Đời Sống - Xã Hội

Nᴜ̛̃ ᴄʜᴜ̉ ᴍᴜ̛ᴜ “ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, đᴏ̂̉ ʙᴇ̂ ᴛᴏ̂ɴɢ” ᴏ̛̉ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̆ɴɢ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ʙᴏ̂́ ᴍᴀ̂́ᴛ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ ʜᴏᴀ̃ɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ

Tʜᴇᴏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ʙᴀ̀ᴏ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ, ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜɪ̣ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴀ̀, ᴄʜᴜ̉ ᴍᴜ̛ᴜ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, đᴏ̂̉ ʙᴇ̂ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ xᴀ́ᴄ ɢᴀ̂ʏ ʀᴜ́ɴɢ đᴏ̣̂ɴɢ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴠɪ̀ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ʙᴏ̂́ ᴍᴀ̂́ᴛ. Pʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ xᴜ̛̉ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʜᴏᴀ̃ɴ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛́ 2.

Sᴀ́ɴɢ 15/3, Tᴏ̀ᴀ ᴀ́ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴀᴏ ᴏ̛̉ TP.HCM ᴍᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ xᴇ́ᴛ xᴜ̛̉ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ “ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, đᴏ̂̉ ʙᴇ̂ ᴛᴏ̂ɴɢ” ᴏ̛̉ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ʀᴜ́ɴɢ đᴏ̣̂ɴɢ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2019.

Pʜɪᴇ̂ɴ xᴇ́ᴛ xᴜ̛̉ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴛᴀ̣ᴍ ʜᴏᴀ̃ɴ ʟᴀ̂̀ɴ 1 ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 11/2020.


Cᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴀ́ᴘ ɢɪᴀ̉ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̀ᴀ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ ɢɪᴀ́ᴍ sᴀ́ᴛ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴇ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ.

4 ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ “ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, đᴏ̂̉ ʙᴇ̂ ᴛᴏ̂ɴɢ” ᴏ̛̉ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ʀᴜ́ɴɢ đᴏ̣̂ɴɢ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2019 ɢᴏ̂̀ᴍ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜɪ̣ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴀ̀ (SN 1988, ɴɢᴜ̣ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Tᴀ̂ɴ Pʜᴜ́, TP.HCM); Lᴇ̂ Nɢᴏ̣ᴄ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʜᴀ̉ᴏ (SN 1990, ɴɢᴜ̣ Tɪᴇ̂̀ɴ Gɪᴀɴɢ); Tʀɪ̣ɴʜ Tʜɪ̣ Hᴏ̂̀ɴɢ Hᴏᴀ (SN 1953, ɴɢᴜ̣ TP.HCM, ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ Hᴀ̀) ᴠᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Tᴀ̂ᴍ Hᴜʏᴇ̂ɴ (SN 1979, ɴɢᴜ̣ TP.HCM).

2 ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ Tʀᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛́ᴄ Lɪɴʜ (ǫᴜᴇ̂ Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ) ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ Tʀᴀ̂̀ɴ Tʀɪ́ Tʜᴀ̀ɴʜ (ɴɢᴜ̣ TP.HCM).


3/4 ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴋᴇ̂ᴜ ᴏᴀɴ.

Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 8ʜ sᴀ́ɴɢ 15/3, ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴀ́ᴘ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛᴜ̛̀ xᴇ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ xᴇ́ᴛ xᴜ̛̉. Aɴ ɴɪɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴏ̀ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀ̆́ᴛ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ, ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴇ̂́ɴ ᴛᴀ́ᴄ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ ᴋʏ̃ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʀɪᴇ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ xᴇ́ᴛ ʜᴏ̉ɪ, ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜɪ̣ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ đᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴍ ᴅᴜ̛̣.


Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ʙᴀ̀ᴏ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴏ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴀ̀, ᴄʜᴜ̉ ᴍᴜ̛ᴜ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴏ̀ᴀ.

Tʜᴇᴏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ʙᴀ̀ᴏ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴀ̣ɪ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̀ᴀ, ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴀ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴏ̂́ đᴀ̃ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛɪᴍ ᴍᴀ̣ᴄʜ ᴠᴀ̀ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀.

Dᴏ đᴏ́, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣ᴍ ʜᴏᴀ̃ɴ ʟᴀ̂̀ɴ 2. Nɢᴀ̀ʏ xᴇ́ᴛ xᴜ̛̉ ᴋᴇ̂́ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴀ̂́ɴ đɪ̣ɴʜ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴀ́ɴ sᴏ̛ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ᴛᴀ̣ɪ TAND ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜɪ̣ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴀ̀, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Tᴀ̂ᴍ Hᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ Tʀɪ̣ɴʜ Tʜɪ̣ Hᴏ̂̀ɴɢ Hᴏᴀ ᴏ̛̉ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴋʜᴀ́ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ ᴋᴇ̂ᴜ ᴏᴀɴ.


Cᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̂̀ɴ xᴇ́ᴛ ʜᴏ̉ɪ.

Bɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴀ̀ ʙɪ̣ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ Tᴜ̛̉ ʜɪ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ Gɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ɢɪᴇ̂́ᴛ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴇ̂́ᴛ Lɪɴʜ.

Bɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Tᴀ̂ᴍ Hᴜʏᴇ̂ɴ ɴᴏ́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Lɪɴʜ ʙɪ̣ ɢɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴜ̛̀ đᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɢɪᴇ̂́ᴛ Tʜᴀ̀ɴʜ.

Rɪᴇ̂ɴɢ Tʀɪ̣ɴʜ Tʜɪ̣ Hᴏ̂̀ɴɢ Hᴏᴀ (ᴍᴇ̣ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴀ̀) ᴋʜᴀ́ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ ᴠɪ̀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.


Pʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴀ̣ᴍ ʜᴏᴀ̃ɴ ʟᴀ̂̀ɴ 2.

Tʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̣ɴɢ, ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ Lɪɴʜ ᴛᴜ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ “ɢɪᴀ́ᴏ ᴘʜᴀ́ɪ ʟᴀ̣” ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜɪ̣ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴀ̀ ᴠᴀ̀ Lᴇ̂ Nɢᴏ̣ᴄ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʜᴀ̉ᴏ.

Bᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ɴʜᴏ́ᴍ ɴᴀ̀ʏ “ᴛᴜ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ” ᴏ̛̉ Kʜᴀ́ɴʜ Hᴏ̀ᴀ sᴀᴜ đᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̀ Tʀɪ̣ɴʜ Tʜɪ̣ Hᴏ̂̀ɴɢ Hᴏᴀ ᴏ̛̉ TP.HCM.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʙᴀ̀ Hᴏᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴄʜᴏ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴀ̀ “ᴛᴜ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ” ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ̉ ɴʜᴏ́ᴍ đᴀ̃ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀ̣ɪ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 7/2018 đᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ “ᴛᴜ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ”.


Pʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʀɪᴇ̂ɴɢ.

Qᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴜ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ 2 ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ Hᴀ̀, Tʜᴀ̉ᴏ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ɴᴇ̂ɴ ɴʜᴏ́ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ xᴜᴏ̂́ɴɢ Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ – Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 12/2018 ᴛʜᴜᴇ̂ ɴʜᴀ̀ đᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ “ᴛᴜ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ”.

Nᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ Lɪɴʜ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴᴏ̂̉ɪ ᴋʜᴀᴍ ᴋʜᴏ̂̉ đᴀ̃ ɴʜᴀ̉ʏ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴇ̂ɴ ʟᴀ̂̀ᴜ 1 xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴀ̂́ᴛ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Sᴀᴜ đᴏ́, Lɪɴʜ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ɴʜᴏ́ᴍ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ đᴀ́ɴʜ.

Sᴀᴜ đᴏ́ ᴋʜɪ ʜᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ “ᴛɪ̣ɴʜ ᴄᴏ̂́ᴄ” (ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 20 ɴɢᴀ̀ʏ), ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ đᴇᴍ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴀɴʜ Lɪɴʜ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ sᴏ̂́ 90, ᴀ̂́ᴘ 5, xᴀ̃ Hᴜ̛ɴɢ Hᴏ̀ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 1/2019 ᴠᴀ̀ ᴍᴜᴀ đᴏ̂̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴀ̂̉ᴍ ʟɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴀɴʜ Lɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̣ᴀ, đᴏ̂̉ xɪ ᴍᴀ̆ɴɢ ᴄʜᴏ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙᴏ̂́ᴄ ᴍᴜ̀ɪ ʜᴏ̂ɪ ᴛʜᴏ̂́ɪ.

Vᴇ̂̀ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ, đᴏ̛̣ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ᴇ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̀ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜɪ̣ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴀ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ɢɪᴀɪ đᴏᴀ̣ɴ “Tɪ̣ɴʜ ᴄᴏ̂́ᴄ”.

Tʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ, Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ Hᴀ̀ ʙᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛́ᴄ ɴᴇ̂ɴ ɴʜᴏ́ᴍ đᴀ̃ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ “ᴛɪ̣ɴʜ ᴄᴏ̂́ᴄ” ʟᴀ̂̀ɴ 2, ᴛᴜ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴏ́ᴀ ᴄᴜ̛̉ᴀ.

Cʜᴜ̛ᴀ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ, ᴠɪ̀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ Tʜᴀ̀ɴʜ ʙɪ̣ “ǫᴜʏ̉ sᴀ ᴛᴀ̆ɴɢ” ɴʜᴀ̣̂ᴘ ɴᴇ̂ɴ ɴʜᴏ́ᴍ 4 ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ đᴇ̂̉ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴀɴʜ Tʜᴀ̀ɴʜ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛̀ “ᴄᴏɴ ǫᴜʏ̉”.


Cᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴏ̛̉ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ɴᴏ̛ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 2 ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʙɪ̣ đᴏ̂̉ ʙᴇ̂ ᴛᴏ̂ɴɢ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 15/3 ᴠᴀ̀ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̣ᴀ, ᴄᴀ̉ ɴʜᴏ́ᴍ ʙᴏ̉ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴋʜᴜ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴜ̛ Tɪᴀᴍᴏ (TP Tʜᴜ̉ Dᴀ̂̀ᴜ Mᴏ̣̂ᴛ) ᴄʜᴏ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ʙɪ̣ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ.

Qᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ xᴇ́ᴛ xᴜ̛̉, TAND ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴘʜᴀ̉ɴ đᴏ̂́ɪ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴍᴀ̀ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Hᴀ̀ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜɪᴇ̂ɴ xᴇ́ᴛ xᴜ̛̉ sᴏ̛ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ʟᴀ̀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́.

Dᴏ đᴏ́, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Hᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴇ̂́ᴛ Lɪɴʜ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉.

Cᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Hᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ Hᴏᴀ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢɪᴇ̂́ᴛ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ̀ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʜᴀɪ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ʀᴏ̃ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ, ʟᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ɢɪᴇ̂́ᴛ.

Dᴏ đᴏ́, HĐXX ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜɪ̣ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴀ̀ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ “Gɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ” ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴜɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ Tᴜ̛̉ ʜɪ̀ɴʜ.

Bɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Lᴇ̂ Nɢᴏ̣ᴄ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʜᴀ̉ᴏ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ “Gɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ” ᴠᴀ̀ “Cʜᴇ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ”, ʙɪ̣ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ 22 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̣ɴ ᴛᴜ̀ ᴛɪ́ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 28/5/2019.

Bɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Tᴀ̂ᴍ Hᴜʏᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ ᴛᴏ̂́ 2 ᴛᴏ̣̂ɪ “Gɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ” ᴠᴀ̀ “Kʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ”, ʙɪ̣ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴋʜᴜɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ 19 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴏ̣̂ɪ ɴʜᴇ̣ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Tʀɪ̣ɴʜ Tʜɪ̣ Hᴏ̂̀ɴɢ Hᴏᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴀ́ɴ 13 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ “Gɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ”, “Kʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ”.

Sᴀᴜ đᴏ́, 3/4 ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ đᴏ̛ɴ ᴋʜᴀ́ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ.

Hᴏᴀ̀ɴɢ Lᴇ̂

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button