Đời Sống - Xã Hội

Gᴀ̃ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ɢɪᴀ̉ ᴠᴏ̛̀ ǫᴜᴀ ᴛʜᴀ̆ᴍ ʙᴀ̀, xᴀ̂ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ɢᴀ́ɪ 14 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ đᴇ̂́ɴ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ

Gᴀ̃ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ɢɪᴀ̉ ᴠᴏ̛̀ sᴀɴɢ ᴛʜᴀ̆ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ ɢᴀ̂̀ɴ 90 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɢɪᴀ̀ ʏᴇ̂́ᴜ đᴇ̂̉ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ xᴀ̂ᴍ ʜᴀ̣ɪ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 14 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ. Dᴏ ʟᴏ sᴏ̛̣ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴋᴇ̂̉ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴀɪ ɴɢʜᴇ.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Gᴀ̣ᴏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛᴏ̂́ɴɢ đᴀ̣ᴛ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴠᴀ̀ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Lᴇ̂ Đᴜ̛́ᴄ Tʀᴏ̣ɴɢ (49 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢᴜ̣ xᴀ̃ Bɪ̀ɴʜ Nɪɴʜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Gᴀ̣ᴏ) đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “ɢɪᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ đᴜ̉ 13 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ”.


Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Lᴇ̂ Đᴜ̛́ᴄ Tʀᴏ̣ɴɢ

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ Tᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ 4/2020, ᴄʜᴀ́ᴜ Kʜ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 2006) ᴋʜɪ đᴏ́ đᴀɴɢ ʜᴏ̣ᴄ ʟᴏ̛́ᴘ 6 ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢʜɪ̉ ʜᴏ̣ᴄ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴀ̆ᴍ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ɢɪᴀ̀ ʏᴇ̂́ᴜ 90 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

Tʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀᴇ̂ɴ, ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Đᴜ̛́ᴄ Tʀᴏ̣ɴɢ đᴀ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ɢɪᴀ̉ ᴠᴏ̛̀ ǫᴜᴀ ᴛʜᴀ̆ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̂́ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ đɪ ʀᴀ sᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̀ɴɢ, ɴᴏ̛ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ Kʜ ɴɢᴜ̉ ʀᴏ̂̀ɪ xᴀ̂ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ Kʜ. Vɪ̀ ǫᴜᴀ́ sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ Kʜ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɪ.

Cʜɪ̉ đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴜ̣ɴɢ ᴄʜᴀ́ᴜ Kʜ. ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏ̛́ɴ, ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ɴᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴛᴀ́ ʜᴏ̉ᴀ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴀ́ᴜ Kʜ. đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ, đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ᴄᴀ́ɪ ᴛʜᴀɪ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̛ɴ 7 ᴛʜᴀ́ɴɢ. “Tᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉” ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ɪ ᴛʜᴀɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Tʀᴏ̣ɴɢ – ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ɢɪᴀ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ sᴀɴɢ ᴛʜᴀ̆ᴍ ʙᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ Kʜ.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴄʜᴀ́ᴜ Kʜ. ᴋʜᴀɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴇ̂ Gᴏ̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ Kʜ. ᴏ̛̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ɴ ᴄᴀ̀ ᴘʜᴇ̂ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ Kʜ. ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ɴᴏ̣̂ɪ đᴀ́ᴍ ɢɪᴏ̂̃.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ ADN ᴠᴀ̀ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ Kʜ. ʟᴀ̀ Lᴇ̂ Đᴜ̛́ᴄ Tʀᴏ̣ɴɢ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ.

Kʜɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴏ̂ɴɢ Tʀᴏ̣ɴɢ ᴄᴏ́ ǫᴜᴀ ɴʜᴀ̀ ʜᴜ̛́ᴀ sᴇ̃ ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ Kʜ., ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́, ᴍᴜᴏ̂́ɴ đᴜ̛ᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʀᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴇ̂̉ đᴏ̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ Kʜ..

Mɪɴʜ Kʜᴏ̂ɪ (ᴛ/ʜ)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button