Cộng Đồng Mạng

Xɪɴ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣ sᴀ̆́ᴘ sɪɴʜ, ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ đᴀ̆ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ʙɪ̣ ʙᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̣̂ᴜ đᴀ̂ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ

Cʜɪ̉ ᴠɪ̀ xɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣ đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ sᴀ̆́ᴘ sɪɴʜ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ đᴀ̆ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ʙɪ̣ ʙᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ ɴʜᴏ̣ɴ đᴀ̂ᴍ ᴛʀᴜ́ɴɢ ɴɢᴜ̛̣ᴄ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.
Nɢᴀ̀ʏ 20/5, VKSND ᴛɪ̉ɴʜ Đᴀ̆́ᴋ Lᴀ̆́ᴋ đᴀ̃ ʙᴀɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʀᴜʏ ᴛᴏ̂́ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ Đᴏ̂̃ Vɪᴇ̂́ᴛ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (SN 1983, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴ 13, xᴀ̃ Eᴀ Pᴀ̆ʟ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Eᴀ Kᴀʀ, ᴛɪ̉ɴʜ Đᴀ̆́ᴋ Lᴀ̆́ᴋ) ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ Gɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Tʜᴇᴏ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̣ɴɢ, ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 16/12/2020, Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴏ̛̀ɪ N.X.Q (SN 1985, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴ 15, xᴀ̃ Cᴜ̛ Nɪ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Eᴀ Kᴀʀ), ᴀɴʜ Lᴇ̂ Vᴀ̆ɴ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ (SN 1986, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Eᴀ Pᴀ̆ʟ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Eᴀ Kᴀʀ) ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ đᴇ̂̉ ɴʜᴀ̣̂ᴜ. Đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 21ʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴀ ᴠᴇ̂̀, ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴀɴʜ Q. ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʀᴀ ǫᴜᴀ́ɴ ᴄᴀ̀ ᴘʜᴇ̂ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̀ đᴇ̂̉ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʙɪᴀ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʜᴀ́ᴛ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ.

Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 23ʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴋʜɪ ᴀɴʜ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴀɴʜ Q. ᴄᴜ̃ɴɢ xɪɴ ᴘʜᴇ́ᴘ đɪ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪ̀ ᴛʀᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴋʜᴜʏᴀ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ɢᴀ̂̀ɴ đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ sɪɴʜ ᴄᴏɴ, ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀɴɢ đᴏ̛̣ɪ Q. ᴠᴇ̂̀.

Aɴʜ Q. ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̀ đᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴄᴜ̉ᴀ Q. ᴄʜᴏ̛̉ ᴀɴʜ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʟᴜᴏ̂ɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́. Sᴀᴜ đᴏ́, Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴀɴʜ Q. ʟᴀ̂́ʏ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ đᴇ̂̉ ᴄʜᴏ̛̉ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʀᴏ̂̀ɪ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʙɪᴀ ᴠᴀ̀ ʜᴀ́ᴛ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ Q. ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́. Tʜᴀ̂́ʏ ᴀɴʜ Q. đɪ ʀᴀ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴜ̃ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ đᴏ̣̂ɪ ʟᴇ̂ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ xᴇ ᴍᴀ́ʏ đᴇ̂̉ đɪ ᴠᴇ̂̀, Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟɪᴇ̂̀ɴ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜɪ̀ᴀ ᴋʜᴏ́ᴀ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴄᴜ̉ᴀ Q. ɴᴇ́ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Sᴀᴜ đᴏ́, Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʀᴀ 1 ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ᴍᴜ̃ɪ ɴʜᴏ̣ɴ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴀ̆́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ 1 ᴏ̂́ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜʏ́ᴘ sᴀ̆́ᴛ ᴅᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 50ᴄᴍ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄᴀ̉ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ Q. đɪ ᴠᴇ̂̀. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴀɴʜ Q. đɪ ʙᴏ̣̂ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 1ᴍ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴀ́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ. Bɪ̣ đᴀ̂ᴍ, ᴀɴʜ Q. đɪ ʟᴏᴀ̣ɴɢ ᴄʜᴏᴀ̣ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ɢᴜ̣ᴄ xᴜᴏ̂́ɴɢ ʙᴀ̀ɴ.

Tʜᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ᴅᴀᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ɴᴇ́ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ɢᴏ̂́ᴄ ᴄᴀ̂ʏ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ sᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴀ ᴀɴʜ Q. đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴀɴʜ Q. đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ.

Aɴʜ Q. đᴀɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ Đᴀ̆ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ xᴇ ᴄᴏ̛ ɢɪᴏ̛́ɪ 47-03D ᴛᴀ̣ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Eᴀ Kᴀʀ, ᴛɪ̉ɴʜ Đᴀ̆́ᴋ Lᴀ̆́ᴋ.

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̣ɴɢ, ɴᴀ̆ᴍ 2004, Đᴏ̂̃ Vɪᴇ̂́ᴛ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙɪ̣ TAND ᴛɪ̉ɴʜ Đᴀ̆́ᴋ Lᴀ̆́ᴋ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ 4 ɴᴀ̆ᴍ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜ̀, ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “Cᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ”. Nᴀ̆ᴍ 2007, Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̣̆ᴄ xᴀ́ ᴛʜᴀ ᴛᴜ̀ ᴠᴇ̂̀ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Eᴀ Pᴀ̆ʟ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Eᴀ Kᴀʀ. Nᴀ̆ᴍ 2013, Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙɪ̣ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Eᴀ Kɴᴏ̂́ᴘ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Eᴀ Kᴀʀ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “Cᴏ̂́ ʏ́ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ”.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button