Đời Sống - Xã Hội

Hᴜʏ̀ɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴛᴇ́ ᴛᴀ́ᴛ ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ, ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ʙᴇ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ‘ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ’

Đᴇ̂́ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴀɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ xᴀ́ᴄ ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ “ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ́ ᴀ̂̉ɴ” Hᴜʏ̀ɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴋʜᴀ́ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ, ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋɪ́ᴄʜ, “ʙᴏ́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ᴛ” ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ” ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ Hᴜʏ̀ɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ đᴀ̆ɴɢ đᴀ̀ɴ đᴀ̉ ᴋɪ́ᴄʜ, ʙᴏ́ᴄ ᴍᴇ̃ đᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɢᴀ̂ʏ sᴏ̂́ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ – ᴠᴏ̛̣ đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ”.

Đᴇ̂́ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴀɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ xᴀ́ᴄ ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ “ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ́ ᴀ̂̉ɴ” Hᴜʏ̀ɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴋʜᴀ́ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ, ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋɪ́ᴄʜ, “ʙᴏ́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ᴛ” ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ” ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ.

Huỳnh Ngọc Thiên Hương livestream chửi té tát bà Phương Hằng, tiết lộ là vợ bé của ông Dũng 'lò vôi' Ảnh 1
Tᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Hᴜʏ̀ɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴏ̂ɴ ɴᴏ́ɴɢ đᴏ̛̣ɪ ᴄʜᴏ̛̀
Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, Hᴜʏ̀ɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ đᴀ̆ɴɢ đᴀ̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 13ʜ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀʏ (11/5) sᴇ̃ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ đᴇ̂̉ đᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ. Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ sᴇ̃ “ʙᴀ́ɴ ʙᴏ̀, ʙᴀ́ɴ ᴠɪ̣ᴛ, ʙᴀ́ɴ ᴠᴜ̛ᴏ̛̀ɴ ʀᴀᴜ” đᴇ̂̉ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛᴀʏ đᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ᴋʜᴜ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ.

Gɪᴜ̛̃ đᴜ́ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʜᴜ̛́ᴀ, Hᴜʏ̀ɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ 2 đᴏᴀ̣ɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ (11/5) đᴇ̂̉ đᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴋʜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴋʜɪ Hᴜʏ̀ɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɴᴀ̀ʏ.

Huỳnh Ngọc Thiên Hương livestream chửi té tát bà Phương Hằng, tiết lộ là vợ bé của ông Dũng 'lò vôi' Ảnh 2
Bᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ
Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴏ́, Hᴜʏ̀ɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴋʜᴀ́ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ, ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ “ᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ”.

“Bᴀ̀ ᴛʀᴀɴʜ ɢɪᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Tʀᴀ̂̀ɴ Tʜɪ̣ Tᴜʏᴇ̂́ᴛ (ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̃ ᴄᴜ̉ᴀ đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ”) ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ. Bᴀ̀ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̀ ʟᴇ̂ɴ ᴋʜᴏᴇ ᴍᴇ̃ ɴᴀ̀ʏ ᴋɪᴀ…

Qᴜ́ᴀ ᴋʜᴜ̛́ ᴄʜᴀ̀ đᴀ̣ᴘ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣, ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ, ʟᴀ̣̂ᴘ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴀ̉ᴏ đᴇ̂̉ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ, ᴄᴀ̣̆ᴘ ʙᴏ̂̀ ᴛᴜ̀ᴍ ʟᴜᴍ”, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɴᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Hᴜʏ̀ɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴀ̆́ɴ đᴇ̂́ɴ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, Hᴜʏ̀ɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ sᴇ̃ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 600 ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ́ɴ đᴀ̂́ᴜ ɢɪᴀ́ 2 ʜᴇᴄᴛᴀ đᴀ̂́ᴛ ᴏ̛̉ ᴋʜᴜ Sᴏ́ɴɢ Tʜᴀ̂̀ɴ 2 đᴇ̂̉ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ Bᴀɴ Cʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ Qᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ Cᴏᴠɪᴅ-19 ʟᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ “ʜᴏᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ”, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ.

“Kʜᴜ Sᴏ́ɴɢ Tʜᴀ̂̀ɴ ʟᴀ̀ đᴀ̂́ᴛ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴀɪ ᴄʜᴏ ʙᴀ́ɴ, ʙᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴀ́ɴ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̀ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂. Tᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪ̀ ɴᴜ̛̃ᴀ đᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ʙᴀ́ɴ”, Hᴜʏ̀ɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ.

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɴᴀ̀ʏ, Hᴜʏ̀ɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ”, ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ʙᴇ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ᴋʜᴜ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ.

Huỳnh Ngọc Thiên Hương livestream chửi té tát bà Phương Hằng, tiết lộ là vợ bé của ông Dũng 'lò vôi' Ảnh 3
Tᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Hᴜʏ̀ɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʙᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ʙᴇ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ”
“Bᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ. Tᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ʙᴇ́ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ ɴᴇ̀, đᴜ̛̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛̣ ʙᴇ́ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴠɪ̀ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴏ̛̣ ǫᴜᴀ́ ʀᴏ̂̀ɪ. Tᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛̣ ʙᴇ́ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ ɴᴇ̀, ʙᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜᴀ̉, ʙᴏ̛̉ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜᴇ̂́ᴛ ᴀ́. Cʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀʏ ʙᴀ̀ ʟᴏ̂ɪ đᴀ̂̀ᴜ ᴏ̂̉ɴɢ ʀᴀ ʜᴏ̉ɪ đɪ, ᴄᴏɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴏ̂̀ɪ ɴᴀ̀ᴏ. Tᴏ̂ɪ sᴀ̆́ᴘ sᴜ̛̉ᴀ đᴀ̣ᴘ ʙᴀ̀ xᴜᴏ̂́ɴɢ, ɢɪᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ́ɪ ɴɢᴏ̂ɪ ᴠɪ̣ ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ đᴏ́”, Hᴜʏ̀ɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢᴜ̛̉ɪ đᴇ̂́ɴ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ.

Cᴜᴏ̂́ɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ, Hᴜʏ̀ɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ɴʜᴀ̆́ɴ ɴʜᴜ̉ đᴇ̂́ɴ ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ̉ ᴋɪ́ᴄʜ ɢɪᴏ̛́ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ. “Bᴀ̀ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʟᴀ̀ ᴛᴜ̛̣ ᴍᴀɴɢ ɴʜᴜ̣ᴄ đᴏ́. Gɪᴏ̛́ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ʙᴀ̀ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̛̉ɪ. Xᴜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ đᴇ̣ᴘ ʜᴏ̛ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̀ ᴍᴀ̀ ᴄᴜ̛́ ɴɢᴏ̂̀ɪ đᴏ́ ɴᴏ́ɪ”.

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ Hᴜʏ̀ɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀʏ (11/5), ɴᴇ̂́ᴜ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ɢɪᴏ̛́ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴛʜɪ̀ đᴜ́ɴɢ 22ʜ ᴛᴏ̂́ɪ ɴᴀʏ (11/5), Hᴜʏ̀ɴʜ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜɪᴇ̂ɴ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ sᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ đᴇ̂̉ đᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉ ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ.

BÀI VIẾT

Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Lɪɴʜ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button