Cộng Đồng Mạng

Nᴀᴍ Đɪ̣ɴʜ: Bɪ̣ ɴʜᴀ̆́ᴄ ɴʜᴏ̛̉ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ, ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ

Nɢᴀ̀ʏ 16/5, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Gɪᴀᴏ Tʜᴜ̉ʏ, ᴛɪ̉ɴʜ Nᴀᴍ Đɪ̣ɴʜ đᴀ̃ ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ Tʀᴀ̂̀ɴ Đɪ̀ɴʜ Hᴏᴀ̀ɴɢ (SN 1978, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ xᴏ́ᴍ 14, xᴀ̃ Gɪᴀᴏ Aɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Gɪᴀᴏ Tʜᴜ̉ʏ).

Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Đɪ̀ɴʜ Hᴏᴀ̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “Cʜᴏ̂́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̣”.

Tʜᴇᴏ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Gɪᴀᴏ Tʜᴜ̉ʏ (Nᴀᴍ Đɪ̣ɴʜ) UBND xᴀ̃ Gɪᴀᴏ Tʜᴀɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ʟɪᴇ̂ɴ ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̛̣ ᴘʜɪᴇ̂ɴ xᴀ̃ Gɪᴀᴏ Tʜᴀɴʜ, Tʀᴜɴɢ ᴜ́ʏ Dᴏᴀ̃ɴ Vᴀ̆ɴ Đᴀ̣ɪ – ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ Gɪᴀᴏ Tʜᴀɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴏ̂̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ.


Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Hᴏᴀ̀ɴɢ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ

Vᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 9ʜ20 ɴɢᴀ̀ʏ 14/5/2021, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂́ᴛ, Tʀᴜɴɢ ᴜ́ʏ Đᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ Tʀᴀ̂̀ɴ Đɪ̀ɴʜ Hᴏᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ, ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ sᴀʏ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ᴠᴀ̀ ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ́ɴɢ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ᴍᴜ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ.

Tʜᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̣̂ʏ, Tʀᴜɴɢ ᴜ́ʏ Đᴀ̣ɪ đᴀ̃ ɴʜᴀ̆́ᴄ Hᴏᴀ̀ɴɢ đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ đᴜ́ɴɢ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ Cᴏᴠɪᴅ-19. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, Tʀᴀ̂̀ɴ Đɪ̀ɴʜ Hᴏᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ, ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴏ́ ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ ʟᴀ̆ɴɢ ᴍᴀ̣ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ Tʀᴜɴɢ ᴜ́ʏ Đᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣.

Nɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́, ᴛᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ Tʀᴀ̂̀ɴ Đɪ̀ɴʜ Hᴏᴀ̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̣.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button