Đời Sống - Xã Hội

Cʜᴀ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴠɪ̀ ʙᴜᴏ̂ɴ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ, 2 ᴄᴏɴ đᴏ̂̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ xᴜᴏ̂́ɴɢ ɴᴇ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀ ᴅᴀ̂̃ɴ đɪᴇ̣̂ɴ đᴇ̂̉ ʙᴀ̂̃ʏ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ

Tʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ, ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ đᴏ̂̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴀ̀ɴ ɴʜᴀ̀, ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ đɪᴇ̣̂ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ɴᴏ̂́ɪ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ đɪᴇ̣̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴀ̉ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ʟɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ.

Nɢᴀ̀ʏ 29/5, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀɴʜ Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙᴀ̆́ᴛ 3 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙᴜᴏ̂ɴ ʙᴀ́ɴ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̣.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 26/5, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀɴʜ Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ Hᴀ̣ɴʜ Lᴀ̂ᴍ ʙᴀ̆́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴛᴀɴɢ 2 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Tʜᴀɴʜ Sᴏ̛ɴ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛̃ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ, ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃ 0,05ɢ ʜᴇʀᴏɪɴ.

Đᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ, ᴍᴏ̛̉ ʀᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴍᴜᴀ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪ Vᴀ̆ɴ Dᴜʏᴇ̂ɴ (SN 1968), ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴀ̉ɴ Tʜᴀɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, xᴀ̃ Tʜᴀɴʜ Sᴏ̛ɴ.


Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Dᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ. (Ảɴʜ: CA).

17ʜ30’ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ɢᴏ̂̀ᴍ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀɴʜ Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Đᴏ̂̀ɴ Bɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Nɢᴏ̣ᴄ Lᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ 3 xᴀ̃ ʙɪᴇ̂ɴ ɢɪᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ Tʜᴀɴʜ Sᴏ̛ɴ, Hᴀ̣ɴʜ Lᴀ̂ᴍ, Tʜᴀɴʜ Đᴜ̛́ᴄ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴇ̣̂ɴʜ ɢɪᴜ̛̃ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Vɪ Vᴀ̆ɴ Dᴜʏᴇ̂ɴ. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ Dᴜʏᴇ̂ɴ đᴀɴɢ ᴏ̛̉ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ʀɪᴇ̂ɴɢ.

Kʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ ʙɪ̣ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ, Vɪ Vᴀ̆ɴ Mᴀ̃ᴏ (SN 1995, ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴛʜᴜ̛́ 2 ᴄᴜ̉ᴀ Dᴜʏᴇ̂ɴ) ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ đɪᴇ̣̂ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ɴᴏ̂́ɪ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀, đᴏ̂̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ sᴀ̀ɴ ɴʜᴀ̀ đᴇ̂̉ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ, ɴɢᴀ̆ɴ ᴄᴀ̉ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̣.


Vᴜ̃ ᴋʜɪ́ ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Dᴜʏᴇ̂ɴ. (Ảɴʜ: CA).

Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ 2 ᴄʜᴀ ᴄᴏɴ Vɪ Vᴀ̆ɴ Dᴜʏᴇ̂ɴ. Cᴜ̀ɴɢ ʟᴜ́ᴄ đᴏ́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪ Vᴀ̆ɴ Dᴜʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ Vɪ Vᴀ̆ɴ Hᴏ̛̣ɪ (SN 1994, ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴀ̂̀ᴍ 1 ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ᴍᴇ̣ᴏ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ đᴜ̛́ᴛ ᴋʜᴏ́ᴀ ᴄᴏ̂̉ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀᴏ đᴇ̂́ɴ ᴅᴏ̣ᴀ ᴄʜᴇ́ᴍ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴇ̂̉ “ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ” ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ ᴠᴀ̀ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴜ̛̣ ᴍᴀɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ʜᴜɴɢ ʜᴀ̃ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏ̛̣ɪ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀ̃ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ sᴜ́ɴɢ ʙᴀ̆́ɴ đᴀ̣ɴ ᴄᴀᴏ sᴜ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̣ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ đᴇ̂̉ ᴛʀᴀ̂́ɴ ᴀ́ᴘ, ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ.

Kʜɪ ʙɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʀᴀ̂́ɴ ᴀ́ᴘ, Hᴏ̛̣ɪ ᴠᴜ̛́ᴛ ᴅᴀᴏ ᴠᴀ̀ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ǫᴜᴀ sᴜᴏ̂́ɪ. Tᴜʏ ᴠᴀ̣̂ʏ, Hᴏ̛̣ɪ ᴄʜɪ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ɪ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴍᴇ́ᴛ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃.

Dᴏ Vɪ Vᴀ̆ɴ Hᴏ̛̣ɪ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴇ̣ ᴏ̛̉ ᴠᴜ̀ɴɢ ʙᴜ̣ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đɪ sᴏ̛ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 3 ᴄʜᴀ ᴄᴏɴ Vɪ Vᴀ̆ɴ Dᴜʏᴇ̂ɴ, Vɪ Vᴀ̆ɴ Hᴏ̛̣ɪ ᴠᴀ̀ Vɪ Vᴀ̆ɴ Mᴀ̃ᴏ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀɴʜ Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̃ ᴋʜᴀ́ᴍ xᴇ́ᴛ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ɴᴏ̛ɪ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ Dᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃ 20ɢ ʜᴇʀᴏɪɴ.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, Dᴜʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ́ɴ, ᴛɪᴇ̂̀ɴ sᴜ̛̣ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂ʏ, Dᴜʏᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴀ̉ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴏ̂̀ɴ ʙɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣.

Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴜ̣ đɪᴇ̂̉ᴍ ʙᴀ́ɴ ʟᴇ̉ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ, ɢᴀ̂ʏ ɴʜᴜ̛́ᴄ ɴʜᴏ̂́ɪ, ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ xᴀ̃ Tʜᴀɴʜ Sᴏ̛ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ xᴀ̃ ᴘʜᴜ̣ ᴄᴀ̣̂ɴ. Mᴀ̣̆ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ᴄ, ᴛʜᴜ̉ đᴏᴀ̣ɴ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛɪɴʜ ᴠɪ ᴠᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴀɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ, ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴜɴɢ ᴋʜɪ́ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ʟᴜᴏ̂ɴ “ᴛʜᴜ̉” sᴀ̆̃ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ đᴇ̂̉ sᴀ̆̃ɴ sᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴀ̉ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ.

Hɪᴇ̣̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀɴʜ Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Nɢᴏ̣ᴄ Tᴜ́
Nguồn: DPTT

Related Articles

Back to top button