Đời Sống - Xã Hội

G̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼8̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼“̼đ̼ộ̼̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỷ̼”̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼8̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼,̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼é̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼4̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼8̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼̼n̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼đ̼á̼̼n̼h̼ ̼đ̼â̼̣̼̼p̼,̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼̼̼n̼ ̼é̼̼p̼ ̼p̼h̼u̼̣̼c̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼t̼i̼ế̼̼̼p̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼h̼,̼ ̼b̼á̼̼n̼ ̼d̼â̼̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼C̼ả̼̼n̼h̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼̼n̼ ̼c̼ầ̼̼̼u̼ ̼c̼ứ̼̼̼u̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼ô̼̼n̼g̼ ̼H̼.̼V̼.̼L̼.̼ ̼(̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼T̼r̼à̼̼ ̼B̼ồ̼̼̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼T̼.̼N̼.̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼b̼a̼̣̼n̼ ̼l̼à̼̼ ̼H̼.̼T̼.̼B̼.̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼̼̼i̼,̼ ̼ở̼̼̼ ̼x̼ã̼̼ ̼T̼r̼à̼̼ ̼S̼ơ̼̼n̼)̼ ̼r̼ủ̼̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼T̼h̼i̼̣̼ ̼t̼r̼ấ̼̼̼n̼ ̼S̼ô̼̼n̼g̼ ̼V̼ê̼̣̼̼ ̼(̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼T̼ư̼̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼̼a̼)̼ ̼k̼i̼ế̼̼̼m̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼l̼à̼̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼̼a̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼q̼u̼á̼̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼p̼h̼u̼̣̼c̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼h̼.̼ ̼M̼ớ̼̼̼i̼ ̼đ̼â̼̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼̼i̼ ̼”̼đ̼ô̼̣̼̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỷ̼̼”̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ẫ̼̼̼n̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼n̼h̼ố̼̼̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼C̼ả̼̼n̼h̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼̼̼i̼ ̼h̼ơ̼̼̣̼p̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼T̼ư̼̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼̼a̼ ̼k̼i̼ể̼̼̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼H̼o̼à̼̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼ ̼(̼x̼ã̼̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼̼a̼ ̼T̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼T̼ư̼̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼̼a̼)̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼v̼i̼ê̼̼n̼ ̼n̼ữ̼̼̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ố̼̼̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼̼̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼c̼ó̼̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼đ̼ầ̼̼̼y̼ ̼t̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼t̼í̼̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼a̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼̼̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼p̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼̼n̼h̼ ̼đ̼â̼̣̼̼p̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼v̼i̼ê̼̼n̼.̼

̼Giải cứu 8 thiếu nữ bị ép phục vụ tiếp khách, bán dâm khỏi “động quỷ” - Ảnh 1.
̼N̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼”̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỷ̼”̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼T̼.̼N̼.̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼à̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼)̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼é̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼é̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼

̼”̼H̼o̼̣̼ ̼đ̼ư̼̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼s̼ố̼̼̼ ̼n̼ữ̼̼̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼v̼i̼ê̼̼n̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼ ̼r̼ồ̼̼̼i̼ ̼đ̼á̼̼n̼h̼ ̼đ̼â̼̣̼̼p̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼̼̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼”̼,̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼Q̼.̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼̼̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼S̼ơ̼̼n̼ ̼T̼â̼̼y̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼o̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼l̼é̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼”̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỷ̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ố̼̼̼i̼ ̼t̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼̣̼m̼ ̼N̼g̼o̼̣̼c̼ ̼T̼i̼ê̼̼n̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼̼̼i̼,̼ ̼x̼ã̼̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼̼a̼ ̼T̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼)̼ ̼t̼r̼ư̼̼̣̼c̼ ̼t̼i̼ế̼̼̼p̼ ̼q̼u̼ả̼̼n̼ ̼l̼ý̼̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼̼ớ̼̼̼c̼ ̼đ̼â̼̼y̼,̼ ̼đ̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼d̼â̼̼y̼ ̼h̼o̼a̼̣̼t̼ ̼đ̼ô̼̣̼̼n̼g̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼̣̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼i̼ê̼̼n̼ ̼ở̼̼̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼B̼ì̼̼n̼h̼ ̼D̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼i̼ê̼̼n̼ ̼đ̼ư̼̼a̼ ̼6̼ ̼n̼ữ̼̼̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼v̼i̼ê̼̼n̼ ̼t̼ừ̼̼̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼B̼ì̼̼n̼h̼ ̼D̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼v̼ề̼̼̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼̼i̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼̼i̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼s̼ử̼̼̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼s̼ố̼̼̼ ̼n̼ữ̼̼̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼v̼i̼ê̼̼n̼ ̼c̼ũ̼̼,̼ ̼T̼i̼ê̼̼n̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼b̼o̼̣̼n̼ ̼t̼ă̼̼n̼g̼ ̼c̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼̼n̼ ̼k̼ế̼̼̼t̼ ̼d̼u̼̣̼ ̼d̼ỗ̼̼̼,̼ ̼l̼ừ̼̼̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼̼i̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼ ̼ở̼̼̼ ̼Q̼u̼ả̼̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼̼i̼ ̼v̼ề̼̼̼ ̼q̼u̼á̼̼n̼ ̼é̼̼p̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼t̼i̼ế̼̼̼p̼ ̼v̼i̼ê̼̼n̼.̼

̼Q̼u̼á̼̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼,̼ ̼T̼i̼ê̼̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼̣̼m̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼̣̼t̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼,̼ ̼q̼u̼ả̼̼n̼ ̼l̼ý̼̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼t̼i̼ế̼̼̼p̼ ̼v̼i̼ê̼̼n̼ ̼n̼ữ̼̼̼ ̼p̼h̼u̼̣̼c̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼̼i̼ ̼c̼h̼ở̼̼̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼̼n̼ ̼d̼â̼̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼h̼ ̼ở̼̼̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼h̼ ̼s̼a̼̣̼n̼.̼ ̼T̼ấ̼̼̼t̼ ̼c̼ả̼̼ ̼t̼i̼ề̼̼̼n̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼h̼ ̼t̼r̼ả̼̼ ̼p̼h̼u̼̣̼c̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼v̼i̼ê̼̼n̼ ̼đ̼ề̼̼̼u̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼T̼i̼ê̼̼n̼ ̼t̼i̼̣̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼l̼a̼̣̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼v̼i̼ê̼̼n̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼̼̼i̼ ̼b̼á̼̼n̼ ̼d̼â̼̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼T̼i̼ê̼̼n̼ ̼v̼à̼̼ ̼Đ̼a̼̣̼t̼ ̼đ̼á̼̼n̼h̼ ̼đ̼â̼̣̼̼p̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼̣̼a̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼ư̼̼a̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼n̼ữ̼̼̼ ̼t̼i̼ế̼̼̼p̼ ̼v̼i̼ê̼̼n̼ ̼k̼i̼ể̼̼̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼̼m̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼̼̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼̼e̼,̼ ̼t̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼t̼í̼̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼T̼ư̼̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼̼a̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼̼̼t̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼t̼a̼̣̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼̼̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼đ̼ố̼̼̼i̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼đ̼ố̼̼̼i̼ ̼t̼ư̼̼ơ̼̼̣̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼̣̼m̼ ̼N̼g̼o̼̣̼c̼ ̼T̼i̼ê̼̼n̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼t̼i̼ế̼̼̼p̼ ̼t̼u̼̣̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ở̼̼̼ ̼r̼ô̼̣̼̼n̼g̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼á̼̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ị̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button