Đời Sống - Xã Hội

HCM: Nɢʜᴇ̣ᴛ ᴛʜᴏ̛̉ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴏ̣ɴ ᴛʀᴜ̣ đɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀᴏ ᴛʜᴇ̂́

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜᴏ̂́ᴛ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴇ̀ᴏ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴏ̣̂ᴛ đɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀᴏ ᴛʜᴇ̂́ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴍᴇ́ᴛ.

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 6ʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴇ̉ᴍ 47 đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 17, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Lɪɴʜ Tʀᴜɴɢ, TP. Tʜᴜ̉ Đᴜ̛́ᴄ (TP.HCM) ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʟᴇᴏ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴏ̣̂ᴛ đɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀᴏ ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴀᴏ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴍᴇ́ᴛ ɴᴇ̂ɴ ᴠᴏ̣̂ɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ.

Kʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀɴ ɴɢᴀ̆ɴ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʟᴀ ʜᴇ́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴇ̀ᴏ ʟᴇ̂ɴ ɴɢᴏ̣ɴ ᴛʀᴜ̣ đɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ́ᴛ, ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Nʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, ᴄᴀ́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP. Tʜᴜ̉ Đᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏ̉ᴀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 10ʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃

BÀI VIẾT

Lɪɴʜ Cʜɪ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button