Cộng Đồng Mạng

Cʜɪᴀ ᴛᴀʏ 1 ɴᴀ̆ᴍ, ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ɢɪᴜ̛̃ ᴀ́ᴏ ɴɢᴜ̉ ʙᴏ̂̀ ᴄᴜ̃ “ʜɪ́ᴛ ʜᴀ̀” ᴍᴏ̂̃ɪ đᴇ̂ᴍ

Cʜɪᴀ ᴛᴀʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̛ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴀ̆ᴍ, ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪᴜ̛̃ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴠᴀ́ʏ ɴɢᴜ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̃, ᴏ̂ᴍ ᴀ̂́ᴘ ᴍᴏ̂̃ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴏ̂́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ɴɢᴜ̉.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴏ̂ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴀ́ᴏ ɴɢᴜ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ɪ ɴᴜ̛̃ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍᴏ́ɴ đᴏ̂̀. Tʜᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴛ, đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ đᴏ̂̀ ɴɢᴜ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴀɴʜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ, sᴏɴɢ, ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ đᴀ̃ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̛ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴀ̆ᴍ.


Cʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴏ̂ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴀ́ᴏ ɴɢᴜ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̃. (Ảɴʜ: FB T.L.)

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2019. Tʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ đᴏ́, ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴇɴ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴠɪ̀ ɪ́ᴛ ᴀɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴏ̛́ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̃ đᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢɪᴜ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ́ʏ ɴɢᴜ̉ đᴇ̂̉ “ʜɪ́ᴛ ʜᴀ̀” ᴍᴏ̂̃ɪ đᴇ̂ᴍ. Mᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʟᴀ̣ɪ.

Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴀɴʜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ɢɪᴜ̛̃ ᴋʜᴜ̛ ᴋʜᴜ̛ ᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ʙᴏ̛̉ɪ đᴀ̃ ʙɪ̣ “ɢʜɪᴇ̂̀ɴ ʜᴏ̛ɪ”. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴅᴜ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̃ ʏᴇ̂ᴜ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛᴜ̛̀ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ᴀɴʜ, ᴀɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ sᴀ̆̃ɴ sᴀ̀ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜɪ̉ đᴇ̂̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ “ɴɢᴜ̛̉ɪ ᴍᴜ̀ɪ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂. Nʜɪ̀ɴ sᴏ̛ ǫᴜᴀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴀ́ᴏ ɴɢᴜ̉, ᴛᴀ ᴅᴇ̂̃ ᴅᴀ̀ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ᴄʜᴜ́ɴɢ đᴀ̃ ɴʜᴀ̀ᴜ ɴᴀ́ᴛ, ʟᴀ̂́ᴍ ʟᴇᴍ ᴠᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̂̉ɴ ᴠɪ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴀɴɢ ʀᴀ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴍᴏ̂̃ɪ đᴇ̂ᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɢɪᴀ̣̆ᴛ ʙᴏ̛̉ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜɪ̀ ᴍᴜ̀ɪ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴀ́ᴏ.


Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̀ɪ đᴀ̆ɴɢ. (Ảɴʜ: Cʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ)

Dᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ, ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅɪ̣ᴘ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀ́ɴ ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴀɴʜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́. Sᴏɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ “đᴀ̆̀ɴɢ sᴀᴜ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ɴɢᴏ̂ ɴɢʜᴇ̂, ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̆̉ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ʙᴜᴏ̂̀ɴ”, ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ đᴀ̃ ᴅᴀ̀ɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̃ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂, đᴀ̀ɴʜ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴏ̛́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂.


Cʜɪᴇ̂́ᴄ ᴀ́ᴏ ᴛʀᴏ̂ɴɢ đᴀ̃ ᴋʜᴀ́ ᴄᴜ̃. (Ảɴʜ: FB T.L.)

Mᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ:

– Cᴀ́ɪ ɢɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʀᴏ̛̀ɪ? Nʜɪ̀ɴ ᴄᴀ́ɪ ᴀ́ᴏ đᴇɴ ᴛʜᴜɪ ʟᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴏ̂̉ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ɢɪᴀ̣̆ᴛ, ᴏ̂ᴍ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴀ́. Tʜᴏ̂ɪ ʙᴏ̉ đɪ ᴀɴʜ ᴛʀᴀɪ ᴏ̛ɪ. Gʜᴇ̂ ǫᴜᴀ́.

– Bᴀ̣ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴀ̆́ᴄ sᴀɴɢ ᴄʜᴀ̂́ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴᴇ̀. Mɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛʀᴀ̉ɪ ǫᴜᴀ ᴍᴏ̂́ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴀ̀ɪ 6 ɴᴀ̆ᴍ, ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ xᴏɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢᴏ̛ ɴɢᴏ̛ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴏ̛́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̃. Cᴏ́ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ. Tʜᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴏ̂ɴɢ sᴏ̛́ᴍ ǫᴜᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ, đᴇ̂̉ ǫᴜᴀ́ ᴋʜᴜ̛́ ɴɢᴜ̉ ʏᴇ̂ɴ đɪ.

– Tᴜɪ đᴀɴɢ ᴏ̛̉ đᴀ̂ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̣̂ʏ. Đᴀ̉ᴏ đɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ́ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴀ́.

– Sᴏ̛̣ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ. Yᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴠᴜ̛̀ᴀ ɢɪᴜ̛̃ ʟᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴜɪ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀʏ xᴇ ɴʜᴀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Tᴀ̂́ᴍ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ sᴀ́ɴɢ ʟᴜᴏ̂ɴ. Mᴀ̀ ᴠᴜ̣ ɴᴀ̀ʏ ɴʜᴏ̛́ đᴏ̣ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̂ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢɪᴏ̛̀ ᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪᴜ̛̃ ᴄᴀ́ɪ ᴀ́ᴏ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.

Tʜᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴛ, đᴀ̂ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴀɴʜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ́ɪ ǫᴜᴇɴ ɢɪᴜ̛̃ ʟᴀ̣ɪ đᴏ̂̀ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̃. Mᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴜ̛ᴜ ɢɪᴜ̛̃ ᴋʏ̉ ɴɪᴇ̣̂ᴍ đᴇ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʏᴇ̂ᴜ ɴʜᴀᴜ ᴍᴀ̣̆ɴ ɴᴏ̂̀ɴɢ, sᴏɴɢ, đᴀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴇ̉ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪ̉ đᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ đᴏ̛ɴ ᴛʜᴜᴀ̂̀ɴ ᴄᴏɪ đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̂̀ɪ ᴜ̛́ᴄ đᴇ̣ᴘ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀ̆̉ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴏ̛́ ɴʜᴜɴɢ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴍᴏɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ đᴏ̂́ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.


Cʜɪᴀ ᴛᴀʏ 1 ɴᴀ̆ᴍ ᴠᴀ̂̃ɴ ɢɪᴜ̛̃ đᴏ̂̀ ᴄᴀ̣ᴏ ʀᴀ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̃. (Ảɴʜ: FB T.H.)


Cʜɪᴇ̂́ᴄ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴋʏ̉ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴀ̣̆ɴ ɴᴏ̂̀ɴɢ. (Ảɴʜ: FB L.N.)

Cʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ɴʜᴀᴜ sᴀ̂ᴜ đᴀ̣̂ᴍ, ʟᴜ̣ʏ ᴛɪ̀ɴʜ, ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ sᴇ̃ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ́ sᴏ̂́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴏ̉ đᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́. Tʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜᴀ̀ɴ ɢᴀ̆́ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ đᴀ̃ đɪ đᴇ̂́ɴ ʜᴏ̂̀ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ́ xᴀ̉ʏ ʀᴀ. Vɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄᴏ́ ʟᴜ̛ᴜ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴍᴀ̂́ʏ đɪ ᴄʜᴀ̆ɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴛʜɪ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪᴜ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴏ́ɴ đᴏ̂̀ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀʏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đᴏ̂̀ ᴠᴀ̣̂ᴛ ɢᴀ̆́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʏ̉ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ʟᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button