Cộng Đồng MạngThế Giới

Rᴏ̀ ʀɪ̉ ᴠɪᴅᴇᴏ đᴏ̂ɪ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢɪᴀ̉ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴅɪ́ɴʜ ᴛɪɴ đᴏ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̣ sᴀ́ᴛ, ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ

Tᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛́ɴɢ đᴀ̆́ɴ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴀɪ đᴏ́ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ɢʜɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛᴀ́ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ Wᴇɪʙᴏ đᴀɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ “ᴍᴀ̂ʏ ᴍᴜ̛ᴀ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂ɪ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ. Đɪᴇ̂̀ᴜ đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂ɪ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣ɪ ɴɢᴀɴɢ ɴʜɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ɴɢᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̣ᴄ, ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ. Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴀ̂́ɴ đᴏ̣̂ɴɢ đᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.

Tʜᴇᴏ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉, đᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴜ̛ᴀ ɴɢᴀ̀ʏ 16/5 ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ Kʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ Hᴀ̆́ᴄ Lᴏɴɢ Gɪᴀɴɢ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Cᴀ́ᴘ Nʜɪ̃ Tᴀ̂ɴ, Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ.


Nɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʜᴏ̣ᴄ đᴀɴɢ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ, ɪ́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ, ᴄᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂ɪ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴋᴇ́ᴏ ɴʜᴀᴜ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ɢɪᴀ̉ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴇ̂̉ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ. Kʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛́ɴɢ đᴀ̆́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ đᴀ̃ ʙɪ̣ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ sᴀᴜ đᴏ́ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛᴀ́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂ɪ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜʏ ʟᴜ̀ɴɢ. Cᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂ɪ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ đᴏᴀ̣ɴ ᴘʜɪᴍ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ᴍ đɪᴇ̂̉ᴍ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀ́ɴ, ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴠɪ̀ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ́ ɢɪᴏ̛́ɪ ʜᴀ̣ɴ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢɪᴀ̉ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Cᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɴᴏ́ɴɢ ʙɪ̣ ʀᴏ̀ ʀɪ̉, ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴᴏ̂̉ɪ ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ɴʜᴀ̉ʏ ᴛᴜ̛̀ sᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̣ sᴀ́ᴛ. Đɪ ᴋᴇ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ xᴇ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀɴɢ đᴀ̣̂ᴜ ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ.

Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛᴀ́ɴ ᴄʟɪᴘ ɴᴏ́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂ɪ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴅᴀ̂́ʏ ʟᴇ̂ɴ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̉ ᴄʜᴜ̉ ᴍᴜ̛ᴜ đᴜ̛́ɴɢ ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ. Nɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ đᴏᴀ̣ɴ ᴘʜɪᴍ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɢᴏ́ᴄ ᴍᴀ́ʏ ǫᴜᴀʏ đᴀ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̉ɪ, ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛᴏ̉ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴀɪ đᴏ́ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̉ɴʜ ɢᴏ́ᴄ ᴍᴀ́ʏ đᴇ̂̉ ʙᴀ̆́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴀ̂ɴ ᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂ɪ. Cᴏ́ ᴠᴇ̉ ɴʜᴜ̛ ᴄʜɪ́ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴄᴀ̆́ᴛ đᴏᴀ̣ɴ ᴘʜɪᴍ ᴠᴀ̀ ᴛᴜɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Nɢᴀ̀ʏ 27/5, đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Bᴀɴ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ ɴᴏ́ɴɢ ᴛᴜ̛̣ sᴀ́ᴛ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛɪɴ đᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ. Hᴏ̣ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ xᴇ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ ʙᴏ̛̉ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ đᴏ́ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ɴɢᴀ̂́ᴛ xɪ̉ᴜ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ̂̀ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ.

Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Tᴜ̀ɴɢ Bᴀ̆́ᴄ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Cᴀ́ᴘ Nʜɪ̃ Tᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̣ đᴀɴɢ ᴛʜᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ sᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛᴀ́ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴠᴀ̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂ɪ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ.


Ôɴɢ Pʜᴏ́ Tʜᴀ̀ɴʜ Tʜᴀ̂̀ɴ, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴀᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Lᴜᴀ̣̂ᴛ Hᴏ̂̀ Bᴀ̆́ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉, ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ đᴏ̂ɪ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢɪᴀ̉ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴀ̃ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʜᴜᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴍʏ̃ ᴛᴜ̣ᴄ, ᴄᴀ̂̀ɴ ʙɪ̣ ʟᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴜ̛ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴜ́ɴɢ đᴀ̆́ɴ.

Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Pʜᴏ́ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʟᴇ̣̂ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴛʜɪ̀ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ xᴜ̛̉ ʟʏ́ đᴜ́ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ đᴀ̃ đᴀ̣̆ᴛ ʀᴀ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ɴᴏ́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂ɪ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛᴀ́ɴ ᴘʜɪᴍ ᴀ̉ɴʜ đᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴜ̣ʏ.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Pʜᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴀ̆́ᴛ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴅᴜ̛̃ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ɢɪᴀ́ᴍ sᴀ́ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

(Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: 163)

Related Articles

Back to top button