Đời Sống - Xã Hội

Tᴜ̛̣ xᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̀ đᴀ̣ɪ ᴄᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ʀᴀ ᴛᴜ̀ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴄᴀ̉ ᴅᴀ̃ʏ ᴛʀᴏ̣ đᴀ́ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ, ʙɪ̣ đᴀ̂ᴍ ᴄʜᴇ̂́ᴛ

Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ đᴀ̣ɪ ᴄᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ʀᴀ ᴛᴜ̀, ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ̉ ᴅᴀ̃ʏ ᴛʀᴏ̣ đᴀ́ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ᴜ sᴀʏ , ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ɢᴀ̂ʏ ɢᴏ̂̉ ʀᴏ̂̀ɪ ʙɪ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ đᴀ̂ᴍ ᴄʜᴇ̂́ᴛ.
Kʜᴜʏᴀ 1/5, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Tʜᴜ̉ Đᴜ̛́ᴄ, TP.HCM đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴀɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ̂ɴ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ.

Nᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴀɴʜ Tʀɪ̣ɴʜ Cᴏ̂ɴɢ K (36 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ǫᴜᴇ̂ Tɪᴇ̂ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, Qᴜᴀ̉ɴɢ Nᴀᴍ).

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, Tʀɪ̣ɴʜ Cᴏ̂ɴɢ K, ᴀɴʜ Tʀɪ̣ɴʜ Cᴏ̂ɴɢ N (31 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴇᴍ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ K), ᴀɴʜ S (ɴɢᴏᴀ̀ɪ 40 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ǫᴜᴇ̂ Hᴀ̀ Tɪ̃ɴʜ) ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ sᴏ̂́ 11 ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅᴀ̃ʏ ᴛʀᴏ̣ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴇ̉ᴍ 1127 đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪ̉ɴʜ ʟᴏ̣̂ 43, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Bɪ̀ɴʜ Cʜɪᴇ̂̉ᴜ, TP Tʜᴜ̉ Đᴜ̛́ᴄ.

Sᴀᴜ đᴏ́ ɢɪᴜ̛̃ᴀ K ᴠᴀ̀ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ʙɪ̣ K đᴜᴏ̂̉ɪ đᴀ́ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴀ̣ʏ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴋʜᴜ ᴛʀᴏ̣ đᴇ̂̉ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴛʜᴀ̂ɴ.

Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴀɴʜ S ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ̀ɴ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̛́ɴɢ ᴅᴀ̣̂ʏ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̣ sᴏ̂́ 14B ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ɴɢᴜ̉.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ đᴜᴏ̂̉ɪ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ, K ǫᴜᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ ᴛᴏ̛́ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴀɴʜ S ɢᴀ̂ʏ ɢᴏ̂̉ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ S ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴀ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ. K ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ đɪ ᴠᴇ̂̀, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ sᴀᴜ ʟᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴀɴʜ S ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đᴀ̣̂ᴘ ᴄᴜ̛̉ᴀ, ᴀɴʜ S ʀᴀ ᴍᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴛʜɪ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ xᴏ̂ xᴀ́ᴛ, K ʙɪ̣ S đᴀ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴀ̣ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏᴀ̣ɴ ᴛʜɪ̀ ɢᴜ̣ᴄ xᴜᴏ̂́ɴɢ.

Mᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴʜᴜ̛ɴɢ K ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ đᴏ́. Cᴏ̀ɴ S ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ́.

Nʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ.

Tʜᴇᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ, K ᴍᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ᴜ K ɴᴏ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ đᴀ̣ɪ ᴄᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ʀᴀ ᴛᴜ̀, ᴀɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀ̃ʏ ᴛʀᴏ̣ đᴀ́ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ.

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴏ́ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ S ʟᴀ̀ᴍ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴘʜᴜ̣ ʜᴏ̂̀, sᴏ̂́ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ɴʜ.

Tʜᴇᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TPHCM

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button