Đời Sống - Xã Hội

Tᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʜᴇ̂́ᴛ ᴅʀᴀᴍᴀ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ! Vᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ” ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉ Tʀᴀɴɢ Kʜᴀ̀ɴ: “Cᴏ́ ᴅɪ̣ᴘ ʜᴇ̣ɴ ᴍᴀ̀ʏ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴏ́ ᴛᴀ́ɴ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̃ ᴍᴀ̣̆ᴛ, đᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴏ̂̀ɪ đᴏ́ ᴄʜᴏ̃ ᴍᴏ̃ᴍ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ!”

Mᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ – ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ” ᴠᴀ̀ Tʀᴀɴɢ Kʜᴀ̀ɴ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ đᴏᴀ̣ɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴀɴɢ Kʜᴀ̀ɴ, ɴᴜ̛̃ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜɪ ʙᴀ̀ ɢᴏ̣ɪ ᴅᴀ̀ɴ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʟᴀ̀ “đᴀ́ᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃”.

Tʀᴏɴɢ đᴏᴀ̣ɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ sᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 24/4, ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ – ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ” ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̆́ɴ ɴʜᴜ̉ đᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̛̣ᴜ sɪᴇ̂ᴜ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴋɪᴇ̂ᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Tʀᴀɴɢ Kʜᴀ̀ɴ sᴀᴜ ʟᴏᴀ̣ᴛ ʟᴜ̀ᴍ xᴜ̀ᴍ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʙᴀ̀ ᴠᴀ̀ ɢɪᴏ̛́ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ.

Mᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̀ Tʀᴀɴɢ Kʜᴀ̀ɴ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ đᴏᴀ̣ɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴀɴɢ Kʜᴀ̀ɴ, ɴᴜ̛̃ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜɪ ʙᴀ̀ ᴠᴏ̂ ᴛɪ̀ɴʜ ɢᴏ̣ɪ ᴅᴀ̀ɴ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʟᴀ̀ “đᴀ́ᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃”.

“Mᴀ̀ʏ ᴍᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴛᴀᴏ ɢᴜ̛̉ɪ đᴏ̛ɴ ʀᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ đᴏ́, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴅᴀ̀ʏ ʟᴀ̆́ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ. Nᴏ́ɪ ᴛᴀᴏ ʟᴀ̀ “ᴄʜɪ̣ ʜᴏ̣̂ᴛ xᴏᴀ̀ɴ” ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ᴄᴏɴ “ᴍᴀ̆́ᴍ ᴛʜᴜ́ɪ”, ᴄᴀ́ɪ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴀ̀ʏ ᴍᴀ̆́ᴍ ɴᴇ̂ᴍ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ đᴏ̛̃ ᴍᴀ̀ ᴍᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ “ᴍᴀ̆́ᴍ ᴄᴏ̂́ɴɢ” ᴍᴀ̀ʏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ? Mᴀ̀ʏ ᴍᴏ̛̉ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ʀᴀ ᴍᴀ̀ʏ ᴄʜᴜ̛̉ɪ…Bᴜ̛̃ᴀ ɴᴀʏ ᴛᴀᴏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴅᴀ̣ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴜ̣ɪ ᴍᴀ̀ʏ, ɴᴏ́ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̀ʏ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɢᴏ̛́ᴍ ʜᴇ̂́ᴛ. Tʜᴀ̆̀ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ đɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ đᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ xᴜɪ, ᴠᴏ̂ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ ᴠᴏ̛̣ ɴʜᴜ̛ ᴍᴀ̀ʏ. Nʜɪ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴀ̀ʏ ᴄᴏɪ, ᴍᴀ̀ʏ ɴᴏ́ɪ ᴍᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ? Tʀᴏ̛̀ɪ ᴏ̛ɪ, ᴛᴀᴏ ɴʜɪ̀ɴ ᴍᴀ̀ʏ ᴛᴀᴏ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴏ́ɪ, ʙᴀ́ɴ đᴏ̂̀ ᴏɴʟɪɴᴇ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʟᴀ̀ đᴏ̂̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɢᴏ̛́ᴍ”.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̀ Tʀᴀɴɢ Kʜᴀ̀ɴ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ đᴏᴀ̣ɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴀɴɢ Kʜᴀ̀ɴ, ɴᴜ̛̃ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜɪ ʙᴀ̀ ᴠᴏ̂ ᴛɪ̀ɴʜ ɢᴏ̣ɪ ᴅᴀ̀ɴ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʟᴀ̀ “đᴀ́ᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃”.

Bᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ sᴀᴜ đᴏ́ đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̆́ɴ đᴇ̂́ɴ Tʀᴀɴɢ Kʜᴀ̀ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴛᴇ̂ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴏ́ɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɴʜᴜ̛ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ, Tʀɪ̣ɴʜ Kɪᴍ Cʜɪ, Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Vᴜ̃,… đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ “đᴀ́ᴍ”. Tʀᴀɴɢ Kʜᴀ̀ɴ sᴀᴜ đᴏ́ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̀ɴ đᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ Fᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ đᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣̂ɴ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ɴɢᴀ̀ʏ 24/4, ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ đᴀ̃ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂.


Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, Tʀᴀɴɢ Kʜᴀ̀ɴ đᴀ̃ ɴʜᴀ̆́ᴄ đɪ́ᴄʜ ᴅᴀɴʜ ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴏ́ɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ.

“Hᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ɴɢʜᴇ ᴍᴀ̀ʏ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴇ̂ɴ ᴛᴀᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴀ̂ɴ ᴏᴀ́ɴ ɢɪ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̀ʏ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴀ̀ ʟᴏ̂ɪ ᴛᴀᴏ ʀᴀ ᴍᴀ̀ʏ ɴᴏ́ɪ, ᴛᴀᴏ sᴇ̃ ᴄʜᴏ ᴍᴀ̀ʏ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɴɢᴏ̂̀ɪ đᴏ́ ɴʜᴜ̛ ᴍᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ. “Vᴏ̉ ǫᴜʏ́ᴛ ᴅᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴍᴏ́ɴɢ ᴛᴀʏ ɴʜᴏ̣ɴ” ɴʜᴀ, ᴍᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ̣ᴄ ᴀɪ ᴄʜᴜ̛́ ᴄʜᴏ̣ᴄ ᴄʜɪ̣ Hᴀ̆̀ɴɢ, ᴄʜɪ̣ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴇ̂́ɴ đᴏ́.

Cʜɪ̣ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴅᴇ̣ᴘ ᴛɪᴇ̣̂ᴍ ʙᴜ́ɴ đᴀ̣̂ᴜ, đᴀ̂ᴜ ᴅᴀ́ᴍ ᴅᴇ̣ᴘ ᴄᴀ́ɪ ʜᴀ̀ɴɢ ᴏɴʟɪɴᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴀ̀ʏ, đᴇ̂̉ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴅᴇ̣ᴘ. Mᴀ̀ ᴀɪ đɪ ᴍᴜᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴀ̀ʏ ɴɢʜᴇ ᴍᴀ̀ʏ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴛᴀᴏ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ᴘ ʟᴜᴏ̂ɴ. Cʜᴏ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴀᴏ ɴᴏ́ɪ ᴍᴀ̀ʏ: “Cᴀ́ɪ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ɴᴏ́ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ”…

Nᴏ́ɪ ᴄʜᴏ ᴍᴀ̀ʏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴʜᴀ Tʀᴀɴɢ Kʜᴀ̀ɴ, ᴛᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴍᴀ̀ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ đᴏ̛ɴ ᴛʜᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴀ̀ʏ ʙɪ̣ ʜᴏ̂́ᴛ, đᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ʟᴏ ᴠɪ̀ ᴍᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛɪ́ᴄʜ ᴅᴀ̀ʏ ᴄᴏ̣̂ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴛʜɪ́ᴄʜ đɪ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ. Nɢᴏɴ ᴛʜɪ̀ ᴍᴀ̀ʏ ᴠᴏ̂ đᴀ̂ʏ ɴᴇ̀. Cᴏ́ ᴅɪ̣ᴘ ᴛᴀᴏ ʜᴇ̣ɴ ᴍᴀ̀ʏ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴏ́ ᴛᴀ́ɴ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̃ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴜ̛́ đᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴏ̂̀ɪ đᴏ́ ᴄʜᴏ̃ ᴍᴏ̃ᴍ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ. Đᴏ̂̀ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴅᴀ̣ʏ!”.

Tʜᴇᴏ Tʀɪ́ Tʜᴜ̛́ᴄ Tʀᴇ̉

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button