Cộng Đồng Mạng

K͟h͟o͟ả͟n͟h͟ ͟k͟h͟ắ͟c͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟â͟m͟ ͟g͟ụ͟c͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ỗ͟:͟ ͟C͟a͟m͟e͟r͟a͟ ͟h͟é͟ ͟l͟ộ͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟h͟ ͟k͟h͟ắ͟c͟ ͟á͟m͟ ͟ả͟n͟h͟

N͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟x͟u͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟h͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟”͟đ͟ứ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ô͟n͟ ͟c͟h͟â͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟h͟ỗ͟”͟ ͟v͟ì͟ ͟q͟u͟á͟ ͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟s͟ợ͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟g͟ì͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g ͟k͟i͟ế͟n
͟M͟ộ͟t͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟d͟i͟ễ͟n͟ ͟b͟i͟ế͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟a͟m͟e͟r͟a͟ ͟a͟n͟ ͟n͟i͟n͟h͟ ͟g͟h͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟v͟à͟o͟ ͟t͟ố͟i͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟h͟ô͟m͟ ͟q͟u͟a͟ ͟(͟2͟5͟/͟1͟)͟ ͟ở͟ ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟Đ͟ồ͟n͟g ͟T͟i͟ế͟n͟ ͟(͟T͟p͟.͟ ͟H͟ò͟a͟ ͟B͟ì͟n͟h͟)͟.͟ ͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟c͟l͟i͟p͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ứ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ô͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟à͟n͟ ͟t͟r͟a͟n͟h͟ ͟c͟ã͟i͟ ͟q͟u͟a͟ ͟l͟ạ͟i ͟v͟ớ͟i͟ ͟a͟i͟ ͟đ͟

͟M͟ộ͟t͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟s͟a͟u͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟n͟à͟y͟ ͟b͟ị͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟c͟ầ͟m͟ ͟d͟a͟o͟ ͟đ͟â͟m͟ ͟g͟ụ͟c͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ỗ͟.͟ ͟C͟h͟ư͟a͟ ͟d͟ừ͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟b͟ị

͟đ͟ố͟i͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟d͟ù͟n͟g͟ ͟g͟ậ͟y͟ ͟đ͟ậ͟p͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟v͟à͟o͟ ͟đ͟ầ͟u͟.͟ ͟M͟ộ͟t͟ ͟s͟ố͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟x͟u͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟h͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟k͟h͟ắ͟c͟ ͟”͟đ͟ứ͟n͟g͟ ͟h͟ì͟n͟h͟”͟ ͟v͟ì͟ ͟q͟u͟á ͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟s͟ợ͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟ố͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟c͟a͟n͟ ͟n͟g͟ă͟n

͟H͟i͟ệ͟n͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟r͟õ͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟o͟ẻ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟.͟ ͟Đ͟o͟ạ͟n͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟h͟a͟n͟h ͟c͟h͟ó͟n͟g͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟s͟ự͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟ý

͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟â͟m͟ ͟g͟ụ͟c͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ỗ

͟T͟h͟e͟o͟ ͟P͟h͟á͟p͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟ ͟v͟à͟ ͟B͟ạ͟n͟ ͟đ͟ọ͟c

Related Articles

Back to top button