Cộng Đồng Mạng

f16

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼“̼b̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼.̼

N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼.̼ ̼“̼N̼ữ̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼y̼”̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼

N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼

N̼h̼ư̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼i̼k̼ ̼t̼o̼k̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ạ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

3 mỹ nhân vướng drama tình ái với tỷ phú Hoàng Kiều: Ngọc Trinh sang chảnh nhưng vẫn chưa bất ngờ bằng cuộc sống của 1 Hoa hậu thế giới! - Ảnh 3.

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼“̼V̼ò̼n̼g̼ ̼e̼o̼ ̼5̼6̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼“̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼

N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼9̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼b̼o̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼s̼ừ̼n̼g̼.

T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼“̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼4̼”̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼i̼k̼ ̼t̼o̼k̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼á̼o̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼“̼K̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼?̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼“̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼

N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼u̼ố̼n̼ ̼é̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼“̼g̼h̼ế̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼”̼

N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼“̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼“̼N̼ữ̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼y̼”̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼ế̼m̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ù̼y̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼G̼o̼o̼g̼l̼e̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼…̼”̼.̼

T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼5̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼r̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼s̼e̼r̼i̼e̼s̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼n̼h̼.̼ ̼

D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼n̼ữ̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼y̼”̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ẩ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼

Тỷ ρһú ʜᴏàпɡ Kɪềᴜ пóɪ 1 ᴄâᴜ Ьấт пɡờ ᴋһɪ Ьị пһắᴄ ʟạɪ ᴍốɪ тɪ̀пһ “ôпɡ 72 – ᴄһáᴜ 27” ᴠớɪ ɴɡọᴄ Тгɪпһ

Mối tình 3 tháng “gió lốc” của tỷ phú gốc Việt và “nữ hoàng п.ộ.ɪ ʏ” từng g.â.y xôn xao suốt thời gian dài trên truyền thông và khắp các trang mạng xã hội.

Tỷ phú Hoàng Kiều đang nhận được sự quan tâm của dư luận khi tuyên bố sẽ đứng ra nhận nuôi 23 người con của cố nghệ sĩ Phi Nhung đến khi trưởng thành, cũng như có nguyện vọng đưa các bé sang Mỹ sinh sống…

Cũng từ đây, chuyện tình kéo dài 3 tháng của tỷ phú gốc Việt và người mẫu Ngọc Trinh được khán giả khơi gợi lại, đưa ra bàn tán.

Mối tình 3 tháng nhiều ồn ào của Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều

Doanh nhân Hoàng Kiều (sinh năm 1944) quen biết Ngọc Trinh (sinh năm 1989) qua lời giới thiệu của con dâu. Người con dâu tiết lộ bố chồng cảm mến “nữ hoàng п.ộ.ɪ ʏ” ngay khi nhìn thấy ảnh cô chụp chung với đồng nghiệp.

Sau đó, tỷ phú gốc Việt chủ động liên lạc và nhận được sự đồng ý của người đẹp quê Trà Vinh.

Cặp đôi lệch tuổi bắt đầu công khai hẹn hò từ tháng 11/2016. Thời điểm này cả hai cùng đi du lịch tại Nhật Bản. Các khoảnh khắc thân mật của họ được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trở thành đề tài bàn tán và được dư luận đặc biệt quan tâm.

Chuyện tình của cả hai từng tốn nhiều giấy mực của báo giới

Chuyện tình “chàng 72 – nàng 27” cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Đa số đều cho rằng nữ người mẫu chấp nhận t.ai t.iếng để yêu tỷ phú hơn 45 tuổi vì “tiền”. Số khác lại cho rằng, Hoàng Kiều c.ặ.p k.è Ngọc Trinh để ᴆ.á.п.һ Ь.ó.п.ɡ tên tuổi, PR thương hiệu rượu ông sắp ra mắt.

Mặc dư luận d.è.m p.h.a, gia đình ông Hoàng Kiều cho biết họ chấp nhận Ngọc Trinh. Các con của tỷ phú USD còn gọi Ngọc Trinh là “mẹ”. Giữa tháng 12/2016, Ngọc Trinh qua Mỹ ra mắt người nhà và bạn bè của bạn trai.

Đặc biệt, trong một bài phỏng vấn, tỷ phú Hoàng Kiều có nhắc câu nói “đêm 7 ngày 3, vào ra không kể” khi đề cập đến bạn gái Ngọc Trinh. Phát ngôn của ông khiến nhiều người nghĩ đơn thuần là chuyện ɡɪườпɡ ᴄһɪếᴜ. Sau đó chính Hoàng Kiều lên tiếng đính chính:

“Đó là một câu trả lời của tôi cho một phóng viên khi được hỏi về sức khỏe của mình. Tôi ngủ 7 tiếng vào ban đêm, ăn 3 lần một ngày, không tính đồ ăn nhẹ. Mọi người đừng hỏi lầm câu nói của tôi mà t.ội tôi”.

Bất chấp khoảnh cách tuổi tác, cả hai không ngại dành cho nhau những cử chỉ âu yếm, ngọt ngào

Sau 3 tháng yêu, Hoàng Kiều bất ngờ tuyên bố chia tay Ngọc Trinh. “Thông báo đặc biệt. Cuộc tình lãng mạn như cơn lốc giữa tôi và Ngọc Trinh đã kết thúc”, ông Hoàng Kiều viết. Giãi bày về chuyện chia tay đột ngột, tỷ phú Hoàng Kiều khẳng định Ngọc Trinh không xứng đáng với tình yêu của ông.

“Tôi dành cho cô ấy tình yêu chân thành, muốn tính chuyện lâu dài và nắm tay cô ấy đến hết cuộc đời. Nhưng Ngọc Trinh lại chỉ muốn một cuộc tình ngắn hạn, giống như lời cô ấy thông báo trên Instagram. Vì thế, cô ấy không còn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi nữa”, ông thẳng thắn phát biểu.

“Quá nhanh, quá п.ɡ.ᴜ.ʏ һ.ɪ.ể.ᴍ”, “Chuyện tình gió lốc” là những câu nói của khán giả miêu tả về mối tình “cháu 27 – ông 72” của Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều.

Trước đó, tỷ phú 77 tuổi từng hùng hồn khẳng định: “Tình dành cho nàng là tình trăm năm”. Đã hai đời vợ nhưng ông cho biết vẫn bày tỏ tình cảm với Ngọc Trinh “như mới yêu lần đầu”.

Trong quá khứ, Ngọc Trinh từng tuyên bố về chuyện yêu người đàn ông đã có gia đình. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ tiết lộ danh tính “nửa kia”. Song với người yêu Hoàng Kiều là sự khác biệt.

Thời điểm Ngọc Trinh qua Mỹ ra mắt gia đình tỷ phú Hoàng Kiều, cô được bạn trai “cung phụng” như bà hoàng. Mỗi ngày, bạn trai hơn 45 tuổi dùng máy bay, xe sang tiếp đón bạn gái n.ó.n.g b.ỏ.n.g.

Tại biệt thự có giá hàng chục triệu USD của ông, Ngọc Trinh được giới thiệu như là “nữ chủ nhân mới”. Con dâu tỷ phú cho rằng đây là “mối tình lãng mạn nhưng cũng ồn ào nhất năm”.

Yêu chưa đầy 2 tháng, cuối tháng 12/2016, ông Hoàng Kiều tuyên bố về “dự định dài lâu” với người đẹp kém 45 tuổi. Trả lời phỏng vấn một tờ báo, tỷ phú 77 tuổi chia sẻ Ngọc Trinh và ông sẽ có 2 con.

Hoàng Kiều từng đăng tải bài thơ miêu tả về sức khỏe của bản thân: “Sáu mươi vào tuổi dậy thì/ Bảy mươi là tuổi mới đi vào đời/Tám mươi là tuổi ăn chơi”.

Tỷ phú Hoàng Kiều từng tuyên bố muốn có 2 con với Ngọc Trinh

Trước khi tuyên bố “đường ai nấy đi”, Ngọc Trinh tới Hawaii và được bạn trai ra sân bay đón như mọi khi. Khi đó, con dâu ông viết: “Vẫn ngọt ngào”. Song 2 ngày sau, tỷ phú 77 tuổi bất ngờ “quay xe”, tuyên bố chia tay Ngọc Trinh khiến dư luận ng.ã ng.ửa.

Thời điểm đó, Ngọc Trinh tỏ ra bình thản, vẫn cập nhật trạng thái công việc trên trang cá nhân và không hề đề cập đến tình cũ. Trong khi đó, ông Hoàng Kiều dù không có được tình yêu như kỳ vọng nhưng vẫn tranh thủ quảng cáo các dòng sản phẩm mới của công ty. Vậy nên, không hề quá lời khi nói cách chia tay của cặp đôi cũng thật khác người.

Hoàng Kiều sinh năm 1944 tại Quảng Trị (Việt Nam) và hiện sống ở Los Angeles (Mỹ). Thống kê của Forbes, tỷ phú 77 tuổi hiện nắm giữ khối tài sản ước tính 2,9 tỷ USD.

Tuy nhiên trong bài phỏng vấn mới đây với chúng tôi, ông Hoàng Kiều cho biết: “Bây giờ, tôi “nợ nần như chúa chổm”, bị lọt khỏi danh sách 400 tỷ phú ở Mỹ, từ một vị tỷ phú đứng thứ 148 với tài sản 3 tỷ 8 USD, bây giờ tôi nợ 3 tỷ USD và không còn là tỷ phú nữa”.

Nguồn https://www.24h.com.vn/doi-song-showbiz/ty-phu-hoang-kieu-ly-giai-viec-bi-hieu-lam-chuyen-nhay-cam-ve-moi-tinh-voi-ngoc-trinh-c729a1293572.html

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button