Cộng Đồng Mạng

C͟l͟i͟p͟:͟ ͟B͟ị͟ ͟4͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟t͟r͟ộ͟m͟ ͟d͟à͟n͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟c͟ư͟ớ͟p͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟,͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟l͟i͟ề͟u͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟g͟i͟à͟n͟h͟ ͟g͟i͟ậ͟t͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟t͟à͟i͟ ͟s͟ả͟n͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟t͟ấ͟t͟ ͟c͟ả͟ ͟n͟ể͟ ͟p͟h͟ụ͟c͟

Đ͟o͟ạ͟n͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟r͟í͟c͟h͟ ͟x͟u͟ấ͟t͟ ͟t͟ừ͟ ͟c͟a͟m͟e͟r͟a͟ ͟a͟n͟ ͟n͟i͟n͟h͟ ͟g͟h͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟h͟ ͟k͟h͟ắ͟c͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟l͟i͟ề͟u͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟g͟i͟à͟n͟h͟ ͟g͟i͟ậ͟t͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟t͟ừ͟ ͟4 ͟t͟ê͟n͟ ͟t͟r͟ộ͟m͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟s͟ự͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟â͟m͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ộ͟n͟g͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟.

Đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟v͟à͟o͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟8͟h͟ ͟s͟á͟n͟g͟ ͟n͟a͟y͟ ͟(͟n͟g͟à͟y͟ ͟2͟2͟/͟1͟)͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟q͟u͟á͟n͟ ͟c͟à͟ ͟p͟h͟ê͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟M͟a͟n͟ ͟T͟h͟i͟ệ͟n ͟(͟P͟.͟H͟i͟ệ͟p͟ ͟P͟h͟ú͟,͟ ͟T͟P͟.͟ ͟T͟h͟ủ͟ ͟Đ͟ứ͟c͟,͟ ͟T͟P͟.͟H͟C͟M͟)

͟T͟h͟e͟o͟ ͟đ͟o͟ạ͟n͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟r͟í͟c͟h͟ ͟x͟u͟ấ͟t͟ ͟t͟ừ͟ ͟c͟á͟c͟ ͟g͟ó͟c͟ ͟c͟a͟m͟e͟r͟a͟,͟ ͟2͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟c͟ư͟ớ͟p͟ ͟g͟i͟ả͟ ͟v͟ờ͟ ͟m͟u͟a͟ ͟h͟à͟n͟g͟,͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟á͟n͟h͟ ͟l͟ạ͟c͟ ͟s͟ự͟ ͟c͟h͟ú ͟ý͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟,͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟t͟ụ͟c͟ ͟c͟h͟ọ͟n͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟đ͟ồ͟ ͟u͟ố͟n͟g͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟n͟h͟a͟u͟.͟ ͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ứ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ờ͟ ͟s͟ẵ͟n͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟m͟ộ͟t ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟,͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟â͟m͟ ͟t͟h͟ầ͟m͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟c͟ậ͟n͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟đ͟ể͟ ͟p͟h͟á͟ ͟k͟h͟ó͟a͟ ͟v͟à͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟c͟ắ͟p͟.

͟C͟l͟i͟p͟:͟ ͟B͟ị͟ ͟4͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟t͟r͟ộ͟m͟ ͟d͟à͟n͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟c͟ư͟ớ͟p͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟,͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟l͟i͟ề͟u͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟g͟i͟à͟n͟h͟ ͟g͟i͟ậ͟t͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟t͟à͟i͟ ͟s͟ả͟n͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟t͟ấ͟t͟ ͟c͟ả͟ ͟n͟ể͟ ͟p͟h͟ụ͟c

͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟,͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟t͟r͟ộ͟m͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟t͟i͟ế͟n͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟p͟h͟á͟ ͟k͟h͟ó͟a͟ ͟v͟à͟ ͟n͟ổ͟ ͟m͟á͟y͟ ͟c͟h͟u͟ẩ͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟r͟a͟.͟ ͟C͟ô͟ ͟l͟a͟o͟ ͟r͟a͟ ͟b͟á͟m ͟t͟h͟e͟o͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟,͟ ͟n͟ắ͟m͟ ͟đ͟u͟ô͟i͟ ͟x͟e͟.͟ ͟T͟ê͟n͟ ͟t͟r͟ộ͟m͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟r͟ồ͟ ͟g͟a͟ ͟x͟e͟ ͟b͟ỏ͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟v͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟g͟ờ͟ ͟v͟ỉ͟a͟ ͟h͟è͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟x͟e͟ ͟n͟g͟ã͟,͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟n͟g͟ã͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟.͟ ͟T͟h͟ấ͟y͟ ͟v͟ậ͟y͟,͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟t͟r͟ộ͟m͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟b͟ọ͟n͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟ó͟n͟g͟ ͟b͟ỏ͟ ͟t͟r͟ố͟n͟ ͟k͟h͟ỏ͟i͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟.

͟T͟h͟e͟o͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟n͟i͟ê͟n͟,͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟đ͟o͟ạ͟n͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟l͟à͟ ͟N͟.͟T͟.͟A͟.͟T͟h͟.͟ ͟(͟2͟0͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟2͟,͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟K͟h͟á͟n͟h͟ ͟H͟ò͟a͟)͟.͟ ͟T͟h͟.͟ ͟v͟ẫ͟n ͟t͟ỏ͟ ͟r͟a͟ ͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟l͟o͟ạ͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟h͟ớ͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟r͟ộ͟m͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟k͟é͟o͟ ͟l͟ê͟,͟ ͟đ͟ậ͟p͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟ ͟T͟h͟e͟o͟ ͟T͟h͟.͟,͟ ͟n͟h͟ó͟m͟ ͟n͟à͟y͟ ͟g͟ồ͟m͟ ͟4 ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟2͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟,͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟đ͟ó͟ ͟2͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟à͟n͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟h͟ỏ͟i͟ ͟m͟u͟a͟ ͟n͟ư͟ớ͟c͟,͟ ͟1͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟v͟à͟o͟ ͟t͟r͟ộ͟m͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟x͟e ͟m͟á͟y͟ ͟đ͟ứ͟n͟g͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟q͟u͟á͟n͟ ͟c͟à͟ ͟p͟h͟ê͟ ͟c͟h͟ờ͟ ͟s͟ẵ͟n͟.

͟”͟H͟a͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟m͟u͟a͟ ͟c͟ố͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟á͟n͟h͟ ͟l͟ạ͟c͟ ͟h͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟l͟à͟m͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟ý͟.͟ ͟L͟ú͟c͟ ͟q͟u͟a͟y͟ ͟r͟a͟ ͟s͟a͟u͟,͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟h͟ố͟t͟ ͟v͟ì͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟s͟ắ͟p͟ ͟m͟ấ͟t͟ ͟t͟à͟i ͟s͟ả͟n͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟ố͟ ͟n͟í͟u͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟t͟é͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟ ͟L͟ú͟c͟ ͟ấ͟y͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟l͟o͟ạ͟n͟ ͟v͟ì͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟b͟a͟o͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟b͟ị͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟v͟ậ͟y͟”͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟T͟h͟.͟ ͟k͟ể͟ ͟l͟ạ͟i͟.

͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟(͟t͟/͟h͟)

Related Articles

Back to top button