Cộng Đồng Mạng

T͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟ú͟n͟g͟ ͟s͟ư͟ờ͟n͟ ͟c͟o͟n͟t͟a͟i͟n͟e͟r͟,͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟u͟ố͟n͟ ͟v͟à͟o͟ ͟g͟ầ͟m͟ ͟-͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟g͟â͟y͟ ͟s͟ố͟c͟

K͟h͟o͟ả͟n͟h͟ ͟k͟h͟ắ͟c͟ ͟v͟ụ͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟a͟i͟ ͟n͟ấ͟y͟ ͟t͟h͟ấ͟t͟ ͟k͟i͟n͟h͟

T͟ì͟n͟h͟ ͟h͟u͟ố͟n͟g͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟d͟o͟ ͟c͟a͟m͟e͟r͟a͟ ͟a͟n͟ ͟n͟i͟n͟h͟ ͟n͟h͟à͟ ͟d͟â͟n͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟g͟h͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟c͟á͟c͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟n͟h͟ó͟m͟ ͟l͟á͟i͟ ͟x͟e ͟T͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟n͟a͟m͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟k͟h͟i͟ể͟n͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟t͟ố͟c͟ ͟đ͟ộ͟ ͟c͟a͟o͟ ͟l͟ư͟u͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟ ͟B͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ờ͟,͟ ͟x͟e͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟l͟á͟i͟ ͟đ͟â͟m ͟t͟r͟ú͟n͟g͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟c͟o͟n͟t͟a͟i͟n͟e͟r͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟d͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟c͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ợ͟c͟ ͟l͟ạ͟i

͟T͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟ú͟n͟g͟ ͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟o͟n͟t͟a͟i͟n͟e͟r͟,͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟á͟o͟ ͟đ͟e͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟u͟ố͟n͟ ͟v͟à͟o͟ ͟g͟ầ͟m͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g

͟S͟a͟u͟ ͟c͟ú͟ ͟v͟a͟ ͟c͟h͟ạ͟m͟ ͟m͟ạ͟n͟h͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟u͟ố͟n͟ ͟v͟à͟o͟ ͟g͟ầ͟m͟ ͟x͟e͟ ͟k͟é͟o͟ ͟l͟ê͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟c͟h͟ụ͟c͟ ͟m͟é͟t͟.͟ ͟Đ͟ầ͟u͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟b͟ị͟ ͟n͟g͟h͟i͟ế͟n͟ ͟v͟ỡ͟ ͟n͟á͟t͟,͟ ͟h͟ư ͟h͟ỏ͟n͟g͟ ͟n͟ặ͟n͟g

͟T͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟n͟a͟m͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟k͟h͟á͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟.͟ ͟D͟ù͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟đ͟i͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟n͟ạ͟n ͟n͟h͟â͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟ ͟k͟h͟ỏ͟i

͟T͟h͟e͟o͟ ͟P͟h͟á͟p͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟ ͟v͟à͟ ͟B͟ạ͟n͟ ͟đ͟ọ͟c

Related Articles

Back to top button