Đời Sống - Xã Hội

C̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

S̼á̼n̼g̼ ̼2̼0̼/̼2̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼(̼2̼0̼/̼2̼)̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼9̼ ̼e̼m̼ ̼(̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ệ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼)̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼(̼S̼N̼:̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼C̼u̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼r̼a̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ệ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼)̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼o̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼2̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼.̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ộ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ổ̼)̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ố̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼o̼a̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼(̼1̼9̼/̼2̼)̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button