Sức Khoẻ

Cᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̣ɴɢ ɴʜᴜ̛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂̉ɴɢ ʟᴏ̂̀ ᴅᴏ ᴜᴏ̂́ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ʙɪᴀ

Nɢᴀ̀ʏ 4/4/2021, Kʜᴏᴀ ᴜɴɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴜ – Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ Hᴜ̀ɴɢ Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (Pʜᴜ́ Tʜᴏ̣) đᴀ̃ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̆́ᴄ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴍ ɢᴀ̣̆ᴘ Mᴀᴅᴇʟᴜɴɢ.

Đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴᴀᴍ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ 51 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ ᴏ̛̉ Bᴀ̆́ᴄ Qᴜᴀɴɢ – Hᴀ̀ Gɪᴀɴɢ. Bᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴜ ᴍᴏ̛̃ ᴠᴜ̀ɴɢ ɢᴀ́ʏ, ᴛᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴋɪ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ 10ᴄᴍ, ᴠᴜ̀ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴏ̂̉ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̣ɴɢ, ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ ᴠᴀ̣̂ɴ đᴏ̣̂ɴɢ ɴɢᴜ̛̉ᴀ ᴠᴀ̀ ɴɢʜɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴏ̂̉ 2 ʙᴇ̂ɴ.

Bᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ sᴜ̛̉ ᴜᴏ̂́ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ, ʙɪᴀ, ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴜ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴍᴇ̂̀ᴍ ᴏ̛̉ ᴄᴏ̂̉ ɢᴀ́ʏ đᴏ̂́ɪ xᴜ̛́ɴɢ 2 ʙᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Bᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂́ɪ ɴʜᴏ̉ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴄʜᴀ̣̂ᴍ, ᴍᴀ̣̂ᴛ đᴏ̣̂ ᴍᴇ̂̀ᴍ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴀ̂ʏ đᴀᴜ ᴄʜᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ. Nᴀ̆ᴍ 2020, ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʟᴏᴀ̣ɪ ʙᴏ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴜ ᴍᴏ̛̃ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴄᴏ̂̉, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴜ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴄᴏ̂̉, ɢᴀ́ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂̉ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̣ɴɢ, ɴɢᴜ̛̉ᴀ ᴄᴏ̂̉ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̆̀ᴍ ɴɢᴜ̛̉ᴀ.


Cᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̣ɴɢ ɴʜᴜ̛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂̉ɴɢ ʟᴏ̂̀ ᴅᴏ ᴍᴀ̆́ᴄ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ Mᴀᴅᴇʟᴜɴɢ.

Bᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ đᴇ̂́ɴ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ Hᴜ̀ɴɢ Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ, ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴍ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̂ᴍ sᴀ̀ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ: Bᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ʙɪ̣ ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ Mᴀᴅᴇʟᴜɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʜɪᴇ̂́ᴍ ɢᴀ̣̆ᴘ.

Bᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ Uɴɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴜ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ, đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̆̀ᴍ ɴɢᴜ̛̉ᴀ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴋʜᴏᴀ Uɴɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴜ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ Hᴜ̀ɴɢ Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̆́ᴄ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ Mᴀᴅᴇʟᴜɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴍ ɢᴀ̣̆ᴘ.

Hᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ Mᴀᴅᴇʟᴜɴɢ ʟᴀ̀ ɢɪ̀?
Hᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ Mᴀᴅᴇʟᴜɴɢ ʜᴀʏ ᴄᴏ̀ɴ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ Lᴀᴜɴᴏɪs Bᴇɴsᴀᴜᴅᴇ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛɪ́ᴄʜ ᴛᴜ̣ ᴍᴏ̛̃ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴅᴀ đᴏ̂́ɪ xᴜ̛́ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ɴʜ ᴛɪ́ɴʜ. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʟʏ́ ʜɪᴇ̂́ᴍ ɢᴀ̣̆ᴘ, ᴄᴏ́ đᴀ̣̆ᴄ đɪᴇ̂̉ᴍ ʟᴀ̀ ᴛɪ́ᴄʜ ᴛᴜ̣ ᴍᴏ̛̃ đᴏ̂́ɪ xᴜ̛́ɴɢ ᴏ̛̉ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴄᴏ̂̉ ᴠᴀ̀ ᴠᴀɪ, ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴋʜɪ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʜᴀɪ ᴄʜɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ. Lᴏ̛́ᴘ ᴍᴏ̛̃ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴅᴀ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴄᴏ̂̉ ʙᴀ̀ɴʜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴏ̂ɴɢ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴏ̂̉ ɴɢᴜ̛̣ᴀ.

Bᴇ̣̂ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴏ̛̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ᴅᴏ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ᴄᴏ́ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ sɪɴʜ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ʟɪᴘɪᴅ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ sᴜ̛̣ ᴘʜᴀ̂ɴ ɢɪᴀ̉ɪ ʟɪᴘɪᴅ ᴠᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴜ ᴍᴏ̛̃ đᴏ̂́ɪ xᴜ̛́ɴɢ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴄᴏ̂̉ – ɢᴀ́ʏ – ʟᴜ̛ɴɢ – ɴɢᴜ̛̣ᴄ – ʙᴜ̣ɴɢ – đᴜ̀ɪ – ᴄᴀ́ɴʜ ᴛᴀʏ.

Đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ Mᴀᴅᴇʟᴜɴɢ, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴇ̂́ đᴏ̣̂ ʙᴏ̉ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ, ʙɪᴀ, ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ́… ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʟᴏᴀ̣ɪ ʙᴏ̉ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴜ.

TT

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button