Cộng Đồng Mạng

Cʟɪᴘ: Đᴀ̂ᴍ ʟᴀ̣̂ᴛ xᴇ ᴛᴀxɪ, ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂

Tʀᴇ̂ɴ đᴏᴀ̣ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Vᴏ̃ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ Gɪᴀ́ᴘ, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴛᴀxɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ đᴀ̃ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʙɪ̣ xᴇ ᴄᴏɴ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ đᴀ̂ᴍ “ʟᴀ̣̂ᴛ ʙᴜ̣ɴɢ”. Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ xᴇ ᴄᴏɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀɴʜ đᴀ̃ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ.
Mᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀, xᴀ̉ʏ ʀᴀ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ xᴇ ᴍᴀɴɢ ʜɪᴇ̣̂ᴜ KIA Sᴏᴜʟ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴛᴀxɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Vᴏ̃ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ Gɪᴀ́ᴘ, đᴏᴀ̣ɴ ǫᴜᴀ xᴀ̃ Vᴀ̂ɴ Nᴏ̣̂ɪ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴏ̂ɴɢ Aɴʜ, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ.

Đᴀ̂ᴍ ʟᴀ̣̂ᴛ xᴇ ᴛᴀxɪ, ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂

Vᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 17 ɢɪᴏ̛̀ 40 ᴘʜᴜ́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ 4/4/2021, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ʜɪᴇ̣̂ᴜ KIA Sᴏᴜʟ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜɪ́ᴀ Nᴏ̣̂ɪ Bᴀ̀ɪ ᴠᴇ̂̀ Cᴀ̂̀ᴜ Nʜᴀ̣̂ᴛ Tᴀ̂ɴ đᴀ̃ ᴅᴀ̂̀ɴ ʟᴀ̂́ɴ ʟᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ đᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ đᴜᴏ̂ɪ ᴛᴀxɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ đᴀɴɢ đɪ ᴏ̛̉ ʟᴀ̀ɴ sᴏɴɢ sᴏɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ.

Cᴜ́ ᴠᴀ ᴄʜᴀ̣ᴍ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ xᴇ ᴛᴀxɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ʟᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ ʟᴀᴏ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɢɪᴀ̉ɪ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ɢɪᴜ̛̃ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Mᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀxɪ. Tᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ʙɪ̣ đᴀ̂ᴍ ʟᴀ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛̉ᴀ ɢɪᴜ̛̃ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ʙɪ̣ sᴀ̂ʏ sᴀ́ᴛ ɴʜᴇ̣.

Tᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ

Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴜ̛́ɴɢ xᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ. Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠᴀ ᴄʜᴀ̣ᴍ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴏ́ đᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ɴ ɢᴀ ᴛᴀ̂̉ᴜ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ɴᴀ̀ᴏ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ sᴇ̃ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ.

Rᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ʏ́ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ, ɢᴀ̂ʏ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ.

Pʜᴀ̣ᴍ Tʀᴀɴɢ

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ:<ᴀ ʜʀᴇꜰ=”ʜᴛᴛᴘs://ᴅᴏᴀɴʜɴɢʜɪᴇᴘᴛɪᴇᴘᴛʜɪ.ᴠɴ/ᴄʟɪᴘ-ᴅᴀᴍ-ʟᴀᴛ-xᴇ-ᴛᴀxɪ-ᴛᴀɪ-xᴇ-ʟᴀᴘ-ᴛᴜᴄ-ʙᴏ-ᴄʜᴀʏ-ᴋʜɪᴇɴ-ɴʜɪᴇᴜ-ɴɢᴜᴏɪ-ᴘʜᴀɴ-ɴᴏ-161210604140037198.ʜᴛᴍ”>DNTT</ᴀ>

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button