Cộng Đồng Mạng

Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ: Pʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ̂́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ ᴠᴜ̛́ᴛ ʙᴏ̉ ʙᴇ̂ɴ ᴠᴇ̣̂ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ǫᴜᴀ̂́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ, đᴀɴɢ ᴘʜᴀ̂ɴ ʜᴜ̉ʏ ɴᴀ̣̆ɴɢ ʙɪ̣ ᴠᴜ̛́ᴛ ʙᴏ̉ ʙᴇ̂ɴ ᴠᴇ̣̂ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ 26/4, ᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Xᴜᴀ̂ɴ Tᴏᴀ̀ɴ – Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Qᴜᴀ́ɴ Bᴀ̀ᴜ (TP Vɪɴʜ, Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʀᴏ̃ ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ᴏ̛̉ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Qᴜᴀ́ɴ Bᴀ̀ᴜ.

Nghệ An: Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông quấn chiếu bị vứt bỏ bên vệ đường - Ảnh 1.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ.

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 8ʜ30 sᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Qᴜᴀ́ɴ Bᴀ̀ᴜ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ǫᴜᴀ̂́ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜ̣ɪ ᴄᴏ̉ ᴠᴇɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ.

“Tʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ɴᴀᴍ ɢɪᴏ̛́ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ǫᴜᴀ̂́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ. Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ đᴀ̃ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ đᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ”, ᴏ̂ɴɢ Tᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ.

Nghệ An: Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông quấn chiếu bị vứt bỏ bên vệ đường - Ảnh 2.

Lᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ.

Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button