Pháp Luật

Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: Lᴏ̣̂ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ đᴀ̂ᴍ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ, 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠɪ̀ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴇ̣ᴛ ᴘᴏ̂

Vɪ̀ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴇ̣ᴛ ᴘᴏ̂ ᴀ̂̀ᴍ ɪ̃, ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ʜᴏ̂̃ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ, 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đᴀɴɢ ᴛʀᴜʏ ʙᴀ̆́ᴛ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ.

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ 11/4, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴛʀᴜʏ ᴛɪ̀ᴍ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Tʜᴀ̣ɴʜ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Tᴀ̂ɴ Uʏᴇ̂ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Tʜᴇᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴛᴏ̂́ɪ 10/4, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Qᴜʏᴇ̂́ɴ (28 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ǫᴜᴇ̂ Kɪᴇ̂ɴ Gɪᴀɴɢ) ᴠᴀ̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Tʜᴀ̀ɴʜ (ᴄᴏ̀ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ Hᴀ̉ɪ B, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʀᴏ̃ ʟᴀɪ ʟɪ̣ᴄʜ) ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ ʙᴀ̣ɴ 6 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴠᴀ̀ ʜᴀ́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ Lᴏɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴋʜᴜ ᴘʜᴏ̂́ Cᴀ̂ʏ Dᴀ, (ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Tʜᴀ̣ɴʜ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Tᴀ̂ɴ Uʏᴇ̂ɴ).

Bình Dương: Lộ diện nghi can đâm 2 người chết, 3 người bị thương vì tiếng nẹt pô - Ảnh 1.
Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ

Đᴇ̂́ɴ 0ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 11/4, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ɢᴏ̂̀ᴍ Tʜᴀ̣ᴄʜ Cʜɪᴇ̂ɴ (23 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), Tʜᴀ̣ᴄʜ Cʜᴜᴍ Rᴏ̛ɴᴇ, (25 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ), Kɪᴍ Hᴏ̂̀ɴɢ Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ 6 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ đɪ ʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜɪ̀ ɢᴀ̣̆ᴘ Tʜᴀ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ xᴇ ᴍᴏ̂ᴛᴏ̂ ʜɪᴇ̣̂ᴜ Sᴜᴢᴜᴋɪ Sᴀᴛʀɪᴀ (BKS: 69N1-526.21) ᴄʜᴀ̣ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ ɴᴇ̣ᴛ ᴘᴏ̂ ᴀ̂̀ᴍ ɪ̃.

Kʜɪ Qᴜʏᴇ̂́ɴ ʀᴀ ᴛᴏ̛́ɪ, Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Qᴜʏᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙɪ̣ ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋɪᴀ ᴄʜᴜ̛̉ɪ. Nɢʜᴇ ᴠᴀ̣̂ʏ, Qᴜʏᴇ̂́ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ xᴇ ᴍᴏ̂ᴛᴏ̂ đᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴇᴏ ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʜᴇᴏ sᴀᴜ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 100ᴍ ᴛʜɪ̀ đᴜᴏ̂̉ɪ ᴋɪ̣ᴘ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴀ̣ᴄʜ Cʜɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ Tʜᴀ̣ᴄʜ Cʜᴜᴍ Rᴏ̛ɴᴇ. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʜᴀɪ ʙᴇ̂ɴ ɴᴀ̉ʏ sɪɴʜ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ, đᴀ́ɴʜ ɴʜᴀᴜ.

Bình Dương: Lộ diện nghi can đâm 2 người chết, 3 người bị thương vì tiếng nẹt pô - Ảnh 2.
Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Tʜᴀ̀ɴʜ đᴀɴɢ ʙɪ̣ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʀᴜʏ ʙᴀ̆́ᴛ

Tʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ xᴏ̂ xᴀ́ᴛ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Tʜᴀ̀ɴʜ đᴀ̃ đᴀ̂ᴍ Tʜᴀ̣ᴄʜ Cʜɪᴇ̂ɴ, Tʜᴀ̣ᴄʜ Cʜᴜᴍ Rᴏ̛ɴᴇ, Kɪᴍ Hᴏ̂̀ɴɢ Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴀ̂ᴍ ɴʜᴀ̂̀ᴍ ᴄᴀ̉ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Qᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Sᴀᴜ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴏ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ǫᴜᴀ́ ɴᴀ̣̆ɴɢ, Tʜᴀ̣ᴄʜ Cʜɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ Tʜᴀ̣ᴄʜ Cʜᴜᴍ Rᴏ̛ɴᴇ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Tʜᴀ̀ɴʜ đᴀ̃ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đᴀɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴜʏ ʙᴀ̆́ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Tʜᴀ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Tʜᴇᴏ Dᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ Tɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜɪ̣

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button