Cộng Đồng Mạng

͟C͟ầ͟m͟ ͟g͟ậ͟y͟ ͟v͟ụ͟t͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟,͟ ͟1͟ ͟p͟h͟ú͟t͟ ͟s͟a͟u͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟ă͟n͟ ͟n͟o͟ ͟”͟t͟r͟á͟i͟ ͟đ͟ắ͟n͟g͟”͟,͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟đ͟ò͟n͟ ͟s͟ấ͟p͟ ͟m͟ặ͟t͟

N͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟à͟n͟h͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟e͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟h͟i͟ế͟n͟ ͟s͟ĩ͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟v͟ụ͟ ͟x͟u͟ấ͟t͟ ͟s͟ắ͟c͟,͟ ͟t͟ó͟m͟ ͟g͟ọ͟n͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟t͟a͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟.͟
͟

M͟ớ͟i͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟đ͟o͟ạ͟n͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟g͟h͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟h͟u͟ố͟n͟g͟ ͟t͟r͟u͟y͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟t͟ộ͟i͟ ͟p͟h͟ạ͟m͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟L͟ã͟n͟g͟ ͟B͟ì͟n͟h͟ ͟T͟h͟ă͟n͟g͟ ͟-͟ ͟Q͟u͟ậ͟n͟ ͟1͟1͟ ͟(͟T͟P͟.͟ ͟H͟ồ͟ ͟C͟h͟í͟

͟M͟i͟n͟h͟)͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟s͟ự͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟ý͟.͟ ͟T͟h͟e͟o͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟ả͟n͟h͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟a͟m͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟c͟ầ͟m͟ ͟g͟ậ͟y͟,͟ ͟đ͟á͟n͟h͟ ͟c͟h͟i͟ế͟n͟ ͟s͟ĩ͟ ͟c͟ô͟n͟g͟

͟a͟n͟.͟ ͟C͟ả͟ ͟h͟a͟i͟ ͟r͟ư͟ợ͟t͟ ͟đ͟u͟ổ͟i͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ô͟n͟g͟ ͟x͟e͟ ͟c͟ộ͟ ͟q͟u͟a͟ ͟l͟ạ͟i͟.͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟h͟u͟n͟g͟ ͟h͟ă͟n͟g͟ ͟v͟ụ͟t͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟t͟ấ͟p͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟b͟a͟y͟ ͟g͟ậ͟y͟ ͟b͟a͟t͟o͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟i͟ế͟n͟ ͟s͟ĩ͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟.͟ ͟
͟
͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟c͟h͟i͟ế͟n͟ ͟s͟ĩ͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟l͟a͟o͟ ͟t͟ớ͟i͟,͟ ͟ô͟m͟ ͟c͟h͟ặ͟t͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟g͟h͟i͟m͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟ ͟đ͟ấ͟t͟,͟ ͟t͟á͟t͟ ͟v͟à͟o͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟c͟á͟o͟ ͟n͟a͟m͟

͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟.͟ ͟P͟h͟ú͟t͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟đ͟ò͟n͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟c͟ư͟ ͟d͟â͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟”͟h͟ả͟ ͟h͟ê͟”͟,͟ ͟d͟à͟n͟h͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟e͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟v͟ụ͟ ͟c͟h͟i͟ế͟n͟ ͟s͟ĩ͟ ͟C͟A͟.͟ ͟
͟
͟C͟ầ͟m͟ ͟g͟ậ͟y͟ ͟v͟ụ͟t͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟,͟ ͟1͟ ͟p͟h͟ú͟t͟ ͟s͟a͟u͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟q͟u͟ậ͟t͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟đ͟ò͟n͟ ͟s͟ấ͟p͟ ͟m͟ặ͟t͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟P͟h͟á͟p͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟ ͟v͟à͟ ͟B͟ạ͟n͟ ͟đ͟ọ͟c͟
͟

Related Articles

Back to top button