Cộng Đồng Mạng

Kɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ɴᴀᴍ sɪɴʜ đᴇ̀ᴏ ʙᴀ̀ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ đᴇ̀ɴ đᴏ̉ ᴘʜɪ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴛᴀ̉ɪ, ɴᴀ̆̀ᴍ ʙᴀ̂́ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴜ̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ

Đᴏᴀ̣ɴ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ đᴀ̃ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴏ̛̉ ɴɢᴀ̃ ᴛᴜ̛ Kᴇ́ᴘ (ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Kᴇ́ᴘ, Lᴀ̣ɴɢ Gɪᴀɴɢ, Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ) ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 2 ʙᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴜ̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ.
Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴜ̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ. Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 13ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 5/4 ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɴɢᴀ̃ ᴛᴜ̛ Kᴇ́ᴘ (ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Kᴇ́ᴘ, Lᴀ̣ɴɢ Gɪᴀɴɢ, Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ).

Tʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ sɪɴʜ ᴄʜᴀ̣ʏ xᴇ đᴀ̣ᴘ đɪᴇ̣̂ɴ, ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ ᴄᴏ́ ᴄʜᴏ̛̉ ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ̀, ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛᴜ̛̀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ DT 292 ʀᴀ ɴɢᴀ̃ ᴛᴜ̛ Kᴇ́ᴘ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴅᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ǫᴜᴀɴ sᴀ́ᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đᴀ̃ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ xᴇ đᴀ̣ᴘ đɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ đᴇ̀ɴ đᴏ̉ đᴇ̂̉ sᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Bᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ đᴀɴɢ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴏ̣̂ 1A ᴛʜᴇᴏ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ đɪ Lᴀ̣ɴɢ Sᴏ̛ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʟᴀᴏ đᴇ̂́ɴ, ᴛᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴅɪᴇ̣̂ɴ.

Cᴜ́ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 2 ʙᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴɢᴀ̃ ᴠᴀ̆ɴɢ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ɴᴀ̆̀ᴍ ʙᴀ̂́ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ. Cʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ đᴀ̃ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴛᴀ̉ɪ đᴜ̛ᴀ 2 ʙᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ.

Cʜᴜ̛ᴀ ʀᴏ̃ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀɪ ʙᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʀᴀ sᴀᴏ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠᴀ ᴄʜᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button