Học Đường

Cᴏɴ ᴏ̛̉ ʟᴏ̛́ᴘ ʙɪ̣ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴀ̆́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀʏ, ᴍᴇ̣ ᴛɪ̀ᴍ đᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ đᴇ̂̉ ‘ᴛʀᴀ̉ đᴜ̃ᴀ’

Nɢᴀ̀ʏ 14/5, ᴄʜɪ̣ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Kɪᴍ (SN 1976, ɴɢᴜ̣ xᴏ́ᴍ Lɪᴇ̂ɴ Hᴏ̂̀ɴɢ, xᴀ̃ Kɪᴍ Lɪᴇ̂ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Nᴀᴍ Đᴀ̀ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄʜɪ̣ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ đᴏ̛ɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ̀ʏ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴇ̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ Kɪᴍ Lɪᴇ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄʜɪ̣.

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄʜɪ̣ Kɪᴍ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ Tʀ.H.Đ. (ʜᴏ̣ᴄ ʟᴏ̛́ᴘ 3B, Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Tɪᴇ̂̉ᴜ ʜᴏ̣ᴄ Lᴀ̀ɴɢ Sᴇɴ) ᴠᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ʜᴏ̣ᴄ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ T. ᴄʜᴏ̛ɪ đᴜ̀ᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴏ̛̀ ʀᴀ ᴄʜᴏ̛ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ sᴀ́ɴɢ 13/5 ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴀ̆́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀʏ, ᴠᴀɪ ɴʜᴀᴜ.


Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ʜᴏ̣ᴄ Lᴀ̀ɴɢ Sᴇɴ
Pʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ đᴀ̃ ɢᴏ̣ɪ 2 ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ đᴇ̂́ɴ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ đᴇ̂̉ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̆́ᴄ ɴʜᴏ̛̉ 2 ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ.

Đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 10ʜ30, ᴄʜɪ̣ Kɪᴍ đᴏ́ɴ ᴄᴏɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴏ̛̉ xᴏ́ᴍ Lɪᴇ̂ɴ Hᴏ̂̀ɴɢ. Kʜɪ đᴀɴɢ ɴᴀ̂́ᴜ ᴀ̆ɴ ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪ̣ Kɪᴍ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ́ᴄ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴀ̣ʏ ʀᴀ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜɪ̣ Kɪᴇ̂̀ᴜ (ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ ᴄʜᴀ́ᴜ T.) đᴀɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴛᴜ̣ᴄ.

“Cʜɪ̣ Kɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴏ̛̉ 2 đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ, đɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀ́ᴛ Đ. ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂̉. Tᴀ́ᴛ xᴏɴɢ, Kɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴜ̛̉ɪ xᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴏɴ, ɴᴏ́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛɪ̃ᴜ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴅᴏᴀ̣ ᴅᴀ̂̃ᴍ đᴇ̂́ɴ ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ…”, ᴄʜɪ̣ Kɪᴍ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ.


Vᴇ̂́ᴛ đᴏ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂̉ ᴇᴍ Đ. ᴅᴏ ʙɪ̣ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ ᴛᴇ̂ɴ Kɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ́ᴛ.
Sᴀᴜ đᴏ́, ᴄʜɪ̣ Kɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ́ᴛ ᴄʜᴀ́ᴜ Đ. ʟᴇ̂ɴ ɴʜᴏ́ᴍ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ đᴀ̃ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛́ɴ đᴀ́ɴʜ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴏɴ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, đᴏ́ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ sᴀɪ ᴛʀᴀ́ɪ.

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Tɪᴇ̂̉ᴜ ʜᴏ̣ᴄ Lᴀ̀ɴɢ Sᴇɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ 2 ᴇᴍ ʟᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ʙᴏ̣̂ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Cᴏ̀ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜᴜ̣ ʜᴜʏɴʜ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ đᴀ́ɴʜ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ sᴇ̃ xᴜ̛̉ ʟʏ́.

BÀI VIẾT

Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Lɪɴʜ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button