Cộng Đồng Mạng

Vᴏ̛̣ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɢᴀ̂̀ɴ đᴜ̛́ᴛ ʟɪ̀ᴀ ᴄᴀ́ɴʜ ᴛᴀʏ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ sᴀ́ᴛ

Nɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, Lᴜ̛ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ đᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜᴇ́ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Nɢᴀ̀ʏ 28/4, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Bᴇ̂́ɴ Lᴜ̛́ᴄ, ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ, ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ Tʜᴀ́ɪ Nɢᴏ̣ᴄ Lᴜ̛ᴜ (36 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Tʜᴇᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, sᴀ́ɴɢ 27/4, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Tʜᴀɴʜ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (52 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢᴜ̣ xᴀ̃ Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴏ̀ᴀ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Bᴇ̂́ɴ Lᴜ̛́ᴄ) đᴇ̂́ɴ xᴀ̂ʏ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴇɴ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̀ɴɢ xᴀ̃.

Tʜᴀ́ɪ Nɢᴏ̣ᴄ Lᴜ̛ᴜ (36 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴏ̛̉ ɢᴀ̂̀ɴ đᴏ́) ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴇ̂ɴ đᴇ̂́ɴ ʜᴏ̉ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴀ̃ɪ ᴠᴀ̃, Lᴜ̛ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ ᴄʜᴇ́ᴍ ʙᴀ̀ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴜ̀ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ. Cᴏ̀ɴ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʙɪ̣ 3 ᴠᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴇ́ᴍ, ᴄᴀ́ɴʜ ᴛᴀʏ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ đᴜ̛́ᴛ ʟɪ̀ᴀ.

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ sᴀᴜ đᴏ́ đᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ Lᴜ̛ᴜ, ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button