Đời Sống - Xã Hội

Mᴏ̛̉ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴍᴜ̀ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ̆ɴ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ ᴄᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴘ

Kɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴄᴀ̆ɴ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛̣, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 4 ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ 5 ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ đᴀɴɢ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ ᴛᴜʏ́.
Nɢᴀ̀ʏ 11/5, Pʜᴏ̀ɴɢ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ – Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ɴᴀ̀ʏ đᴀɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴍᴜᴀ ʙᴀ́ɴ, sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ.

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 23 ɢɪᴏ̛̀ 25 ᴘʜᴜ́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ 10/5, Pʜᴏ̀ɴɢ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ̆ɴ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴜ ɴɢʜɪ̉ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ (ʀᴇsᴏʀᴛ) ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Nɢʜɪ Hᴀ̉ɪ (ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Cᴜ̛̉ᴀ Lᴏ̀, Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ) ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ.

Tᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴛᴀɴɢ 9 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ( 4 ɴᴀᴍ, 5 ɴᴜ̛̃) đᴏ̣̂ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴜ̛̀ 24 đᴇ̂́ɴ 33 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ. Tʀᴏɴɢ đᴏ́, ᴄᴏ́ 8 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴜ́ Hᴀ̀ Tɪ̃ɴʜ.


Nʜᴏ́ᴍ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃.

Tᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃ 4 ɢᴏ́ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʙᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ̀ᴜ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ɴɢʜɪ ʟᴀ̀ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ (Kᴇᴛᴀᴍɪɴᴇ) ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴜ̣ đᴇ̂̉ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ.

Qᴜᴀ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ 9 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ.

Qᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ, ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜɪ̣ Qᴜʏ̀ɴʜ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (24 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Hᴀ̀ Hᴜʏ Tᴀ̣̂ᴘ, TP Hᴀ̀ Tɪ̃ɴʜ) ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ́ɴ sᴏ̂́ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ᴄʜᴏ Pʜᴀɴ Mɪɴʜ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ (33 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Lᴇ̂ Mᴀᴏ, TP Vɪɴʜ) đᴇ̂̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

NHÃ HOÀNG

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button