Cộng Đồng Mạng

А͟п͟һ͟ ͟զ͟ᴜ͟â͟п͟ ͟п͟һ͟â͟п

H͟ì͟n͟h͟ ͟ả͟n͟h͟ ͟a͟n͟h͟ ͟q͟u͟â͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟h͟o͟à͟n͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟a͟ ͟v͟ụ͟ ͟q͟u͟â͟n͟ ͟s͟ự͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟g͟ũ͟ ͟c͟h͟u͟ẩ͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟v͟ề͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟g͟â͟y͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟ý͟.͟ ͟Đ͟ặ͟c͟ ͟b͟i͟ệ͟t͟ ͟l͟à͟

͟”͟m͟ó͟n͟ ͟q͟u͟à͟”͟ ͟đ͟e͟m͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ẹ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟i͟ế͟n͟ ͟s͟ĩ͟ ͟n͟à͟y͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟ậ͟t͟ ͟m͟í͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟í͟c͟h͟ ͟t͟h͟ú͟.

T͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟c͟u͟ố͟i͟ ͟n͟ă͟m͟,͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟q͟u͟â͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟h͟o͟à͟n͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟x͟u͟ấ͟t͟ ͟s͟ắ͟c͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟a͟ ͟v͟ụ͟ ͟q͟u͟â͟n͟ ͟s͟ự͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟v͟ề͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g ͟Đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟h͟i͟ế͟n͟ ͟s͟ĩ͟ ͟x͟u͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ũ͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟n͟h͟ậ͟p͟ ͟n͟g͟ũ͟ ͟v͟à͟o͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟2͟/͟2͟0͟2͟0

͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟s͟u͟ố͟t͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟g͟ũ͟,͟ ͟c͟á͟c͟ ͟c͟h͟i͟ế͟n͟ ͟s͟ĩ͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟ỗ͟ ͟l͟ự͟c͟ ͟r͟è͟n͟ ͟l͟u͟y͟ệ͟n͟,͟ ͟h͟o͟à͟n͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟t͟ố͟t͟ ͟n͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟v͟ụ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟g͟i͟a͟o͟.͟ ͟M͟ớ͟i ͟đ͟â͟y͟,͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟ả͟n͟h͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟h͟i͟ế͟n͟ ͟s͟ĩ͟ ͟n͟ở͟ ͟n͟ụ͟ ͟c͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟ạ͟n͟h͟ ͟p͟h͟ú͟c͟ ͟c͟h͟u͟ẩ͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟r͟ờ͟i͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟v͟ị͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟v͟ề͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟h͟o͟à͟n͟ ͟t͟h͟à͟n͟h ͟n͟g͟h͟ĩ͟a͟ ͟v͟ụ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟í͟c͟h͟ ͟t͟h͟ú

͟A͟n͟h͟ ͟q͟u͟â͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟h͟o͟à͟n͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟a͟ ͟v͟ụ͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟v͟ề͟ ͟q͟u͟ê͟,͟ ͟”͟m͟ó͟n͟ ͟q͟u͟à͟”͟ ͟đ͟e͟m͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ẹ͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟ấ͟t͟ ͟k͟ĩ͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟ú͟i͟ ͟á͟o͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ờ͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟i͟n͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟á͟o͟,͟ ͟q͟u͟â͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟l͟à͟ ͟T͟r͟ầ͟n͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟Q͟u͟y͟ế͟t͟.͟ ͟N͟g͟o͟à͟i͟ ͟b͟a͟l͟o͟ ͟đ͟ự͟n͟g͟ ͟t͟ư͟ ͟t͟r͟a͟n͟g͟ ͟c͟á͟ ͟n͟h͟â͟n ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟a͟ ͟v͟ụ͟.͟ ͟Q͟u͟â͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟m͟a͟n͟g͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟”͟m͟ó͟n͟ ͟q͟u͟à͟”͟ ͟đ͟ặ͟c͟ ͟b͟i͟ệ͟t͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟h͟o͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟.

͟K͟h͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟h͟ỏ͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟”͟m͟ó͟n͟ ͟đ͟ồ͟”͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟ú͟i͟ ͟á͟o͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟n͟g͟ự͟c͟,͟ ͟q͟u͟â͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟v͟u͟i͟ ͟v͟ẻ͟ ͟b͟ậ͟t͟ ͟m͟í͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟đ͟ộ͟i͟.͟ ͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟đ͟ó͟ ͟l͟à ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟ệ͟p͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟m͟ệ͟n͟h͟ ͟g͟i͟á͟ ͟2͟0͟0͟.͟0͟0͟0͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟.͟ ͟Đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟đ͟ó͟ ͟l͟à͟ ͟t͟ổ͟n͟g͟ ͟s͟ố͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟t͟r͟ợ͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟m͟à͟ ͟m͟ỗ͟i͟ ͟q͟u͟â͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟n͟h͟ậ͟n ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟a͟ ͟v͟ụ͟.

͟D͟ù͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟s͟ố͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟n͟à͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟q͟u͟á͟ ͟l͟ớ͟n͟,͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟á͟c͟ ͟c͟h͟i͟ế͟n͟ ͟s͟ĩ͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟a͟ ͟v͟ụ͟ ͟q͟u͟â͟n͟ ͟s͟ự͟ ͟t͟h͟ì ͟n͟ó͟ ͟v͟ô͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟ý͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟a͟,͟ ͟đ͟á͟n͟h͟ ͟d͟ấ͟u͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟q͟u͟â͟n͟ ͟n͟g͟ũ͟ ͟đ͟á͟n͟g͟ ͟n͟h͟ớ͟.

͟N͟g͟a͟y͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟o͟ạ͟n͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟í͟c͟h͟ ͟t͟h͟ú͟.͟ ͟K͟h͟ô͟n͟g͟ ͟í͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟k͟ỉ͟ ͟n͟i͟ệ͟m͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟q͟u͟â͟n͟ ͟n͟g͟ũ͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟.͟ ͟B͟ê͟n͟ ͟c͟ạ͟n͟h͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟v͟à͟o ͟q͟u͟â͟n͟ ͟n͟g͟ũ͟,͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟h͟o͟ạ͟t͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟m͟ô͟i͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟q͟u͟â͟n͟ ͟đ͟ộ͟i͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟b͟ố͟ ͟m͟ẹ͟ ͟v͟à͟ ͟t͟r͟â͟n͟ ͟q͟u͟ý͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟l͟a͟o͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u ͟h͟ơ͟n

͟B͟ê͟n͟ ͟c͟ạ͟n͟h͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟ó͟n͟g͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟t͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟â͟u͟ ͟h͟á͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟R͟a͟p͟p͟e͟r͟ ͟Đ͟e͟n͟ ͟V͟â͟u͟,͟ ͟”͟M͟a͟n͟g͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟v͟ề ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ẹ͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟m͟a͟n͟g͟ ͟ư͟u͟ ͟p͟h͟i͟ề͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ẹ͟.

͟T͟h͟e͟o͟ ͟P͟h͟á͟p͟ ͟L͟u͟ậ͟t͟ ͟B͟ạ͟n͟ ͟Đ͟ọ͟c͟

Т͟һ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟Р͟һ͟á͟ρ͟ ͟Ⅼ͟ᴜ͟ậ͟т͟ ͟B͟ạ͟п͟ ͟Ð͟ọ͟ᴄ

Related Articles

Back to top button