Pháp Luật

Vᴏ̛̣ ᴅɪ̀ᴍ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴɢᴀ̣ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴀ̣̂ᴜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠɪ̀ sᴀʏ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ

Dᴏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đɪ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ sᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ, đᴀ́ɴʜ đᴀ̣̂ᴘ, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Nɢᴀ đᴀ̃ ᴅɪ̀ᴍ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜᴀ̣̂ᴜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Nɢᴀ̀ʏ 10/4, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Dᴜ̃ɴɢ (Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ) đᴀ̃ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ đᴇ̂̉ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Nɢᴀ (SN 1980) ᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̂ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ Lᴏɴɢ, xᴀ̃ Yᴇ̂ɴ Lᴜ̛, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Dᴜ̃ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 9/2/2021, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Dᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʏ ᴛᴇ̂́ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Dᴜ̃ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ: Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 22ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 9/2, ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Xᴜᴀ̂ɴ Mᴀ̣̂ɴ (SN 1972) ᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̂ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ Lᴏɴɢ, xᴀ̃ Yᴇ̂ɴ Lᴜ̛, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Dᴜ̃ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴜ̛ᴀ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴏ̂ɴɢ Mᴀ̣̂ɴ đᴀ̃ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴀ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ. Qᴜᴀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Dᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ. Nʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴛ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴇ̂ɴ Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ đᴀ̃ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Dᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴋɪᴇ̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̉ ʟᴏ̣ᴛ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ.

Vợ dìm chồng chết ngạt trong chậu nước vì say rượu - Ảnh 1.
Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Nɢᴀ

Tʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Xᴜᴀ̂ɴ Mᴀ̣̂ɴ ʙɪ̣ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ sᴀʏ, ʙɪ̣ ɴɢᴀ̃ ᴏ̛̉ ʙᴀ̣̂ᴄ ᴛʜᴇ̂̀ᴍ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴜ̀ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ, ᴄᴀ̆̀ᴍ ɢᴀ̂ʏ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ́ᴜ, ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Dᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ đɪ̣ɴʜ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ. Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Dᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣, ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ ɢᴜ̛̉ɪ Vɪᴇ̣̂ɴ Kʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ – Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ. Kᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ɴɢᴀ̣ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ.

Cᴀ́ᴄ ᴍᴜ̃ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Dᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴜɴɢ ʀᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ʀᴀ ᴛʜᴜ̉ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ɴᴀ̀ʏ. Sᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴᴏ̂̃ ʟᴜ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴠᴜ̀ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Nɢᴀ, ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴏ̂̉ɪ ʟᴇ̂ɴ, ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ. Hᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Dᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, sᴀᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴍᴀɪ ᴛᴀ́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ Mᴀ̣̂ɴ, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Nɢᴀ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ, ʟᴏ sᴏ̛̣. Nɢᴀ̀ʏ 3/3, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ᴠᴀ̣̂ɴ đᴏ̣̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Nɢᴀ ʀᴀ đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ́.

Nɢᴀ̀ʏ 10/4, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Dᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴠᴀ̀ ʀᴀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Nɢᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Vɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Dᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴇ̂ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ.

Tᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Nɢᴀ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ: Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 15 đᴇ̂́ɴ 16ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 9/2/2021 (ᴛᴜ̛́ᴄ 28 Tᴇ̂́ᴛ Tᴀ̂ɴ Sᴜ̛̉ᴜ), ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ Nɢᴀ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ (4 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) đᴀɴɢ ɴɢᴏ̂̀ɪ xᴇᴍ ᴛɪ ᴠɪ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Xᴜᴀ̂ɴ Mᴀ̣̂ɴ đɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ sᴀʏ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ, ʙɪ̣ ɴɢᴀ̃ ᴜ́ᴘ ᴍᴀ̣̆ᴛ xᴜᴏ̂́ɴɢ ʙᴀ̣̂ᴄ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ. Nɢᴀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Mᴀ̣̂ɴ đᴀɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴀ̂̉ᴍ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̂̉ɴ. Tʜᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̣̂ʏ, Nɢᴀ sᴏ̛̀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̂ɴɢ Mᴀ̣̂ɴ đɪ̣ɴʜ ɴᴀ̂ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Mᴀ̣̂ɴ ᴅᴀ̣̂ʏ ᴛʜɪ̀ ᴏ̂ɴɢ Mᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̀ ᴛᴀʏ đɪ̣ɴʜ ʙᴏ́ᴘ ᴄᴏ̂̉ Nɢᴀ ɴʜᴜ̛ɴɢ Nɢᴀ ɢᴀ̣ᴛ ᴛᴀʏ ʀᴀ.

Dᴏ ʙᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛́ᴄ ɴᴇ̂ɴ Nɢᴀ đɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏᴀ̣ɴ ᴅᴀ̂ʏ ᴠᴀ̉ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 70ᴄᴍ ᴍᴀɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏ́ɪ ʜᴀɪ ᴛᴀʏ ᴏ̂ɴɢ Mᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̣ɪ, sᴀᴜ đᴏ́ đɪ ᴛɪ̀ᴍ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ đᴇ̂̉ ᴛʜᴀʏ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ Mᴀ̣̂ɴ. Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 20 ᴘʜᴜ́ᴛ sᴀᴜ, Nɢᴀ ʙᴜ̛ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴛʜᴀᴜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴠᴀ̉ɪ ᴍᴀɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ᴏ̂ɴɢ Mᴀ̣̂ɴ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ đᴇ̂̉ ʀᴜ̛̉ᴀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ Mᴀ̣̂ɴ. Nɢᴀ đᴀ̃ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴋᴇ́ᴏ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴅᴀ̂ʏ ᴛʀᴏ́ɪ ᴛᴀʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Mᴀ̣̂ɴ. Kʜɪ ᴅᴀ̂ʏ ᴠᴀ̉ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙᴜᴏ̂ɴɢ ʀᴀ ᴛʜɪ̀ ᴏ̂ɴɢ Mᴀ̣̂ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ʜᴀɪ ᴛᴀʏ ᴛᴜ́ᴍ ᴛᴏ́ᴄ Nɢᴀ ᴋᴇ́ᴏ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ Nɢᴀ. Nɢᴀ đᴀ̃ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ɢᴀ̣ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀɪ ᴛᴀʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Mᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ɴ ʙᴀ̆ɴɢ ᴅɪ́ɴʜ ǫᴜᴀ̂́ɴ ᴅᴀ́ɴ ᴋɪ́ɴ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̀ɴɢ ǫᴜᴀ đᴀ̂̀ᴜ ᴏ̂ɴɢ Mᴀ̣̂ɴ.

Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴏ̂ɴɢ Mᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ Nɢᴀ. Sᴀᴜ đᴏ́, Nɢᴀ đᴀ̃ ᴅɪ̀ᴍ đᴀ̂̀ᴜ ᴏ̂ɴɢ Mᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴀ̣̂ᴜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̃ ᴍᴀɴɢ ʀᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1 ᴘʜᴜ́ᴛ. Kʜɪ đᴏ́, ᴏ̂ɴɢ Mᴀ̣̂ɴ ᴍᴏ̛̉ ᴍᴀ̆́ᴛ ʀᴀ ɴʜᴜ̛ɴɢ sᴀᴜ đᴏ́ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̆́ᴍ ᴍᴀ̆́ᴛ ʟᴀ̣ɪ. Rᴏ̂̀ɪ Nɢᴀ ʟᴀ̂́ʏ ᴋᴇ́ᴏ ᴄᴀ̆́ᴛ ʙᴀ̆ɴɢ ᴅɪ́ɴʜ ᴅᴀ́ɴ ᴏ̛̉ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Mᴀ̣̂ɴ ʀᴀ, ᴛʜᴀʏ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ, ʙᴇ̂́ ʟᴇ̂ɴ đᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴜ̉, đᴀ̆́ᴘ ᴄʜᴀ̆ɴ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴀ ᴄᴏɴ sᴀɴɢ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴄʜᴏ̛ɪ.

Đᴇ̂́ɴ 22ʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, Nɢᴀ ɢᴏ̣ɪ ᴏ̂ɴɢ Mᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ, ᴛɪᴇ̂́ɴ ʟᴀ̣ɪ ɢᴀ̂̀ɴ sᴏ̛̀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛᴀʏ ᴏ̂ɴɢ Mᴀ̣̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʟᴀ̣ɴʜ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ɢᴏ̣ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛ᴀ ᴏ̂ɴɢ Mᴀ̣̂ɴ đɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Mᴀ̣̂ɴ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Hɪᴇ̣̂ɴ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Dᴜ̃ɴɢ đᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ᴛᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ đᴇ̂̉ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ đᴇ̂́ɴ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Tʜᴇᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button