Cộng Đồng Mạng

Bɪ̣ Hᴏᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ ‘ᴛʀᴀ ɢᴏᴏɢʟᴇ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ’ ᴄʜᴀ̂́ᴍ 4 đɪᴇ̂̉ᴍ ɴʜᴀɴ sᴀ̆́ᴄ, ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ‘đᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉’

‘Qᴜʏ́ ᴠɪ̣ ɴʜɪ̀ɴ Hᴏᴀ Hᴀ̣̂ᴜ xᴏɴɢ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴄᴏɪ ᴄᴏ́ ᴏ́ɪ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ? Rɪᴇ̂ɴɢ ᴀɪ ᴄʜᴜ̛́ ʀɪᴇ̂ɴɢ Hᴏᴀ Hᴀ̣̂ᴜ ɴᴀ̀ʏ, ɴᴏ́ɪ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ xᴀ́ᴄʜ ᴅᴇ́ᴘ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂́ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴄʜᴜ̛ᴀ?’, ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ‘đᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉’ ᴛʀᴏɴɢ đᴏᴀ̣ɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴍᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ.

Nɢᴀ̀ʏ 26/4 ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ – ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ” ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ xᴏᴀʏ ǫᴜᴀɴʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴜ̀ᴍ xᴜ̀ᴍ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ ᴠᴏ̛́ɪ “ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʏ” Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ.

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ đᴏᴀ̣ɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɴᴀ̀ʏ, ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ sᴜ̛̣ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̣ xᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̣ᴘ, Hᴏᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ Kɪᴍ Tʀᴀɴɢ.

Tʜᴇᴏ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴠɪ̀ ʟɪ́ ᴅᴏ ɢɪ̀ ᴍᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ 1 đᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍɪ̉ᴀ ᴍᴀɪ ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ xᴇ́ᴛ ɴʜᴀɴ sᴀ̆́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ᴄʜɪ̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 4 đɪᴇ̂̉ᴍ.


Bᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ đᴏᴀ̣ɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ʜᴏ̂ᴍ 26/4 ᴄᴏ́ ɴʜᴀ̆́ᴄ đᴇ̂́ɴ Hᴏᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ Kɪᴍ Tʀᴀɴɢ ᴄʜᴇ̂ ʙᴀɪ ɴʜᴀɴ sᴀ̆́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀.
“Gᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̆́ᴍ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣, ᴛᴏ̂ɪ 50 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴄᴏ́ 4 đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ, ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ đɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴅᴀ̂ᴜ ʟᴜᴏ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ. Bᴏ̂̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴇᴍ ᴛᴇ̂ɴ Tʀᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ɴᴀ̀ᴏ đᴏ́, ᴛᴜ̛̣ xᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̀ Hᴏᴀ Hᴀ̣̂ᴜ ᴍᴀ̀ ᴠᴏ̂ ᴅᴀɴʜ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴏ̂́ᴛ. Qᴜʏ́ ᴠɪ̣ ɴʜɪ̀ɴ ᴄᴏɪ ɴᴇ̀, Hᴏᴀ Hᴀ̣̂ᴜ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴀ̂́ᴍ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ 4 đɪᴇ̂̉ᴍ ᴀ̀. Bᴀ̉ ɴᴏ́ɪ ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ ᴍᴀ̀ “Cʜɪ̣ ʜᴀɪ ɴɢʜᴇ xᴏɴɢ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴜ̛́ᴀ ᴍᴀ́ᴜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̣ᴘ Kɪᴍ Tʀᴀɴɢ: Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪ̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 4 đɪᴇ̂̉ᴍ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀɴ sᴀ̆́ᴄ”.

Tᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ đɪ ᴛʜɪ Hᴏᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ đᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴀ̂́ᴍ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ 4 đɪᴇ̂̉ᴍ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀɴ sᴀ̆́ᴄ. Qᴜʏ́ ᴠɪ̣ ɴʜɪ̀ɴ Hᴏᴀ Hᴀ̣̂ᴜ xᴏɴɢ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴄᴏɪ ᴄᴏ́ ᴏ́ɪ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ? Rɪᴇ̂ɴɢ ᴀɪ ᴄʜᴜ̛́ ʀɪᴇ̂ɴɢ Hᴏᴀ Hᴀ̣̂ᴜ ɴᴀ̀ʏ, ɴᴏ́ɪ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ xᴀ́ᴄʜ ᴅᴇ́ᴘ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂́ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴄʜᴜ̛ᴀ?


“Rɪᴇ̂ɴɢ ᴀɪ ᴄʜᴜ̛́ ʀɪᴇ̂ɴɢ Hᴏᴀ Hᴀ̣̂ᴜ ɴᴀ̀ʏ, ɴᴏ́ɪ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ xᴀ́ᴄʜ ᴅᴇ́ᴘ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂́ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴄʜᴜ̛ᴀ?”, ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ.
“Hᴏᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ ɢɪ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɢᴏ̛́ᴍ. Hᴏᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ ɢɪ̀ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ, Hᴏᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ Kɪᴍ Tʀᴀɴɢ ᴍᴀ̀ ᴠᴏ̂ Gᴏᴏɢʟᴇ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́. Đᴀ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̣ɪ xᴏɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ đᴜ̛ᴀ 1 ᴄᴏɴ ʙᴀ́ɴʜ ʙᴇ̀ᴏ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴀ́ɴʜ. Cᴏ́ ᴛᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄʜ ɢɪ̀ ᴍᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴇᴍ ᴜ̛́ᴀ ᴍᴀ́ᴜ?”, ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴏɴɢ đᴏᴀ̣ɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ Hᴏᴀ Hᴀ̣̂ᴜ ᴄʜᴀ̂́ᴍ 4/10 đɪᴇ̂̉ᴍ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀɴ sᴀ̆́ᴄ, ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ ʜᴏ̉ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴇᴍ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ̂́ᴍ ᴍɪ̀ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ đɪᴇ̂̉ᴍ?

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ɢᴀ̣ᴏ ᴄᴏ̣̂ɪ ɴʜᴜ̛ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ, Tʜᴀɴʜ Hᴀ̀, Kʏ̀ Dᴜʏᴇ̂ɴ… ᴠᴀ̀ ɴᴏ́ɪ “đᴀ́ᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃”. Pʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ ᴛᴜ̛̀ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜᴇᴏ đᴜᴏ̂̉ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ. Cᴀ sɪ̃ Bᴀ̉ᴏ Aɴʜ, Mɪɴʜ Qᴜᴀ̂ɴ, NSƯT Tʀɪ̣ɴʜ Kɪᴍ Cʜɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̛̣ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ Tʀᴀɴɢ Kʜᴀ̀ɴ đᴇ̂̀ᴜ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ “đᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉” ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ.

Tʀᴏɴɢ đᴏ́, ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋᴇ̂̉ đᴇ̂́ɴ ᴍᴀ̀ɴ “đᴀ̂́ᴜ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ” ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄᴜ̛̣ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ Tʀᴀɴɢ Kʜᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ. Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴋʜɪ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ đᴀ̃ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́: “Tᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ᴅɪ̣ᴘ ʜᴇ̣ɴ ᴄᴏ̂ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴏ́ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴀ́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ ᴠᴏ̛̃ ᴍᴀ̣̆ᴛ, ᴄᴏ̂ đᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴏ̂̀ɪ đᴏ́ ᴄʜᴏ̃ ᴍᴏ̃ᴍ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ!”.


Mᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄᴜ̛̣ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ
Tʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴠᴀ̀ᴏ sᴀ́ɴɢ 24/4, ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴇ̂ɴ Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ ᴋʜᴀ́ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ᴠᴀ̀ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ: “Bᴜ̛̃ᴀ ɴᴀʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴅᴀ̣ʏ, ɴᴏ́ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɢᴏ̛́ᴍ ʜᴇ̂́ᴛ. Aɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̂ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ đᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ xᴜɪ, ᴠᴏ̂ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̛̣ ɴʜᴜ̛ ᴄᴏ̂. Nʜɪ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂ ᴄᴏɪ, ᴄᴏ̂ ɴᴏ́ɪ ᴄᴏ̂ ʟᴀ̀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ?”.

Sᴀᴜ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ʟᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ, ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 24/4 ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ: “Eᴍ sᴏ̛̣ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴇᴍ sᴏ̛̣ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴇᴍ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴀ̣”. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ɴɢᴀ̂̀ᴍ ᴀ́ᴍ ᴄʜɪ̉ ɢᴜ̛̉ɪ đᴇ̂́ɴ ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ đᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ʟᴏ̛́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ!

BÀI VIẾT

Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Lɪɴʜ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button