Đời Sống - Xã HộiSức Khoẻ

Đᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ “ɴᴜ̛̉ᴀ ᴍᴀ̣̆ᴛ” ᴏ̛̉ Bᴀ̣ᴄ Lɪᴇ̂ᴜ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʀᴜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̉ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ʙᴜ̛ᴏ̛ɴ ᴄʜᴀ̉ɪ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴏɴ

Mᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ́ʏ ʙɪ̣ ᴅɪ̣ ᴛᴀ̣̂ᴛ, đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ́ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ 28 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ.

Lᴀ̀ ᴍᴇ̣ đᴏ̛ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ɪ́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴏɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜɪ̣ Dɪᴇ̣̂ᴜ Tʜᴜ́ʏ, sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1993, sᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ Bᴀ̣ᴄ Lɪᴇ̂ᴜ, ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ɢᴀ̂́ᴘ ʙᴏ̣̂ɪ ᴋʜɪ Tʜᴜ́ʏ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴜ ʟᴏ̛́ɴ ᴏ̛̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ.

Ở ᴄᴀ́ɪ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 28, đᴀ́ɴɢ ʟᴇ̃ Tʜᴜ́ʏ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣̂ɴ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ǫᴜᴀ̃ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ đᴇ̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ đᴀ̃ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ đɪ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ́ʏ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́.

Hᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʟᴏ̣̂ᴛ xᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜɪ̣ Dɪᴇ̣̂ᴜ Tʜᴜ́ʏ – Cᴏ̂ ɢᴀ́ɪ “ɴᴜ̛̉ᴀ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ”


Pʜᴀ̣ᴍ Tʜɪ̣ Dɪᴇ̣̂ᴜ Tʜᴜ́ʏ, sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1993, sᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ Bᴀ̣ᴄ Lɪᴇ̂ᴜ.

Cᴏ̂ ɢᴀ́ɪ “ɴᴜ̛̉ᴀ ᴍᴀ̣̆ᴛ” ʙɪ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʀᴜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̉ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴏɴ
Tᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴍᴏ̛́ɪ 2 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ́ʏ đᴀ̃ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴜ ᴏ̛̉ ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ. Bᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴜ ᴄᴏ́ ᴋɪ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙᴇ́, ɴʜᴜ̛ɴɢ Tʜᴜ́ʏ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴜ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴛᴏ ʜᴏ̛ɴ. Tʜᴜ́ʏ ᴋᴇ̂̉, ʟᴀ̂̀ɴ đᴀ̂̀ᴜ đɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ɴᴏ́ɪ Tʜᴜ́ʏ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴜ ᴍᴀ̣ᴄʜ ᴍᴀ́ᴜ, ɴᴀ̆ᴍ 11 đɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ɴᴏ́ɪ Tʜᴜ́ʏ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴜ sᴏ̛̣ɪ ᴅᴀ̂ʏ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ. Kʜɪ đᴏ́, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴜ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴇ̂̃ ᴅᴀ̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ Tʜᴜ́ʏ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅɪ̣ ᴛᴀ̣̂ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ.

Kʜᴏ̂́ɪ ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ Tʜᴜ́ʏ ɢᴀ̣̆ᴘ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ. Nᴏ́ ʟᴀ̀ ʀᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̉ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ Tʜᴜ́ʏ ᴛɪ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ. Tʜᴜ́ʏ ᴛᴀ̂ᴍ sᴜ̛̣: “Mɪ̀ɴʜ xɪɴ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ đᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ ɴᴏ́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴍᴜ̃ɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. Mɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴀ̀ đɪ ʙᴀ́ɴ ᴠᴇ́ sᴏ̂́. Cᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ɪ ᴛᴏ̛̀, ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴏ̛̣ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴛʀᴀ́ɴʜ xᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ʀᴀ. Mᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴍɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 150 đᴇ̂́ɴ 180 ᴛᴏ̛̀, ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴜᴀ sᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ.”

Tʜᴜ́ʏ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ đɪ ʙᴀ́ɴ ᴠᴇ́ sᴏ̂́ đᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ.

Dᴜ̀ ᴄᴏ́ ᴅɪ̣ ᴛᴀ̣̂ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ Tʜᴜ́ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴏ́ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ʙᴏ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ Tʜᴜ́ʏ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ. Tʜᴜ́ʏ ᴋᴇ̂̉: “Đᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ɴɢᴏ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ, ʟᴜ́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ ᴠɪ̀ sᴏ̛̣ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ ʜᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ sᴜ̛̣ ᴘʜᴀ̉ɴ đᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴇ̂̉ đᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ. Kʜɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ đᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ, ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ.”

Nʜᴜ̛ɴɢ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ đᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ Tʜᴜ́ʏ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀᴏ ʟᴀ̂ᴜ ᴋʜɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʀᴜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̉ Tʜᴜ́ʏ ᴠɪ̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʙᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɴ đᴏ̂́ɪ. Tʜᴜ́ʏ ᴋᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ: “Bᴀ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ̂ɴ (ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ Tʜᴜ́ʏ) ǫᴜᴇ̂ ᴏ̛̉ Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ. Lᴜ́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̆́ᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴇ̣ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʙɪ̣ ᴅɪ̣ ᴅᴀ̣ɴɢ. Bᴀ ʙᴇ́ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄʜᴜ̛̃ ʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴇ̂ɴ ʀᴜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̉ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴍɪ̀ɴʜ.”Cʜᴏ̂̀ɴɢ ʀᴜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̉ ɴᴇ̂ɴ Tʜᴜ́ʏ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴇ̣ đᴏ̛ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ʙᴜ̛ᴏ̛ɴ ᴄʜᴀ̉ɪ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴏɴ.

Kʜɪ ʙᴇ́ Nɢᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 14 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ́ʏ ʙᴏ̉ đɪ, ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Tʜᴜ́ʏ đɪ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀. Kʜɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʀᴏ̛̀ɪ đɪ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ Tʜᴜ́ʏ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̀ ʙᴜ̛ᴏ̛ɴ ᴄʜᴀ̉ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ.

“Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̣ ʜᴏ̉ɪ ᴍɪ̀ɴʜ xᴀ̂́ᴜ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴛᴏ̣̂ɪ ɢɪ̀ đᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ʜᴀʏ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴍɪ̉ᴀ ᴍᴀɪ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴏ̂́ ᴍɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ᴠᴀ̣̂ʏ ɴᴇ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʜᴏ̂ɪ.”

Cʜᴏ̣ɴ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ᴍʏ̃ đᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ ᴛᴏ̂́ᴛ đᴇ̣ᴘ ʜᴏ̛ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ
Tʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠɪ̀ ɴɢʜɪ̃ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ Tʜᴜ́ʏ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʙᴏ̉ ᴍᴀ̣̆ᴄ sᴏ̂́ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ. Tʜᴜ́ʏ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ “Hᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʟᴏ̣̂ᴛ xᴀ́ᴄ” ᴠᴀ̀ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̉ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̣ᴏ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ.

“Kʜɪ ᴍᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴍɪ̀ɴʜ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ᴛʜɪ̀ ʙᴇ́ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̛ɴ. Kʜɪ ᴍɪ̀ɴʜ đᴜ̛ᴀ ʙᴇ́ đɪ ʜᴏ̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ɴʜɪ̀ɴ ᴠᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ɴᴏ́ɪ ɴᴏ̣ ɴᴇ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ʀᴀ̂́ᴛ sᴏ̛̣ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ʙᴇ́ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴄᴀ̉ᴍ. Mɪ̀ɴʜ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̉ɪ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ đᴇ̂̉ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ʙᴇ́ ʙᴏ̛́ᴛ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴇ̣.” – Tʜᴜ́ʏ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉.


Tʜᴜ́ʏ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ “Hᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʟᴏ̣̂ᴛ xᴀ́ᴄ”

Mᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ᴍʏ̃ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ́ʏ ᴄʜɪ̉ ʙᴏ̛̉ɪ Tʜᴜ́ʏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴀ̂̉ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʟᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴀ đᴏ́ɴ ᴄᴏɴ đɪ ʜᴏ̣ᴄ, đᴇ̂̉ ᴄᴏɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴀ̃ɴʜ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̣ ʜᴀ̀ᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴇ̣. Tʜᴜ́ʏ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏɴɢ sᴀᴏ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ʙᴀᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴅᴇ̂̃ ᴅᴀ̀ɴɢ ʜᴏ̛ɴ, ᴅᴇ̂̃ xɪɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴏ̛ɴ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ́ ʜᴏ̛ɴ đᴇ̂̉ ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, đᴇ̂́ɴ ʟᴏ̛́ᴘ, ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ ᴛᴏ̂́ᴛ đᴇ̣ᴘ ʜᴏ̛ɴ. Pʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ xᴏɴɢ Tʜᴜ́ʏ sᴇ̃ đɪ ʜᴏ̣ᴄ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴍᴀʏ.

Nᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ́ʏ, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃, ᴛɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ Rɪᴄʜᴀʀᴅ Hᴜʏ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴇᴋɪᴘ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ “Hᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʟᴏ̣̂ᴛ xᴀ́ᴄ” ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Cᴀ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ́ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʟʏ́ ᴠᴇ̂̀ ᴜ xᴏ̛ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ᴜ xᴏ̛ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ đᴏ́ ɢᴀ̂ʏ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̣ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴏ́ đᴇ̂̉ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴄᴀ̆́ᴛ ʙᴏ̉ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴜ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛᴀ̣ᴏ ʜɪ̀ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ. Mᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴀ̣ᴏ ʜɪ̀ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴍᴀ̆́ᴛ ʙᴏ̛̉ɪ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴍɪ́ ᴍᴀ̆́ᴛ ʙɪ̣ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̣ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɴᴇ̂̀. Kʜᴏ̂́ɪ ᴜ ᴄʜᴇ ᴋɪ́ɴ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴛʜɪ̣ ʟᴜ̛̣ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̣ɴɢ ᴄᴀ̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ́ʏ.”

Vɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ Tʜᴜ́ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛̉ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴅᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ́ᴜ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʙᴏ̛̉ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ́ᴜ ᴛʜɪ̀ ɴʜɪ̣ᴘ ᴛɪᴍ sᴇ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ ᴛᴜ̣ᴛ, ɢᴀ̂ʏ ʀᴏ̂́ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴇ ᴅᴏ̣ᴀ ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ.

Đᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ, Tʜᴜ́ʏ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ xᴀ ᴄᴏɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʀᴏ̛̀ɪ. Tᴜ̛̀ ʜᴏ̂̀ɪ ᴄᴏ́ ʙᴇ́ đᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀, ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ Tʜᴜ́ʏ xᴀ ᴄᴏɴ ʟᴀ̂ᴜ đᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̣̂ʏ. Tʜᴜ́ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ʟᴏ sᴏ̛̣ sᴀᴜ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʙᴇ́ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Lɪᴇ̣̂ᴜ sᴀᴜ ᴄᴀ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ Tʜᴜ́ʏ sᴇ̃ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̉ɪ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ?

Lɪᴇ̣̂ᴜ Tʜᴜ́ʏ sᴇ̃ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ đᴇ̂́ɴ đᴀ̂ᴜ, ᴄᴀ̆́ᴛ ʙᴏ̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ. Hᴀ̃ʏ ᴄʜᴏ̛̀ đᴏ́ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʏ̀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ sᴀᴜ ɴʜᴇ́!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button