Cộng Đồng Mạng

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼é̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

B̼ị̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼Đ̼T̼D̼Đ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼m̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼5̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼.̼

̼T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼O̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼)̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼o̼m̼ ̼T̼u̼m̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼Nạn nhân kể lại giây phút tên cướp gây án và kéo lê cô gái nhiều mét trước khi gây tai nạn tử vong - Ảnh 1.
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼6̼/̼5̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ủ̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼á̼p̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼Đ̼T̼D̼Đ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼I̼p̼h̼o̼n̼e̼ ̼8̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ô̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼x̼e̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼t̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼”̼C̼ư̼ớ̼p̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼…̼”̼.̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ủ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼.̼

̼C̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼m̼é̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ị̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button