Cộng Đồng Mạng

Kɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̛ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴀ̂̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ, ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴᴀ̣ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ đᴀɴɢ ɴʜᴀ̣̂ᴜ đᴇ̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ.
Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 0ʜ sᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 26/4 ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴀ̀ɴʜ, Bɪ̀ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ Hᴏ̀ᴀ B (Bɪ̀ɴʜ Tᴀ̂ɴ. Tᴘ. Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ Mɪ̀ɴʜ) ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴅᴀ̂ɴ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ.

Tʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ đᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴘʜᴜ̣ ʜᴏ̂̀ ɴʜᴀ̀ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴄᴏ́ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ. Kʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̃ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪ̀ sᴀᴏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ɴɢᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴀ̂̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴅᴏ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ǫᴜᴀ́ ɴᴀ̣̆ɴɢ ʟᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ.

Kʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴɢᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴀ̂̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button