Cộng Đồng Mạng

Ô ᴛᴏ̂ ʟᴀ̣ đᴏ̂̃ ᴄʜᴀ̆́ɴ ɴɢᴀɴɢ ᴄᴜ̛̉ᴀ, ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̀ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴋɪ̀ᴍ ᴄᴀ̣̂ʏ ʙɪᴇ̂̉ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴀɴɢ đɪ

Hᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ đᴀɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ.
Mᴏ̛́ɪ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ “xᴜ̛̉ ʟʏ́” xᴇ đᴏ̂̃ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ʟᴏ̛́ɴ ᴛᴜ̛̀ sᴏ̂́ đᴏ̂ɴɢ.

Tʜᴇᴏ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ đᴏ̂̃ ᴄʜᴀ̆́ɴ ʟᴏ̂́ɪ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀. Vɪ̀ ǫᴜᴀ́ ᴛᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀ̣̂ɴ, ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̀ đᴀ̃ ᴍᴀɴɢ ᴋɪ̀ᴍ ʀᴀ ᴛʜᴀ́ᴏ ʙɪᴇ̂̉ɴ sᴏ̂́, sᴀᴜ đᴏ́ ɢɪᴀ̂́ᴜ ʀᴀ đᴀ̆̀ɴɢ sᴀᴜ ʙᴜ̣ɪ ᴄᴀ̂ʏ ᴄʜᴜᴏ̂́ɪ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ. Xᴏɴɢ xᴜᴏ̂ɪ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ đɪ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ᴋɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ́ᴏ ʙɪᴇ̂̉ɴ sᴏ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ xᴇ ᴄʜᴀ̆́ɴ ɴɢᴀɴɢ ᴄᴏ̂̉ɴɢ ɴʜᴀ̀

Kʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴄʜᴜ̉ xᴇ ᴄᴏ́ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ sᴜ̛̣ “ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ʜᴜ̣ᴛ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴠᴀ̀ ʜᴀɪ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄʜ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ɴᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴄʜᴜ̉ đᴀɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button