Cộng Đồng MạngHọc Đường

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼A̼N̼H̼

X̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼


̼B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼ ̼G̼T̼G̼)̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼i̼n̼ ̼đ̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ẽ̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼i̼r̼a̼l̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼a̼n̼h̼”̼.̼


̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼ ̼G̼T̼G̼)̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼”̼đ̼o̼á̼n̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼n̼o̼n̼”̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼
̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼ ̼G̼T̼G̼)̼
̼
̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼í̼t̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ố̼c̼ ̼n̼g̼h̼ế̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼-̼ ̼”̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼à̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼”̼

̼-̼ ̼”̼L̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ ̼n̼g̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼”̼

̼-̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼”̼

̼-̼ ̼”̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼”̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button