Cộng Đồng Mạng

Kɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ 2 ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ đᴀ̣ᴘ xᴇ ʟᴀᴏ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ xᴇ ʙᴇɴ đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̆ɴɢ xᴀ 15ᴍ

2 ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ đᴀ̣ᴘ xᴇ ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ̣ɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄʜᴜ́ ʏ́, ᴄᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴏ̂́ɪ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ.
Cᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ đᴀ̃ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴏᴀ̣ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴏ̛̉ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ. Tʜᴇᴏ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ, 2 ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ đᴀ̣ᴘ xᴇ đᴇ̀ᴏ ɴʜᴀᴜ ʟᴀᴏ ᴛᴜ̛̀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴀ́ɴʜ ʀᴀ ᴛʀᴜ̣ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂́ᴄ đᴏ̣̂ ɴʜᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ǫᴜᴀɴ sᴀ́ᴛ.

Đᴜ́ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ xᴇ ʙᴇɴ ʟᴀᴏ ᴛᴏ̛́ɪ đᴀ̃ đᴀ̂ᴍ 2 ʙᴇ́ ᴠᴀ̆ɴɢ xᴀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 15ᴍ. Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, 2 ʙᴇ́ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ.

2 ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ đᴀ̣ᴘ xᴇ ʙɪ̣ xᴇ ʙᴇɴ đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̆ɴɢ xᴀ 15ᴍ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button