Cộng Đồng Mạng

Tʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛᴜ̛̀ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ ᴠᴇ̂̀ Sᴏ̛ɴ Lᴀ đᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂̃ᴜ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ Cᴏᴠɪᴅ-19: “Rᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ”

Tʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛʀᴜɴɢ ɴɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴏ̛̉ Sᴏ̛ɴ Lᴀ đᴀ̃ ᴛᴏ̉ ᴛʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ, đᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴠɪ̀ sᴏ̛̣ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʟᴀ̂̀ᴍ ʜᴏ̣ ʙɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ.

Xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴏ̂́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ (20/5), đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴅᴀ̀ɪ ʜᴏ̛ɴ 1 ᴘʜᴜ́ᴛ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂̃ᴜ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴇᴍ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴄʜᴜ́ ʏ́.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ xᴀ̃ Cʜɪᴇ̂̀ɴɢ Mᴜɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Mᴀɪ Sᴏ̛ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ Sᴏ̛ɴ Lᴀ. Tʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ đᴏ́, ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂̃ᴜ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ Cᴏᴠɪᴅ-19, ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛʀᴜɴɢ ɴɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̉ ᴛʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ đᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴀ̀.

“Aɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ, ɢᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ. Xᴀ́ᴄʜ đᴏ̂̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ…”, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴏ́ɪ.

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴏ́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛʀᴜɴɢ ɴɪᴇ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̀ɴ ɴᴀ̀ɴ đᴏᴀ̀ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ đᴀ̉ᴏ ʟᴏ̣̂ɴ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʟᴀ̂̀ᴍ ʜᴏ̣ ʙɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄʜ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. Mᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʟɪᴇ̂̀ɴ ɢᴀ̆́ᴛ: “Nᴇ̂́ᴜ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴇᴍ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɢɪ̀ ᴛʜɪ̀ ᴀɴʜ sᴇ̃ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ”.

“Aɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴀɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ. Đɪ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ. Dɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ɴɢᴀʏ ᴠᴀ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ”, ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉.

2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ đᴇ̂́ɴ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂̃ᴜ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ Cᴏᴠɪᴅ-19 ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴀ̀

Tʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ VOV, 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̂ɴ 6, xᴀ̃ Cʜɪᴇ̂̀ɴɢ Mᴜɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Mᴀɪ Sᴏ̛ɴ (Sᴏ̛ɴ Lᴀ). Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ ᴠᴇ̂̀ Sᴏ̛ɴ Lᴀ, ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, Tᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ đᴀ̃ đᴇ̂́ɴ đᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂̃ᴜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ sᴀ̀ɴɢ ʟᴏ̣ᴄ Cᴏᴠɪᴅ-19. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀ̀ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ.

Nɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́, Tᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ đᴀ̃ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣, đᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ, ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̂́ɴ… Cᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ, 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂̃ᴜ đᴇ̂̉ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴀ́ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button