Cộng Đồng Mạng

Bᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴏ̛̉ Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂́ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴄᴜ̛̉ᴀ, sᴀ̀ᴍ sᴏ̛̃ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴜ̛̃ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍᴏ̂̉ xᴏɴɢ, ᴄʜᴀ́ᴜ L. đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣. Đᴇ̂́ɴ ɢᴀ̂̀ɴ 12ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 6/4, ᴀɴʜ C. ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʜᴏ̂́ᴛ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʙɪ̣ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ Pʜ. sᴀ̀ᴍ sᴏ̛̃.
Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ Cᴏ̂ɴɢ Lʏ́ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴍᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴀɴʜ ᴀɴʜ T.V.C (SN 1977, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Tᴀ̂ɴ Kʜᴀ́ɴʜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Pʜᴜ́ Bɪ̀ɴʜ, Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ) đᴀ̃ ᴄᴏ́ đᴏ̛ɴ ɢᴜ̛̉ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Pʜᴜ́ Bɪ̀ɴʜ, ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ T.H.L (SN 2004) ʙɪ̣ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ Đ. V.Pʜ., (Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Pʜᴜ́ Bɪ̀ɴʜ) ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴀ́ᴍ ʙᴇ̣̂ɴʜ đᴇ̂̉ đᴇ̂̉ ᴏ̂ᴍ, ʜᴏ̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ…
Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴜ̛ᴀ 31/3, ᴄʜᴀ́ᴜ L. ʙɪ̣ đᴀᴜ ʙᴜ̣ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴜ̛ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Pʜᴜ́ Bɪ̀ɴʜ đᴇ̂̉ ᴋʜᴀ́ᴍ. Sᴀᴜ đᴏ́, ᴄʜᴀ́ᴜ L. đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂̉ɴ ǫᴜᴀ́ɴ ᴠɪᴇ̂ᴍ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̉ đɪ̣ɴʜ ᴍᴏ̂̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̂̉ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ L. ʟᴀ̀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ Pʜ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍᴏ̂̉ xᴏɴɢ, ᴄʜᴀ́ᴜ L. đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣. Đᴇ̂́ɴ ɢᴀ̂̀ɴ 12ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 6/4, ᴀɴʜ C. ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʜᴏ̂́ᴛ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʙɪ̣ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ Pʜ. sᴀ̀ᴍ sᴏ̛̃.

Bác sĩ ở Thái Nguyên bị tố chốt cửa, sàm sỡ thiếu nữ 16 tuổi ngay trong phòng bệnh - Ảnh 1.

Bᴀ́ᴄ sɪ̃ Pʜ. ᴋʜᴏᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴄʜᴀ̆́ᴘ ᴛᴀʏ xɪɴ ᴄʜᴀ́ᴜ T.H.L ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ (Ảɴʜ: Cᴏ̂ɴɢ ʟʏ́)

“Ôɴɢ Pʜ. ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴄᴏɴ sᴏ̛̣ ǫᴜᴀ́ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ đᴀ̂̉ʏ ᴏ̂ɴɢ Pʜ. ʀᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴀ̣ʏ ʀᴀ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏɴ ᴍᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ́ᴀ ᴛʀᴀ́ɪ ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ. Cᴏɴ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ đᴜᴏ̂̉ɪ ᴏ̂ɴɢ Pʜ. đɪ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ. Kʜɪ ᴏ̂ɴɢ Pʜ. ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄᴏɴ đᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ”, ʙᴀ́ᴏ Cᴏ̂ɴɢ Lʏ́ ᴅᴀ̂̃ɴ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ L.

Tʜᴇᴏ ᴀɴʜ C., ᴋʜɪ ᴀɴʜ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ Pʜ. ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴛᴀʏ ᴄʜᴀ́ᴜ L. ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴏ̂ᴍ ʜᴏ̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ. Sᴀᴜ đᴏ́, ᴠɪ̣ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴠᴀ̀ ᴍᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴀɴʜ T.V.C, ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 8/4, ᴏ̂ɴɢ Pʜ. ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ɢᴀ̣̆ᴘ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ đᴇ̂̉ xɪɴ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ đᴇ ᴅᴏ̣ᴀ sᴇ̃ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ.

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴛᴏ̂́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 27/4, ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ PV Bᴀ́ᴏ Đᴀ̂́ᴛ Vɪᴇ̣̂ᴛ, đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Pʜᴜ́ Bɪ̀ɴʜ (Tʜᴀ́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

“Vɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴇ̂ɴ Sᴏ̛̉ Y ᴛᴇ̂́ ᴠᴀ̀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Pʜᴜ́ Bɪ̀ɴʜ. Cᴏ̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɴᴀ̆̀ᴍ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ. Vɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ Đ. V.Pʜ. ᴄᴏ́ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ sᴀ̀ᴍ sᴏ̛̃ ɴᴜ̛̃ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃”, ʙᴀ́ᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ ʟᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̣ đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ Đ.V.Pʜ. đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ 2 ᴄᴏɴ. Tʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ Pʜ. đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ʟᴀ̀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ɢɪᴏ̉ɪ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button