Cộng Đồng Mạng

Xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ xᴇ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴄᴀ́ɴ ǫᴜᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̣ ᴏ̂ɴɢ 90 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ

Đᴀɴɢ đɪ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴜ̣ ᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ đᴀ̂ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴀ̂ʏ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ, ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ đᴀ̃ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Vᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 3ʜ sᴀ́ɴɢ 28/4 ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴀ́ɴʜ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Hᴀ̀ Tɪ̃ɴʜ, đᴏᴀ̣ɴ ǫᴜᴀ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴀ̣̂ɴ Tᴏ̂̉ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ 15, ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̣ᴄʜ Hᴀ̀ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀ̣ᴄʜ Hᴀ̀).

Tʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴜ̣ Mᴀɪ Qᴜᴀɴɢ B. (SN 1932, ᴛʀᴜ́ ᴏ̛̉ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̣ᴄʜ Hᴀ̀) ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴅᴀ̣̂ʏ ᴠᴀ̀ đɪ ʙᴏ̣̂ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴀ́ɴʜ. Cᴜ̣ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄᴀ́ɴ ǫᴜᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃. Sᴀᴜ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴀ̀ ʙᴏ̉ đɪ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ.

Cʜᴜ̉ Cᴀᴍʀʏ ᴠᴜ̛̀ᴀ đᴀ̆ɴɢ ʙᴀ́ɴ xᴇ, ᴠᴀ̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ sᴀᴜ đᴀ̃ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴋɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀᴏ ᴛᴏ̂́ᴄ
Nʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴏᴀ̣ɴ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʀɪ́ᴄʜ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴛᴜ̛̀ xᴇ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ. Tᴜ̛̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ xᴇ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴄᴀ́ɴ ǫᴜᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̣ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪ́ɴʜ xᴀ́ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ɢᴀ̂ʏ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ.

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ xᴇ ᴄᴀ́ɴ ǫᴜᴀ ᴄᴜ̣ 90 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button