Đời Sống - Xã Hội

Nᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đᴀ̂ᴍ ᴄʜɪ̣ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏɴɢ ᴠɪ̀ ʙɪ̣ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄᴀ̉ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ đɪ ᴄʜᴏ̛ɪ

Bɪ̣ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄᴀ̉ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ đɪ ᴄʜᴏ̛ɪ, ɢᴀ̃ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ʀᴜ́ᴛ ᴅᴀᴏ ʙᴀ̂́ᴍ ᴛʜᴜ̉ sᴀ̆̃ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̂ᴍ ɢᴜ̣ᴄ ᴄʜɪ̣ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ, ʙᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ.

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ Mᴜ̃ɪ Nᴇ́, TP. Pʜᴀɴ Tʜɪᴇ̂́ᴛ.

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ sᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 21/5, Pʜᴀ̣ᴍ Mɪɴʜ T. (21 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ǫᴜᴇ̂ ᴛɪ̉ɴʜ Đᴏ̂̀ɴɢ Tʜᴀ́ᴘ) ʀᴜ̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴛᴇ̂ɴ V.T.H. (17 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Mᴜ̃ɪ Nᴇ́, TP Pʜᴀɴ Tʜɪᴇ̂́ᴛ, Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ) ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀ́ᴘ Mᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴛɪ̉ɴʜ Đᴏ̂̀ɴɢ Tʜᴀ́ᴘ ᴄʜᴏ̛ɪ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̣ H. ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴠᴀ̀ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄᴀ̉ɴ. Sᴀᴜ đᴏ́, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ H. ᴠᴀ̀ T. đᴀɴɢ ɴɢᴏ̂̀ɪ đᴏ̛̣ɪ xᴇ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴜ̀ᴀ Lɪɴʜ Lᴏɴɢ (ᴋʜᴜ ᴘʜᴏ̂́ 10, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Mᴜ̃ɪ Nᴇ́).

Bị ngăn cản không được chở người yêu đi chơi, nam thanh niên đâm chị bạn gái tử vong, bà nội trọng thương - Ảnh 1.
Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ. Ảɴʜ: Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ

Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ D. (72 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ – ʙᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴄʜɪ̣ H.) ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ Vᴏ̃ Tʜɪ̣ A. (19 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ – ᴄʜɪ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ H.) đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄᴀ̉ɴ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ́ᴏ ᴄʜɪ̣ H. ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀. Hᴀɪ ʙᴇ̂ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ xᴏ̂ xᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ Pʜᴀ̣ᴍ Mɪɴʜ T. đᴀ̃ ʀᴜ́ᴛ ᴅᴀᴏ ʙᴀ̂́ᴍ ᴛʜᴜ̉ sᴀ̆̃ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴀ̀ D. ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ A..

Cʜɪ̣ A. ʙɪ̣ đᴀ̂ᴍ ɢᴜ̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃, ʙᴀ̀ D. ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ T. ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ đᴀ̂ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴀ̃ ʙɪ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́.

Hᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴏ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ǫᴜᴀ́ ɴᴀ̣̆ɴɢ, ᴄʜɪ̣ A. đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, ʙᴀ̀ D. ɴɢᴜʏ ᴋɪ̣ᴄʜ.

Bị ngăn cản không được chở người yêu đi chơi, nam thanh niên đâm chị bạn gái tử vong, bà nội trọng thương - Ảnh 2.
Mᴏ̣̂ᴛ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ PLO ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Pʜᴀ̣ᴍ Mɪɴʜ T. sᴀᴜ đᴏ́ đᴀ̃ ʙɪ̣ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Mᴜ̃ɪ Nᴇ́ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃, ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ. Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ǫᴜᴇɴ ᴠᴏ̛́ɪ H. ᴠᴀ̀ɪ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ɴᴀʏ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

Tʜᴇᴏ Pʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ

Related Articles

Back to top button