Đời Sống - Xã Hội

Qᴜᴀ̉ɴɢ Tʀɪ̣: Nᴀᴍ sɪɴʜ ʟᴏ̛́ᴘ 10 ʙɪ̣ sᴇ́ᴛ đᴀ́ɴʜ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴋʏ̀

Kᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴛʜɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴋʏ̀ II, ᴇᴍ G. ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʙᴀ̣ɴ đɪ ʀᴀ ʜᴏ̂̀ Nɢʜɪ̃ᴀ Hʏ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀʏ ʙɪ̣ sᴇ́ᴛ đᴀ́ɴʜ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.
Tᴏ̂́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 10/5, ᴏ̂ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ – Pʜᴏ́ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cᴀᴍ Lᴏ̣̂, ᴛɪ̉ɴʜ Qᴜᴀ̉ɴɢ Tʀɪ̣) xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ sɪɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙɪ̣ sᴇ́ᴛ đᴀ́ɴʜ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ.

Nᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ ᴇᴍ Đᴏᴀ̀ɴ Mɪɴʜ G. (ᴛʀᴜ́ Kʜᴜ ᴘʜᴏ̂́ 7, ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Cᴀᴍ Lᴏ̣̂, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cᴀᴍ Lᴏ̣̂), ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ʟᴏ̛́ᴘ 10A3, Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THPT Cᴀᴍ Lᴏ̣̂.


Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴀᴍ sɪɴʜ G. ʙɪ̣ sᴇ́ᴛ đᴀ́ɴʜ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 16ʜ30 ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀʏ, sᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ʜᴏ̣ᴄ ᴋʏ̀ II, G. ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ ʙᴀ̣ɴ ʀᴜ̉ ɴʜᴀᴜ ʀᴀ ʜᴏ̂̀ Nɢʜɪ̃ᴀ Hʏ (ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Cᴀᴍ Lᴏ̣̂, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cᴀᴍ Lᴏ̣̂, Qᴜᴀ̉ɴɢ Tʀɪ̣) ᴄʜᴏ̛ɪ.

Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cᴀᴍ Lᴏ̣̂ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴜ̛ᴀ ʟᴏ̛́ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ sᴀ̂́ᴍ sᴇ́ᴛ. Kʜɪ ʀᴀ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʙᴏ̛̀ ʜᴏ̂̀, G. ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʙɪ̣ sᴇ́ᴛ đᴀ́ɴʜ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴᴀᴍ sɪɴʜ G. ᴄᴏ́ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ. Bᴏ̂́ ᴍᴀ̂́ᴛ sᴏ̛́ᴍ. Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̃ ᴄᴜ̛̉ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̀ ɴᴀᴍ sɪɴʜ đᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̆ᴍ ʜᴏ̉ɪ, ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʟᴏ ʜᴀ̣̂ᴜ sᴜ̛̣ ᴄʜᴏ ɴᴀᴍ sɪɴʜ G.

NHÃ HOÀN

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button