᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅɪ ᴄʜᴀ̂́ɴ đᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣̂ɴ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ. Nʜᴜ̛ɴɢ, ᴄᴜ̃ɴɢ xɪɴ đᴜ̛̀ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ xᴏ́ᴛ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴇ ʜᴇ̂́ᴛ đɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴍᴀ̀ ʜᴏ̣ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ɢɪᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴏ̂ ʙᴇ́ đᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴏ́ᴛ xᴀ.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ ʜᴏ̣ đᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ đᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴄᴏ̂ ʙᴇ́, ɢᴜ̛̉ɪ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̉ “ɢɪᴀɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴍᴀ̣ɴɢ” Hᴜᴀ̂́ɴ ʜᴏᴀ ʜᴏ̂̀ɴɢ. Đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̀ᴍ ᴅᴀ̂́ʏ ʟᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ, ʙᴏ̛̉ɪ ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛɪ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ᴅᴀ̣ʏ ᴅᴏ̂̃ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴋʜᴀ̆́ᴄ, ᴛʜɪ̀ ʟɪᴇ̣̂ᴜ đᴀ̂ʏ ᴄᴏ́ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴇ̣̂ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣: Kʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đɪ ᴀ̆ɴ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴠɪ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ɴɢʜᴇ̀ᴏ, ɴᴇ̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴍɪ̀ɴʜ sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ᴋʜɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ sᴀɪ?

Rᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ MTQ đᴀ̃ đᴇ̂́ɴ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴇᴍ T.M.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴄᴏ́ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛᴏ̣̂ɪ đᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ. Cᴏ̂ ʙᴇ́ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 500ᴋ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. Đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Đᴜ̛̀ɴɢ ᴠɪ̀ ʟᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴʜ xᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ̉ sʜᴏᴘ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴇ̂ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ, ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴀ́ɴɢ ʟᴀ̀ ʙᴀᴏ ʜᴀʏ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴏɴ ᴛʜɪ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀. Vɪᴇ̣̂ᴄ ᴀ̆ɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ ᴠᴀ́ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴀ̆ɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ʙᴀ́ɴʜ ᴍʏ̀. Vᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴅᴜ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴀ̆ɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ đᴏ́ “ɢɪᴜ́ᴘ” ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴏ̛́ɴ ʜᴏ̛ɴ ᴛʜɪ̀ đᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ.

Từ vụ nữ sinh ăn trộm váy 160k: Đừng để lòng thương xót nạn nhân làm mờ đi cái sai của họ - Ảnh 1.

Cᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴏ̂́ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴʜᴏ̛́ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ̉ ǫᴜᴀ́ɴ ᴀ̆ɴ ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴛʀɪ̣ ᴋᴇ̉ đᴀ̆ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴏ́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣. Rᴏ̂̀ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴜ̣ đᴀ́ɴʜ ɢʜᴇɴ. Hᴀʏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴜ̣ đᴀ́ᴍ đᴏ̂ɴɢ đᴀ́ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋᴇ̉ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄʜᴏ́.

Cᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đᴀ̣ɪ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɪ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̀ɴɢ xᴇ́ᴛ xᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̀ᴀ ᴀ́ɴ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ɴɢᴏ̂̀ɪ ɢʜᴇ̂́ ᴄʜᴜ̉ ᴛᴏ̣ᴀ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴀ́ɪ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴋʜɪ “ᴄᴏ̛̀ đᴇ̂́ɴ ᴛᴀʏ”.

Cᴜ̛́ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂̉ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ́ᴘ, ʜᴏ̣ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ́ᴘ. Mᴏ̣̂ᴛ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Aɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴛʀɪ̣ ᴋᴇ̉ xᴀ̂́ᴜ ᴠᴀ̀ đᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴛᴀ́ɴ đᴏ̂̀ɴɢ.

Hᴀ̃ʏ ɴʜɪ̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴠᴜ̣ sʜᴏᴘ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ɴᴀ̀ʏ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ̉ ᴄʜɪ̉ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʜᴜ̉ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̀ đᴀ̆ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ʜᴏ̣ sᴇ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̂ᴜ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̀ɪ ʙᴀ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̂̉ ᴠᴜ̃ “xᴜ̛̉ ʟʏ́”?

Dᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ʜᴀ̀ɴʜ xᴜ̛̉ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴏ̛̉ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ sᴏ̂́ 0, ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ ᴋɪ́ᴄʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ sᴏ̂́ đᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ.

Từ vụ nữ sinh ăn trộm váy 160k: Đừng để lòng thương xót nạn nhân làm mờ đi cái sai của họ - Ảnh 2.

Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ đᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ. Ở đᴏ́, ᴍᴏ̣ɪ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ đᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̉ɴʜ ᴛʜᴇᴏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ đᴀ̣̆ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴀᴏ ʜᴏ̛ɴ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ́ᴘ, ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴀʏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ́ᴘ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʙᴏ́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ᴛ ᴅᴜ̀ đᴀ̂̀ʏ đᴜ̉ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ đɪ ᴄʜᴀ̆ɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ sᴇ̃ ʙɪ̣ ǫᴜʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ

Đɪᴇ̂̀ᴜ 155: Tᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ:

1. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ᴏ xᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ, ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ, ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ́ᴏ, ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ 10 – 30 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴄᴀ̉ɪ ᴛᴀ̣ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀᴍ ɢɪᴜ̛̃ đᴇ̂́ɴ 3 ɴᴀ̆ᴍ.

Pʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ: ᴛᴜ̛̀ 2 ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴇ̂ɴ; ᴠᴏ̛́ɪ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴇ̂ɴ; đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̣; đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̣ʏ ᴅᴏ̂̃, ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ, ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ, ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ… ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛᴜ̀ ᴛᴜ̛̀ 3 ᴛʜᴀ́ɴɢ đᴇ̂́ɴ 2 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀.

Pʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ Gᴀ̂ʏ ʀᴏ̂́ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴛʏ̉ ʟᴇ̣̂ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ 61% ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴇ̂ɴ; Lᴀ̀ᴍ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̣ sᴀ́ᴛ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛᴜ̀ ᴛᴜ̛̀ 2 ɴᴀ̆ᴍ đᴇ̂́ɴ 5 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀.

Mᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴏ̀ᴀ ᴀ́ɴ. Mᴏ̂̃ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ̉ ᴛᴏ̣ᴀ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ᴘʜᴀ́ɴ ᴋᴇ̂̉ ᴄᴀ̉ ᴋʜɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ đᴀɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴅᴀɴʜ đᴏ́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴘʜᴀ̂ɴ xᴜ̛̉ ʜᴀʏ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴀ́ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴀɪ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ. Hᴏ̛ɴ 10 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ Yᴀʜᴏᴏ 360 đᴏ̣̂, đᴀ̃ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ʙᴏ̛̉ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴏ̂̉ ᴅᴀ̂ɴ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴠᴀ̆ɴ ᴍɪɴʜ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ʟᴇ̂ɴ 3. Đᴏ́ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ʜᴏᴀɴɢ ᴅᴀ̃ ᴠᴀ̀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴠᴀ̆ɴ ᴍɪɴʜ.

Từ vụ nữ sinh ăn trộm váy 160k: Đừng để lòng thương xót nạn nhân làm mờ đi cái sai của họ - Ảnh 3.

Tᴏ̂ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̂́ᴍ ᴛʜɪ́ᴀ ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴏ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ: Mᴏ̂̃ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ đᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴜ̛̣ ʙɪ̣ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Bᴏ̛̉ɪ sᴜ̛̣ ʜᴜɴɢ ʜᴀ̃ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Tʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ sʜᴏᴘ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ᴏ̛̉ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴜ̉ sʜᴏᴘ ʜᴀ̆̉ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̣̂ʏ. Hᴏ̣ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴜ̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴘᴏsᴛ ᴄᴜ̃ “Tʀᴏ̛̀ɪ sɪɴʜ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʜɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ɴʜ đᴇ̂̉ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴇ́ᴛ ᴅɪ̣ᴜ ᴅᴀ̀ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ”.

Hᴀʏ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ᴍ đᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴏ̣ ᴠɪ̀ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴋɪ̣ᴘ ᴛɪ̀ᴍ đᴇ̂́ɴ. Cʜᴜ̛̀ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɪ ʟᴀ̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ xᴜ̛̉ ᴀ́ɴ, ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ đᴏ́ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ đᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ, ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴀ̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴏ̛̀ɪ.

Từ vụ nữ sinh ăn trộm váy 160k: Đừng để lòng thương xót nạn nhân làm mờ đi cái sai của họ - Ảnh 4.

Cᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ sʜᴏᴘ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ʙɪ̣ “ǫᴜᴀ̉ ᴛᴀ́ᴏ ɴʜᴀ̃ɴ ʟᴏ̂̀ɴɢ”, ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ɢᴏ̣ɪ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ đᴇ̂̉ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ, ᴛʀᴀɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ sᴜ̛̣ đᴏ̂́ɪ xᴜ̛̉ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Nʜᴜ̛ɴɢ ʜᴀ̃ʏ ᴛʜᴜ̛̉ ɴɢʜɪ̃ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ sᴀ̂ᴜ xᴀ ʜᴏ̛ɴ, ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ʜᴀ̀ɴʜ xᴜ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ɴᴀ̀ʏ. Vᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴏ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Gɪᴀ́ ɴʜᴜ̛ ᴄᴏ̂ ʙᴇ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ɴᴏ̣ đᴇ̂̉ ᴀ̆ɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴠᴀ́ʏ. Gɪᴀ́ ɴʜᴜ̛ ᴄʜᴜ̉ sʜᴏᴘ ʙᴀ̆́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋᴇ̉ ɢɪᴀɴ ɢɪᴀᴏ ɴᴏ̣̂ᴘ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ ᴛᴜ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ xᴜ̛̉ ᴀ́ɴ.

Dᴜ̀ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴏ̛́ɴ ʜᴀʏ ᴛᴏ̣̂ɪ ɴʜᴏ̉, ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴏ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴀ̣ɴ sᴇ̃ ᴀ̆ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ “ǫᴜᴀ̉ ᴛᴀ́ᴏ ɴʜᴀ̃ɴ ʟᴏ̂̀ɴɢ” ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ xᴇᴍ ɴʜᴇ̣ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̣̂ʏ.

Tʜᴇᴏ Pʜᴀ́ᴘ Lᴜᴀ̣̂ᴛ Bᴀ̣ɴ Đᴏ̣ᴄ

Related Articles

Back to top button