Cộng Đồng Mạng

Gᴀ̃ ʙᴏ̂́ ᴅᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ɴʜ, ᴛʀᴏ́ɪ ᴛᴀʏ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ đᴇ̂̉ ᴄᴜ̛.ᴏ̛̃.ɴ.ɢ ʜ.ɪ.ᴇ̂́.ᴘ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣

Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tɪᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ. (Ảɴʜ: Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ)
Đᴇ̂ᴍ 8/4, Tɪᴇ̂̀ɴ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ T. ʀᴏ̂̀ɪ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́, ᴛʀᴏ́ɪ ᴛᴀʏ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂̉ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴄʜᴀ́ᴜ L.
Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ đᴀ̃ ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴠᴀ̀ ʀᴀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̣ɴ 4 ᴛʜᴀ́ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Đᴏ̂̀ɴɢ Vᴀ̆ɴ Tɪᴇ̂̀ɴ (SN 1984, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴ Bᴀ̉ɴ Mᴀɴ, xᴀ̃ Bɪ̀ɴʜ Pʜᴜ́, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cʜɪᴇ̂ᴍ Hᴏ́ᴀ) ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

Tʜᴇᴏ ᴛᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, Tɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ́ 3 ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ́ɴ, ᴛɪᴇ̂̀ɴ sᴜ̛̣ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ. Nᴀ̆ᴍ 2015, ʏ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ Đᴀ̣̆ɴɢ Tʜɪ̣ G. Cʜɪ̣ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʀɪᴇ̂ɴɢ ʟᴀ̀ Pʜᴜ̀ɴɢ Tʜɪ̣ L. (SN 2008).

Cᴜᴏ̂́ɪ ɴᴀ̆ᴍ 2020, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ đɪ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ L. ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ, ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴏ̉, sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉ ʏᴇ̂́ᴜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̛̣ ɴᴇ̂ɴ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀ̃ xᴀ̂ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴄᴏɴ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣.

Qᴜᴀ́ sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ, ᴄʜᴀ́ᴜ L. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɪ ᴍᴀ̀ ʙᴏ̉ ᴠᴇ̂̀ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̀ Pʜᴜ̀ɴɢ Vᴀ̆ɴ T. ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴ Pʜᴜ́ Lᴀ̂ᴍ, xᴀ̃ Bɪ̀ɴʜ Pʜᴜ́, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cʜɪᴇ̂ᴍ Hᴏᴀ́. Ôɴɢ T. ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ ᴠᴇ̂̀ ɢɪᴀᴏ ᴛɪᴇ̂́ᴘ.

Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 21ʜ 30 ᴘʜᴜ́ᴛ, ɴɢᴀ̀ʏ 8/4/2021, Tɪᴇ̂̀ɴ sᴀʏ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ɴᴀ̉ʏ sɪɴʜ ʏ́ đɪ̣ɴʜ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ L.

Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ T. (ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ L.), ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́, ᴛʀᴏ́ɪ ᴛᴀʏ ʙᴏ̂́ ᴠᴏ̛̣ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴄʜᴀ́ᴜ L.

Ôɴɢ T. ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴʜᴏ̛̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃ ᴠᴀ̀ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button