Đời Sống - Xã Hội

Sᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ, ᴍᴇ̣ ɴʜᴀ̂̃ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ɴᴇ́ᴍ ᴄᴏɴ ᴍᴏ̛́ɪ sɪɴʜ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴏ̂ɴɢ

Tᴜ̛̣ sɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ sᴀᴜ đᴏ́ sᴏ̛̣ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂̃ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ɴᴇ́ᴍ ᴄᴏɴ ᴍɪ̀ɴʜ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀.

Nɢᴀ̀ʏ 26/5, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Aɴ Bɪᴇ̂ɴ (ᴛɪ̉ɴʜ Kɪᴇ̂ɴ Gɪᴀɴɢ) đᴀ̃ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ sᴀɴɢ Vɪᴇ̣̂ɴ Kɪᴇ̂̉ᴍ sᴀ́ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴛʀᴜʏ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Hᴀ̆̀ɴɢ (SN 1978; ɴɢᴜ̣ xᴀ̃ Đᴏ̂ɴɢ Tʜᴀ́ɪ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Aɴ Bɪᴇ̂ɴ) ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏɴ ᴍᴏ̛́ɪ đᴇ̉.

Sợ chồng nghi ngoại tình, mẹ nhẫn tâm ném con mới sinh xuống sông - Ảnh 2.
Bɪ̣ ᴄᴀɴ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Hᴀ̆̀ɴɢ

Tʜᴇᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 2/2, Hᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ đᴇ̂́ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛᴜ̛ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Tʜᴜ̛́ Bᴀ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Aɴ Bɪᴇ̂ɴ đᴇ̂̉ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛʜᴀɪ. Cʜᴜ̛ᴀ ᴋɪ̣ᴘ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛʜɪ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ đᴀᴜ ʙᴜ̣ɴɢ ɴᴇ̂ɴ đɪ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ ᴏ̛̉ ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ. Tᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ, Hᴀ̆̀ɴɢ đᴀ̃ sɪɴʜ ʀᴏ̛́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 3 ᴋɢ.

Cʟɪᴘ: Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ɴʜᴀ̂̃ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ɴᴇ́ᴍ ᴄᴏɴ ᴍᴏ̛́ɪ sɪɴʜ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴏ̂ɴɢ

Sᴀᴜ đᴏ́, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̣̂ ʟʏ́ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ đᴜ̛ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴅᴀ̂ʏ ʀᴏ̂́ɴ ᴠᴀ̀ ǫᴜᴀ̂́ɴ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ̆ɴ. Tʜᴀ̂́ʏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̉ᴇ, Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜ̛̣ đɪ xᴇ ᴏ̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ đᴇ̂̉ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴛʜᴇᴏ sᴜ̛̣ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ.

Sợ chồng nghi ngoại tình, mẹ nhẫn tâm ném con mới sinh xuống sông - Ảnh 3.
Lᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Hᴀ̆̀ɴɢ

Đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 19 ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴋʜɪ xᴇ ᴏ̂ᴍ ᴄʜᴀ̣ʏ đᴇ̂́ɴ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛʜɪ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ xᴜᴏ̂́ɴɢ xᴇ ᴠᴀ̀ ɢʜᴇ́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴜ̉. Nɢᴏ̂̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ, Hᴀ̆̀ɴɢ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴅᴏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʏ́ ᴍᴜᴏ̂́ɴ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀʏ ᴠᴀ̀ ᴏ̛̉ xᴏ́ᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴᴇ̂ɴ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴀ̆̃ᴍ ᴄᴏɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀.

Mᴀ̣̆ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄ, sᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪ Hᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴᴇ̂ɴ Hᴀ̆̀ɴɢ đᴀ̃ ɴᴇ́ᴍ ᴄᴏɴ ᴍɪ̀ɴʜ xᴜᴏ̂́ɴɢ sᴏ̂ɴɢ, ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴏ̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ. Vᴀ̀ɪ ɢɪᴏ̛̀ sᴀᴜ, ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ. Hᴀ̆̀ɴɢ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́.

Tʜᴇᴏ Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ

Related Articles

Back to top button