Cộng Đồng Mạng

C͟ụ͟ ͟b͟à͟

C͟a͟m͟e͟r͟a͟ ͟a͟n͟ ͟n͟i͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟à͟ ͟d͟â͟n͟ ͟b͟ê͟n ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟g͟h͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟d͟i͟ễ͟n͟ ͟b͟i͟ế͟n͟ ͟v͟ụ͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟k͟i͟n͟h͟ ͟h͟o͟à͟n͟g͟ ͟n͟à͟y

T͟h͟e͟o͟ ͟c͟a͟m͟e͟r͟a͟ ͟a͟n͟ ͟n͟i͟n͟h͟ ͟g͟h͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟,͟ ͟v͟ụ͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟v͟à͟o͟ ͟7͟h͟3͟7͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟3͟/͟1͟1͟,͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟b͟à͟n͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟H͟ư͟n͟g͟,͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟p͟h͟ố͟ ͟Đ͟i͟ệ͟n͟ ͟B͟i͟ê͟n͟ ͟P͟h͟ủ͟ ͟(͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟Đ͟i͟ệ͟n͟ ͟B͟i͟ê͟n͟)

͟T͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟1͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟d͟ắ͟t͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟x͟e͟ ͟đ͟ạ͟p͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟b͟ị͟ ͟m͟á͟y͟ ͟x͟ú͟c͟ ͟đ͟â͟m͟ ͟t͟ừ͟ ͟p͟h͟í͟a͟ ͟s͟a͟u͟.͟ ͟C͟h͟i͟ế͟c͟ ͟x͟e ͟c͟á͟n͟ ͟q͟u͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟d͟ừ͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i

͟B͟à͟ ͟c͟ụ͟ ͟n͟g͟ã͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟ử͟ ͟v͟o͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ỗ͟.͟ ͟C͟h͟i͟ế͟c͟ ͟x͟e͟ ͟đ͟ạ͟p͟ ͟h͟ư͟ ͟h͟ỏ͟n͟g͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟đ͟ó͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟x͟a͟.͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟ụ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟r͟õ

͟C͟ụ͟ ͟b͟à͟ ͟c͟h͟ế͟t͟ ͟t͟h͟ả͟m͟ ͟v͟ì͟ ͟m͟á͟y͟ ͟x͟ú͟c͟ ͟đ͟â͟m͟ ͟t͟ừ͟ ͟p͟h͟í͟a͟ ͟s͟a͟u͟,͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟h͟ ͟k͟h͟ắ͟c͟ ͟v͟a͟ ͟c͟h͟ạ͟m͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟â͟m͟

͟H͟à͟n͟g͟ ͟x͟ó͟m͟ ͟đ͟á͟n͟h͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟c͟h͟ó͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟h͟ế͟t͟ ͟v͟ì͟ ͟ă͟n͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟g͟à͟,͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟q͟u͟y͟ề͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ơ͟n͟ ͟t͟ố͟ ͟c͟á͟o

͟T͟h͟e͟o͟ ͟P͟h͟á͟p͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟ ͟v͟à͟ ͟B͟ạ͟n͟ ͟đ͟ọ͟c

Related Articles

Back to top button