Đời Sống - Xã Hội

Hᴇ̣ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ đᴇ̂̉ ᴛʀᴀ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴛʀᴀɴɢ ᴄ.ᴜ̛.ᴏ̛̃.ɴ.ɢ. ᴅ.ᴀ̂.ᴍ, ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ

“Aɴʜ ɢɪ.ᴇ̂́.ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴏ̂̀ɪ, đᴀɴɢ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʀᴏ̂́ɴ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ”, ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ʜᴀ̆ᴍ ᴅ.ᴏ̣.ᴀ ᴇ́.ᴘ ɴᴀ̣.ɴ ɴʜ.ᴀ̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̛..ᴏ̛̃.ɴɢ ᴅ.ᴀ̂.ᴍ.
Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ, ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴀ́ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Cᴏ̛ Lᴏɴɢ, Đᴀ̀ɪ Lᴏᴀɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴘʜᴀ́ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ʜᴏ̣ Cᴀᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ.

Tʜᴇᴏ ɴʜᴜ̛ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʜᴏ̣ Cᴀᴏ, ɴᴀᴍ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴜ Kɪᴍ Sᴏ̛ɴ; ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ Tʀᴀ̂̀ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̉ɴʜ Pɪɴɢ Dᴜɴɢ. Kʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ 9 ɴᴀ̆ᴍ 2020, ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴʜᴀᴜ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̣ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ʏᴇ̂ᴜ đᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Tʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ, Cᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ʟᴀ̂́ʏ ʟʏ́ ᴅᴏ sᴜ̛̉ᴀ xᴇ, ɴᴏ̛̣ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴅɪ̀, ʙɪ̣ ᴠɪᴇ̂ᴍ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đɪ ᴍᴏ̂̉ đᴇ̂̉ ᴠᴀʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ. Tʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴋᴇ̂, Cᴀᴏ ᴠᴀʏ ᴄʜɪ̣ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ 23 ʟᴀ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂̉ɴɢ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ 136.800 Tᴀ̂ɴ Đᴀ̀ɪ Tᴇ̣̂ TWD (ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 100 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ). Tʜᴀ̂́ʏ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ʙᴀ̂́ᴛ ᴏ̂̉ɴ, ᴄʜɪ̣ Tʀᴀ̂̀ɴ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ʏ́ đɪ̣ɴʜ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴀ̆́ᴛ đᴜ̛́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ. Bɪᴇ̂́ᴛ ᴛɪɴ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ, Cᴀᴏ ʟᴜ̛̀ᴀ ʜᴇ̣ɴ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴᴏ́ɪ đᴜ̛ᴀ ᴄʜɪ̣ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴛɪ̀ᴍ ᴍᴇ̣ ʟᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴀ̉ ɴᴏ̛̣.

Nɢᴀ̀ʏ 25/11/2020, ᴄʜɪ̣ Tʀᴀ̂̀ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴀ̀ ʟᴇ̂ɴ ɢᴀ Tᴀɪᴘᴇɪ ɢᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, sᴀᴜ đᴏ́ ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ đᴀ́ᴘ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̀ᴜ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ʜᴏ̣ Cᴀᴏ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴀ́ɪ xᴇ đᴜ̛ᴀ ᴄʜɪ̣ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̀ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ.

Vᴜ̛̀ᴀ đᴇ̂́ɴ ɴᴏ̛ɪ, Cᴀᴏ ʟɪᴇ̂̀ɴ đᴇ ᴅᴏ̣ᴀ ɴᴏ́ɪ “ᴛᴏ̂ɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴏ̂̀ɪ, đᴀɴɢ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʀᴏ̂́ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ” ʀᴏ̂̀ɪ ᴇ́ᴘ ᴄʜɪ̣ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ 19.000 TWD (ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 15 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ) ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂ᴍ 1000 TWD (ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 800 ɴɢʜɪ̀ɴ đᴏ̂̀ɴɢ) ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ.

Nʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, Cᴀᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đᴇ ᴅᴏ̣ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɢɪᴀ̉ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ʀᴜ́ᴛ ᴅᴀᴏ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ́ɪ ʀᴀ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴏ̛̉ đᴏ́, ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ xᴏɴɢ Cᴀᴏ ʙᴏ́ᴘ ᴄᴏ̂̉ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴇ́ᴘ ᴄʜɪ̣ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ 10.000 TWD (ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 8 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ). Cᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ sᴏ̛̣ ᴄʜɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʜᴏ̣ Cᴀᴏ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ. Vᴇ̂̀ sᴀᴜ, ᴄʜɪ̣ Tʀᴀ̂̀ɴ ʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴋʜᴜ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴛʀᴀɴɢ đᴇ̂́ɴ đᴏ̂̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ đᴏ́ ʙᴀ́ᴏ ᴀ́ɴ.

Tᴏ̀ᴀ ᴀ́ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ, ᴠᴀ̀ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ đᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ. Hᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴀ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴛᴜ̛ ʟᴏ̛̣ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ, ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠɪ̀ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴍᴀ̃ɴ ʜᴀᴍ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ, xᴀ̂ᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ, ɢᴀ̂ʏ ᴛᴏ̂̉ɴ ʜᴀ̣ɪ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ, ʟᴏ̛̣ɪ ɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ. Tᴏ̀ᴀ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴀ́ɴ 12 ɴᴀ̆ᴍ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴀ̀ 1 ɴᴀ̆ᴍ 2 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴛᴏ̂̉ɴɢ 13 ɴᴀ̆ᴍ 8 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜ̀.

Tʜᴇᴏ Cʜɪɴᴀᴛɪᴍᴇs, ET Tᴏᴅᴀʏ Nᴇᴡs

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button