Cộng Đồng Mạng

V͟ừ͟a͟ ͟m͟ở͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟x͟e͟,͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟g͟ụ͟c͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟ ͟b͟á͟n͟h͟ ͟l͟á͟i͟ ͟t͟ừ͟ ͟c͟ú͟ ͟t͟ô͟n͟g͟ ͟”͟b͟ấ͟t͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟”͟,͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟c͟a͟m͟e͟r͟a͟ ͟q͟u͟a͟y͟ ͟r͟õ͟

V͟ừ͟a͟ ͟m͟ở͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟x͟e͟,͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟7͟ ͟c͟h͟ỗ͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟ị͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟x͟e͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟l͟a͟o͟ ͟t͟ớ͟i͟,͟ ͟t͟ô͟n͟g͟ ͟g͟ụ͟c͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ỗ

C͟a͟m͟e͟r͟a͟ ͟g͟h͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟v͟ụ͟ ͟t͟a͟i͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟i͟ê͟m͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟T͟P͟.͟ ͟C͟a͟o͟ ͟B͟ằ͟n͟g͟,͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟C͟a͟o͟ ͟B͟ằ͟n͟g͟.͟ ͟T͟h͟e͟o͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟g͟h͟i͟ ͟l͟ạ͟i ͟c͟h͟o͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟b͟ộ͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟x͟e͟ ͟7͟ ͟c͟h͟ỗ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟ ͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟l͟ú͟i͟ ͟h͟ú͟i͟ ͟m͟ở͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟đ͟ể͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟x͟e͟, ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟5͟ ͟c͟h͟ỗ͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟đ͟ã͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟l͟a͟o͟ ͟t͟ớ͟i͟,͟ ͟t͟ô͟n͟g͟ ͟g͟ụ͟c͟ ͟n͟a͟m͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟.

͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟k͟h͟u͟ỵ͟u͟ ͟n͟g͟ã͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ỗ͟.͟ ͟M͟ộ͟t͟ ͟v͟à͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟d͟â͟n͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟đ͟ó͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟l͟ậ͟p͟ ͟t͟ứ͟c͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟h͟ỗ͟ ͟t͟r͟ợ͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟đ͟i͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟c͟ứ͟u͟.

͟V͟ừ͟a͟ ͟m͟ở͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟x͟e͟,͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟ô͟n͟g͟ ͟g͟ụ͟c͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟ ͟b͟á͟n͟h͟ ͟l͟á͟i͟,͟ ͟c͟a͟m͟e͟r͟a͟ ͟h͟é͟ ͟l͟ộ͟ ͟đ͟i͟ể͟m͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g

͟Đ͟o͟ạ͟n͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟c͟á͟c͟ ͟d͟i͟ễ͟n͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟l͟u͟ậ͟n͟ ͟x͟ô͟n͟ ͟x͟a͟o͟.͟ ͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ặ͟t͟ ͟d͟ấ͟u͟ ͟h͟ỏ͟i͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟h͟i͟ể͟u͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟p͟h͟a͟ ͟b͟ẻ͟ ͟l͟á͟i͟ ͟”͟c͟h͟ế͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟”͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟t͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟5͟ ͟c͟h͟ỗ͟.

͟-͟ ͟S͟a͟o͟ ͟c͟ú͟ ͟t͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟c͟ố͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟v͟ậ͟y͟?͟ ͟T͟à͟i͟ ͟x͟ế͟ ͟s͟a͟y͟ ͟r͟ư͟ợ͟u͟ ͟à͟?

͟-͟ ͟Đ͟ỗ͟ ͟x͟e͟ ͟c͟h͟ỗ͟ ͟k͟h͟ú͟c͟ ͟c͟u͟a͟ ͟k͟i͟ể͟u͟ ͟đ͟ấ͟y͟ ͟l͟à͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟r͟ồ͟i͟.͟ ͟M͟ở͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟x͟e͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ệ͟n͟h͟ ͟k͟h͟ạ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟ì͟n͟ ͟n͟g͟ó͟ ͟g͟ì͟.͟ ͟D͟ẫ͟u ͟s͟a͟o͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟b͟u͟ồ͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟b͟á͟c͟ ͟t͟à͟i͟!͟

͟-͟ ͟N͟ế͟u͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟c͟ố͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟g͟i͟ế͟t͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟x͟e͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟k͟i͟a͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟u͟ô͟n͟ ͟r͟ồ͟i͟.͟ ͟C͟h͟ắ͟c͟ ͟c͟ó͟ ͟u͟ẩ͟n͟ ͟k͟h͟ú͟c͟ ͟g͟ì͟ ͟t͟h͟ô͟i͟.

͟T͟h͟e͟o͟ ͟P͟h͟á͟p͟ ͟l͟u͟ậ͟t͟ ͟v͟à͟ ͟B͟ạ͟n͟ ͟đ͟ọ͟c

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button