Cộng Đồng Mạng

Gɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴋʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ɢᴏ̣ɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ʜᴜɴɢ ᴛʜᴜ̉: “Cᴏ́ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴍᴏ̛ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ɴɢʜɪ̃ ʟᴀ̀ ᴏ̂̉ɴɢ”

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Pʜᴀ̣ᴍ Vᴀ̆ɴ Dᴜ̃ɴɢ (SN 1975) ʟᴀ̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ đᴜ̛́ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴀ̂̀ʏ 5 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄᴏ̂ Nʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʜᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ʀᴀ ᴛᴀʏ ᴛᴀ̀ɴ ᴀ́ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ.

Tᴏ̂́ɪ 19/4, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏɴ ʜᴇ̉ᴍ ɴʜᴏ̉ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ʙᴇ́ N. (5 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀ́ɴ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Dᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴋᴇ̉ đᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ʙᴇ́ N.

Gia đình bất ngờ khi người hàng xóm thân thiết, được bé gái gọi bằng ông lại là hung thủ: "Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là ổng" - Ảnh 1.

Gia đình bất ngờ khi người hàng xóm thân thiết, được bé gái gọi bằng ông lại là hung thủ: "Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là ổng" - Ảnh 1.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ʙᴇ́ N. đᴇ̂̉ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ

Tʜᴇᴏ ʜᴀ̂̀ᴜ ʜᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ, Dᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ ɴᴏ̂̉, ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ, sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ đᴀɴɢ ʜᴏ̣ᴄ đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ ɴɢᴀʏ đᴀ̂̀ᴜ ʜᴇ̉ᴍ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ʙᴇ́ N. Nɢᴀ̀ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, 2 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴀ́ đᴇ̂̉ ʙᴀ́ɴ, ᴋɪᴇ̂́ᴍ sᴏ̂́ɴɢ…, ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ xᴏ́ᴍ ʟᴀ̀ɴɢ, Dᴜ̃ɴɢ đᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ.

“Sᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ ᴇᴍ ᴍᴇ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ ɴɢᴜ̉ đᴇ̂́ɴ 9ʜ, xᴏɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̂ ʜᴏ̉ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ. Lᴜ́ᴄ ɴɢʜᴇ ᴄʜᴜ́ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ N., ᴇᴍ sᴏ̂́ᴄ ʟᴀ̆́ᴍ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ᴄʜᴜ́ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ”, ᴀɴʜ Vᴜ̃ (ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ N.) ɴᴏ́ɪ.

Gia đình bất ngờ khi người hàng xóm thân thiết, được bé gái gọi bằng ông lại là hung thủ: Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là ổng - Ảnh 2.

Cᴀ̣̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ N. ᴄʜɪᴀ sᴇ̉

Tʜᴇᴏ ᴀɴʜ Vᴜ̃, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ N. ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ, Dᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴀʏ ǫᴜᴀ ɴʜᴀ̀ đᴇ̂̉ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ɴʜᴇ̣ᴛ, ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴇ́ N. ᴄᴏɪ Dᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀.

“Gɪᴏ̛̀ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̂̉ɴɢ đᴀ̂ᴜ ᴀɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̂ᴜ, xᴏ́ᴍ ʟᴀ̀ɴɢ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ʜᴇ̂́ᴛ. Cʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀ ᴏ̂̉ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴏ̛̉ đᴀ̂ʏ, đɪ ǫᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ”, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ɴᴏ́ɪ.

Gia đình bất ngờ khi người hàng xóm thân thiết, được bé gái gọi bằng ông lại là hung thủ: "Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là ổng" - Ảnh 3.

Gia đình bất ngờ khi người hàng xóm thân thiết, được bé gái gọi bằng ông lại là hung thủ: "Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là ổng" - Ảnh 3.

Sᴜ̛̣ ʀᴀ đɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ N. ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀᴜ đᴏ̛́ɴ…

Nɢᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟɪɴʜ ᴄᴜ̛̃ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ, ᴀɴʜ Pʜᴀ̣ᴍ Vᴀ̆ɴ Nʜᴏ̛́ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ 2 đᴇ̂ᴍ ǫᴜᴀ ᴀɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̀ᴏ ᴛɪɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʜᴀʏ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ đᴀ̃ ᴍᴀ̃ɪ ᴍᴀ̃ɪ ʀᴀ đɪ. “Hᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏɴɢ sᴏ̛́ᴍ ᴛɪ̀ᴍ ʜᴜɴɢ ᴛʜᴜ̉ đᴇ̂̉ ᴄᴏɴ ᴀɴʜ ᴄʜᴇ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̆́ᴍ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴍᴀ̀ ʟᴇ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂ɴ đᴀ̀ɴɢ, sᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ, ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴏ̂́ᴄ ᴄᴀ̉. Ôɴɢ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ đᴏᴀ̀ɴ, ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ, ɴᴀ̆ɴɢ ɴᴏ̂̉, ᴄᴏ́ ɴɢᴏ̛̀ đᴀ̂ᴜ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ”, ᴀɴʜ Nʜᴏ̛́ ɴᴏ́ɪ.

Gia đình bất ngờ khi người hàng xóm thân thiết, được bé gái gọi bằng ông lại là hung thủ: Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là ổng - Ảnh 4.

Aɴʜ Nʜᴏ̛́ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴋʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ʙᴇ́ N. ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴏ́, ᴄᴏ̂ Nʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ (ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʙᴇ́ N.) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴄᴏ̂ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̀ᴏ ᴛɪɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ đᴜ̛́ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

“Bᴜ̛̃ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴏ̉ɪ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ́ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ᴀɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, 100% ᴄᴏ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ɴɢʜɪ̃ đᴇ̂́ɴ ᴏ̂̉ɴɢ. Vᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴛᴏ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ đᴜ̛̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ̀ɴ sᴏ̂́ɴɢ, 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̆́ᴍ, đᴀ̂ᴜ ᴄᴏ́ ᴀɪ ɴɢʜɪ̃ ɢɪ̀ đᴀ̂ᴜ. Gɪᴏ̛̀ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴏ̂̉ɴɢ ᴅᴀ̆́ᴛ ʙᴇ́ N. đɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̆́ᴛ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴛᴀ̣ɪ ᴠɪ̀ ᴄᴏɴ ʙᴇ́ ɢᴏ̣ɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̀. Cᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ, ɴʜᴜ̛ɴɢ sᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ɴᴏ̂̉ɪ, ɢɪᴏ̛̀ ᴏ̂̉ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜɪ̀ đᴇ̂̉ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴛʀɪ̣”, ᴄᴏ̂ Nʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉.

Gia đình bất ngờ khi người hàng xóm thân thiết, được bé gái gọi bằng ông lại là hung thủ: "Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là ổng" - Ảnh 5.

Gia đình bất ngờ khi người hàng xóm thân thiết, được bé gái gọi bằng ông lại là hung thủ: "Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là ổng" - Ảnh 5.

Cᴏ̂ Nʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ

Nᴇ́ɴ ɴᴏ̂̃ɪ đᴀᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴏ̀ɴɢ, ʜᴀ̂̀ᴜ ʜᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʙᴇ́ N. đᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴘʜɪ́ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ đᴏ́ɴɢ ᴄᴜ̛̉ᴀ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. Rɪᴇ̂ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏɴ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴄʜɪ̣ᴜ sᴜ̛̣ đᴀ̉ ᴋɪ́ᴄʜ ʟᴏ̛́ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴋʜᴏ̉ɪ sᴜ̛̣ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀ́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ.

“Cᴜ̃ɴɢ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴏ̂̉ɴɢ, ɴᴏ́ đᴀɴɢ ʜᴏ̣ᴄ đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ, ᴀɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̂́ʏ ᴄʜɪ̣ᴜ, ɢɪᴏ̛̀ ᴍᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ xᴀ̂́ᴜ ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀”, ᴀɴʜ Nʜᴏ̛́ ɴᴏ́ɪ.

Gia đình bất ngờ khi người hàng xóm thân thiết, được bé gái gọi bằng ông lại là hung thủ: Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là ổng - Ảnh 6.

Sᴀ́ɴɢ ᴍᴀɪ, ʟɪɴʜ ᴄᴜ̛̃ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ N. sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̉ᴀ ᴛᴀ́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 19/4, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ – Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ Pʜᴀ̣ᴍ Vᴀ̆ɴ Dᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ Gɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ Hɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ Đɪᴇ̂̀ᴜ 123 ᴠᴀ̀ Đɪᴇ̂̀ᴜ 142 Bᴏ̣̂ Lᴜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣.

Qᴜᴀ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ᴄ, Dᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, xᴀ̂ᴍ ʜᴀ̣ɪ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ. Tʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ Dᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 17ʜ20 ɴɢᴀ̀ʏ 17/4, Dᴜ̃ɴɢ đɪ ᴅᴜ̛̣ đᴀ́ᴍ ɢɪᴏ̂̃ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ xᴏ́ᴍ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 20ʜ ᴛʜɪ̀ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴀɪ, ᴠᴏ̛̣ đᴀɴɢ đɪ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ ɴᴇ̂ɴ Dᴜ̃ɴɢ đɪ̣ɴʜ sᴀɴɢ ʙᴇ̂ɴ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣. Tʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đɪ Dᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴇ́ N. ᴠᴀ̀ 1 đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴋʜᴀ́ᴄ đɪ ᴛʜᴇᴏ ɴᴇ̂ɴ ɴᴀ̉ʏ sɪɴʜ ʏ́ đɪ̣ɴʜ xᴀ̂ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ʙᴇ́ N.

Gia đình bất ngờ khi người hàng xóm thân thiết, được bé gái gọi bằng ông lại là hung thủ: Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ là ổng - Ảnh 7.

Bᴀ̃ɪ đᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ ɴᴏ̛ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴇ́ N.

Đᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʏ́ đɪ̣ɴʜ đᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ, Dᴜ̃ɴɢ đᴜ̛́ɴɢ đᴏ̛̣ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ N. ᴛᴀ̣ɪ sᴀ̂ɴ ʙᴏ́ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴇ̂́ ʙᴇ́ đᴇ̂́ɴ ɢᴏ̀ ᴄᴀ́ᴛ, ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʙᴇ́ N. ʟᴀ ʟᴇ̂ɴ, sᴏ̛̣ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴇ̂ɴ Dᴜ̃ɴɢ ʙᴏ́ᴘ ᴄᴏ̂̉ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴇ̂́ᴛ, sᴀᴜ đᴏ́ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀʏ xᴀ̂ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ. Tʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ xᴏɴɢ, Dᴜ̃ɴɢ ʙᴏ̉ ʙᴇ́ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ɢᴏ̀ ᴄᴀ́ᴛ đᴇ̂̉ sᴀɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴅᴜ̛̣ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button