Đời Sống - Xã Hội

Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ xᴀ̂ᴍ ʜᴀ̣ɪ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 5 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴏ̉ ᴠᴇ̉ ᴛʜᴀ̉ɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɢᴀ̂ʏ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂

Tᴀ̣ɪ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɢɪᴇ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ 5 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴏ̛̉ Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ – Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴋʜᴀ́ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̉ɴ, ɴɢᴏ̂̀ɪ ʀᴜɴɢ đᴜ̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴅᴏ̃ɴɢ ᴅᴀ̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ.

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ 19/4, Tʜᴀ̀ɴʜ ᴜ̉ʏ TP Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ, ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ – Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʜᴏ̣ᴘ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 5 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Lᴏɴɢ Tᴀ̂ᴍ, TP Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ.

Dᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ᴋᴇ̉ ᴛʜᴜ̉ ᴀ́ᴄ ʟᴀ̀ Pʜᴀ̣ᴍ Vᴀ̆ɴ Dᴜ̃ɴɢ (ᴛᴇ̂ɴ ɢᴏ̣ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴀ̀ Dᴜ̃ɴɢ “Gɪᴀ́”, SN 1975) ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴏ̂̉ 1, ᴋʜᴜ ᴘʜᴏ̂́ 3, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Lᴏɴɢ Tᴀ̂ᴍ, TP Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ, ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ – Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ.

Tᴀ̣ɪ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴋʜᴀ́ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̉ɴ, ɴɢᴏ̂̀ɪ ʀᴜɴɢ đᴜ̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴅᴏ̃ɴɢ ᴅᴀ̣ᴄ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ. Sᴜ̛̣ ʟᴀ̣ɴʜ ʟᴜ̀ɴɢ, ᴛʜᴀ̉ɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ᴛ ʜᴏ̂́ɪ ʟᴏ̂̃ɪ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ đᴇ ʜᴇ̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Dᴜ̃ɴɢ ᴋʜɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ đᴀ̀ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ.


Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Pʜᴀ̣ᴍ Vᴀ̆ɴ Dᴜ̃ɴɢ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴋʜᴀ́ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̉ɴ ᴋʜɪ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ. Ảɴʜ: VTV

Tʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 20ʜ ᴛᴏ̂́ɪ 17/4, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴅᴜ̛̣ đᴀ́ᴍ ɢɪᴏ̂̃ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴇɴ, Dᴜ̃ɴɢ sᴀɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴅᴜ̛̣ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ. Tʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đɪ, Dᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ́ᴜ N. (5 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢᴜ̣ ᴄᴜ̀ɴɢ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ) ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴇ̉ ᴋʜᴀ́ᴄ đɪ ᴛʜᴇᴏ sᴀᴜ ɴᴇ̂ɴ ɴᴀ̉ʏ sɪɴʜ ʏ́ đɪ̣ɴʜ đᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ. Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙᴇ̂́ ʙᴇ́ N. đᴇ̂́ɴ ɢᴏ̀ ᴄᴀ́ᴛ ᴄᴀ̣ɴʜ sᴀ̂ɴ ʙᴏ́ɴɢ.

Kʜɪ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ʟᴀ ʟᴇ̂ɴ, ᴅᴏ ʟᴏ sᴏ̛̣ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, Dᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ʙᴏ́ᴘ ᴄᴏ̂̉ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴇ̂́ᴛ, sᴀᴜ đᴏ́ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀʏ xᴀ̂ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴏ̉ đɪ.

Nɢᴀ̀ʏ 19/4, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ – Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ đᴀ̃ ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴠᴀ̀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ đᴇ̂̉ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Pʜᴀ̣ᴍ Vᴀ̆ɴ Dᴜ̃ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. Cᴀ́ᴄ ʟᴇ̣̂ɴʜ, ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Vɪᴇ̣̂ɴ Kɪᴇ̂̉ᴍ sᴀ́ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̀ Rɪ̣ᴀ – Vᴜ̃ɴɢ Tᴀ̀ᴜ ᴘʜᴇ̂ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ. Tʀᴏɴɢ sᴀ́ɴɢ 19/4, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴇ̂́ɴ ɴᴏ̛ɪ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ đᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ Dᴜ̃ɴɢ ᴏ̛̉ ɴɢᴀʏ sᴀ́ᴛ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ. Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴄʜᴀ́ᴜ N. ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴀ̀ᴏ Dᴜ̃ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ “ᴏ̂ɴɢ”, ɴᴀ̀ᴏ ɴɢᴏ̛̀, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̂̃ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ɢɪᴏ̛̉ ᴛʀᴏ̀ đᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ, sᴀ̆̃ɴ sᴀ̀ɴɢ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏ̛́ɪ 5 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

BÀI VIẾT

Sᴏɴɢ Lᴏɴɢ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button