Cộng Đồng Mạng

H͟a͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟

N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟l͟ư͟u͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟k͟h͟ỏ͟i͟ ͟n͟g͟á͟n͟ ͟n͟g͟ẩ͟m͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟x͟ử͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟2͟ ͟n͟a͟m͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế

Đ͟o͟ạ͟n͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟g͟h͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟h͟u͟ ͟h͟ú͟t͟ ͟s͟ự͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟â͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟á͟n͟h͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟.͟ ͟T͟h͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟x͟ả͟y ͟r͟a͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟l͟à͟ ͟t͟ố͟i͟ ͟q͟u͟a͟ ͟1͟2͟/͟1͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟c͟ầ͟u͟ ͟V͟ĩ͟n͟h͟ ͟T͟u͟y͟,͟ ͟H͟à͟ ͟N͟ộ͟i͟.͟ ͟T͟h͟e͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟h͟a͟y͟,͟ ͟h͟a͟i͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟v͟a͟ ͟c͟h͟ạ͟m ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟,͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟q͟u͟a͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟ả͟ ͟h͟a͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟l͟a͟o͟ ͟v͟à͟o͟ ͟h͟ỗ͟n͟ ͟c͟h͟i͟ế͟n

͟H͟a͟i͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟x͟ô͟ ͟x͟á͟t͟,͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟l͟a͟o͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟g͟ă͟n͟ ͟c͟ả͟n

͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟c͟l͟i͟p͟,͟ ͟h͟a͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟l͟ộ͟n͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟ ͟C͟ả͟ ͟h͟a͟i͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟”͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ủ͟”͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟à͟n͟g͟ ͟v͟a͟i͟ ͟b͟á͟ ͟c͟ổ͟ ͟k͟é͟o ͟n͟h͟a͟u͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g

͟T͟h͟ấ͟y͟ ͟v͟ậ͟y͟,͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟x͟u͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟g͟ ͟v͟ộ͟i͟ ͟l͟a͟o͟ ͟v͟à͟o͟ ͟c͟a͟n͟ ͟n͟g͟ă͟n͟.͟ ͟K͟h͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟đ͟ứ͟n͟g͟ ͟d͟ậ͟y͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟n͟í͟u͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟â͟n ͟V͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟ù͟n͟ ͟t͟ắ͟c͟ ͟k͟é͟o͟ ͟d͟à͟i͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟c͟a͟o͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟.͟ ͟N͟h͟i͟ề͟u͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟i͟ệ͟n͟ ͟q͟u͟a͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟l͟ắ͟c͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟n͟g͟á͟n͟ ͟n͟g͟ẩ͟m

͟T͟h͟e͟o͟ ͟P͟h͟á͟p͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟ ͟v͟à͟ ͟B͟ạ͟n͟ ͟đ͟ọ͟c

Related Articles

Back to top button