Cộng Đồng Mạng

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ đᴀᴜ xᴏ́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ 11 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴏ̛̉ Nᴀᴍ Đɪ̣ɴʜ: “Cʜᴀ́ᴜ ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̉ᴏ ʟᴀ̆́ᴍ, ɴɢʜɪ̉ ʜᴏ̣ᴄ ʟᴀ̀ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ɴᴀ̂́ᴜ ᴄᴏ̛ᴍ ᴄʜᴏ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣”

“Hᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴏ̛̣ xᴀ̂ʏ, ᴍᴀ̂́ʏ ɴɢᴀ̀ʏ ɴɢʜɪ̉ ʜᴏ̣ᴄ, ᴄʜᴀ́ᴜ T. ᴋʜᴏ̂ɴɢ đɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴍᴀ̀ ᴛʀᴏ̂ɴɢ ɴᴏᴍ ɴʜᴀ̀. Đᴇ̂́ɴ ʙᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʟᴀ̣ɪ ɴᴀ̂́ᴜ ᴄᴏ̛ᴍ, đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴇ̂̀ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ đᴀ̃ ᴄᴏ́ sᴀ̆̃ɴ ᴄᴏ̛ᴍ ᴄᴀɴʜ đᴇ̂̉ ᴀ̆ɴ”, ʙᴀ́ᴄ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

Cʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̉ᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ xᴏ́ᴍ
Cʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 25/4, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴏ̉ɪ ᴛʜᴀ̆ᴍ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ Q. (ᴛʜᴏ̂ɴ Tʀᴜ̛̣ᴄ Mʏ̃, xᴀ̃ Yᴇ̂ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Ý Yᴇ̂ɴ, Nᴀᴍ Đɪ̣ɴʜ), ᴅᴏ̣ᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ Q., ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀᴜ xᴏ́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴜ̛̣ ʀᴀ đɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ T.. (11 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ʙɪ̣ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴠɪ̀ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ 16 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋᴇ́ᴛ sᴀ̆́ᴛ).

“Bᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ, xᴏ́ᴛ xᴀ ǫᴜᴀ́, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. Cʜᴀ́ᴜ T. ʟᴀ̀ đᴜ̛́ᴀ ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̉ᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ xᴏ́ᴍ ɴᴀ̀ʏ…” – ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴄᴀ̂́ᴛ ʟᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴏ̉ɪ ᴛʜᴀ̆ᴍ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ Q..

Người thân đau xót trước cái chết của cháu bé 11 tuổi ở Nam Định: Cháu hiếu thảo lắm, nghỉ học là ở nhà nấu cơm cho bố mẹ - Ảnh 1.

Hᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ xᴏ́ᴛ xᴀ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴀ́ᴜ T.

“Cʜᴀ́ᴜ T. ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʟᴀ̀ đᴜ̛́ᴀ ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̉ᴏ, ʙᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴋᴇ̂̉ ʙᴏ̂́ ᴍᴜᴀ ᴄʜᴏ ᴛʜᴜ̀ɴɢ sᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴍᴀɴɢ sᴀɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴜ ʙᴀ̀. Đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ɴɢᴏᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴇ̂́, sᴀᴏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛᴀɪ ʜᴏ̣ᴀ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ…”, ʙᴀ̀ Kʜ. xᴏ́ᴛ xᴀ ɴᴏ́ɪ ɴᴏ́ɪ.

“Cʜᴀ́ᴜ ᴛʀᴀɪ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴀ́ᴜ T. ɴᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢʜᴇ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴇɴ T. ʟᴀ̀ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ɴɢᴏᴀɴ, ᴛʀᴏ̀ ɢɪᴏ̉ɪ. Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ ᴄʜᴀ́ᴜ T. ᴄᴏ̀ɴ ʀᴜ̉ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ sᴀɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴍᴀ̀ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̣ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ…”, ʙᴀ̀ L., ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ xᴜ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ ᴋᴇ̂̉.

Tʜᴇᴏ sᴜ̛̣ ᴄʜɪ̉ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛɪ̀ᴍ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ Q., ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴏɴ, ɴᴀʏ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴀɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Tɪᴇ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̣ᴄ ʜɪᴇ̂́ᴜ, ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋʜᴏ́ᴄ ɴᴀ̂́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ xᴏᴀ́ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴏ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂́ɴ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ sᴜ̛̣ xᴏ́ᴛ xᴀ ᴋʜᴏ́ ᴛᴀ̉ xɪᴇ̂́ᴛ.

Tʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʙᴇ̂ɴ ʟɪɴʜ ᴄᴜ̛̃ᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ, ᴀɴʜ Q. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʟᴇ̂ɴ ʟᴏ̛̀ɪ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ ʟᴀ̂ᴜ ᴀɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴋʜᴏ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣ɴ: “Cʜᴀ́ᴜ ᴍᴀ̂́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ, đᴀᴜ xᴏ́ᴛ ǫᴜᴀ́, ᴄʜɪ̉ ᴍᴏɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴏ̛́ᴍ đᴜ̛ᴀ ʜᴜɴɢ ᴛʜᴜ̉ ʀᴀ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ”.

Người thân đau xót trước cái chết của cháu bé 11 tuổi ở Nam Định: Cháu hiếu thảo lắm, nghỉ học là ở nhà nấu cơm cho bố mẹ - Ảnh 2.

Cᴏɴ ɴɢᴏ̃ ɴʜᴏ̉ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ T.

Cʜɪ̣ Dᴀ̣̂ᴜ (ʙᴀ́ᴄ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ T.) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀ́ sᴏ̂́ᴄ, ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴜ̛̣ ʀᴀ đɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ. Cʜᴀ́ᴜ T. ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴜ́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴏ̀ɴ 3 ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ. Tᴜ̛̀ ɴʜᴏ̉ T. đᴀ̃ ʟᴀ̀ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ɴɢᴏᴀɴ, ʜɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ᴍᴀ̀ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ʙᴇ̂̀ ᴛʀᴇ̂ɴ.

“Cᴏ́ ǫᴜᴀ̀ ɢɪ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴀɴɢ sᴀɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴜ ʙᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀ̆ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ. Aɴʜ ᴄᴜ̛́ đɪ ʜᴏ̉ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ǫᴜʏ́ ᴄʜᴀ́ᴜ. Cʜᴀ́ᴜ đᴀ̃ ᴍᴀ̂́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏɴɢ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ sᴏ̛́ᴍ đᴜ̛ᴀ ᴋᴇ̉ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ”, ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴅᴜ̛́ᴛ ʟᴏ̛̀ɪ, ᴅᴏ̀ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢᴏ̀ ᴍᴀ́ ᴄʜɪ̣ Dᴀ̣̂ᴜ.

Đᴜ̛ᴀ ᴛᴀʏ ɢᴀ̣ᴛ ɢɪᴏ̣ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ, ᴄʜɪ̣ Dᴀ̣̂ᴜ ᴋᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ: “Hᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴏ̛̣ xᴀ̂ʏ, ɴɢʜɪ̉ ʜᴏ̣ᴄ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ T. ᴋʜᴏ̂ɴɢ đɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴍᴀ̀ ᴛʀᴏ̂ɴɢ ɴᴏᴍ ɴʜᴀ̀. Đᴇ̂́ɴ ʙᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʟᴀ̣ɪ ɴᴀ̂́ᴜ ᴄᴏ̛ᴍ, đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴇ̂̀ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ đᴀ̃ ᴄᴏ́ sᴀ̆̃ɴ ᴄᴏ̛ᴍ ᴄᴀɴʜ đᴇ̂̉ ᴀ̆ɴ”.

Cᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢʜɪ̉, T. ʟᴀ̣ɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴏ̂ɴɢ ɴᴏɴ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ sᴀ́ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ 7 ɴɢᴀ̀ʏ 24/4, ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴɢᴀ̀ʏ đɪ̣ɴʜ ᴍᴇ̣̂ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ xᴀ̂́ᴜ sᴏ̂́. Cʜᴀ́ᴜ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋᴇ̉ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ʜᴀ̆́ɴ ʀᴀ ᴛᴀʏ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴅᴀ̃ ᴍᴀɴ.

Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ
Tʜᴇᴏ ᴄʜɪ̣ Dᴀ̣̂ᴜ, ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ Đ.V. Q. (ɴɢᴏᴀ̀ɪ 40 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴠᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ǫᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ. Nɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ T. ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ.

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ɴɢʜɪ ɴᴀ̀ʏ. Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ, ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ UBND xᴀ̃ Yᴇ̂ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ, Q. ʙɪ̣ ᴄᴀ̂ᴍ, đɪᴇ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛɪ́ɴʜ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴠᴀ̣̆ᴛ.

Người thân đau xót trước cái chết của cháu bé 11 tuổi ở Nam Định: Cháu hiếu thảo lắm, nghỉ học là ở nhà nấu cơm cho bố mẹ - Ảnh 3.

Nɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴇɴ ɴᴇ̂ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ Q. ᴄᴀ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂̀ɴɢ 2.

Tʜᴇᴏ ᴛʜᴇᴏ ᴠɪ̣ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙᴏ̛̉ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ.

Tʜᴇᴏ ᴠɪ̣ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 9ʜ sᴀ́ɴɢ 24/4, ᴅᴏ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴄᴏ́ ǫᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ʙɪ̣ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ɴᴇ̂ɴ ɴᴀ̆́ᴍ ʀᴏ̃ ʟɪ̣ᴄʜ sɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ.

Lᴜ́ᴄ 11ʜ30, ᴋʜɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ đᴇ̂́ɴ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴇ̂́ ʀᴀ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀ̆́ᴍ đᴀ̃ ʙɪ̣ xᴀ́ᴏ ᴛʀᴏ̣̂ɴ. Cᴏ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴍ. Cʜᴀ́ᴜ T. đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀ̆́ᴍ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ đᴀ̃ ʙᴏ́ᴘ ᴄᴏ̂̉ ʀᴏ̂̀ɪ ᴅɪ̀ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜᴀ̣̂ᴜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ.

Tʜᴇᴏ ᴠɪ̣ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ UBND xᴀ̃, ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴏ̛̉ xᴏ́ᴍ ᴄᴀ̣ɴʜ ɴʜᴀ̀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ. Bɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴏ̛̣ xᴀ̂ʏ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ʙɪ̣ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ.

“Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ. Đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ᴛᴜ́ᴄ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ đᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ” – ᴠɪ̣ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ xᴜ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button